Pracownicy Naukowi

Adrianna Sznapik

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Październik 25, 2017 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia Polski przełomu XIX i XX w., ze szczególnym uwzględnieniem historii kultury, historii idei i historii społecznej

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii XX wieku Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Kierownik projektu badawczego finansowanego z NCN w ramach programu preludium nr 2011/01/N/HS3/04609, pt. „Dyskusja wokół idei kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, na tle prądów europejskich”, realizowany w Instytucie Historii PAN w latach 2011–2015.
2. Uczestnik projektu badawczego finansowanego z NPRH nr 11H13013982, pt. „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania – doświadczenia – konsekwencje”. W ramach grantu opracowano artykuł pt. „Zakopane i zakopiańska elita artystyczno-intelektualna w czasie I wojny światowej – wojenne losy, poglądy i motywacje”.

Ważniejsze publikacje:

1. Tatrzańska Arkadia. Zakopane jako ośrodek artystyczno-intelektualny od ok. 1880 do 1914 roku, Warszawa 2009.
2. [Rec.] Fabrice d’Almeida, Światowe życie w czasach nazizmu. Elity europejskie wobec Hitlera, Wrocław 2009, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XLVI, 2011, s. 275–284.
3. Polacy i polska sztuka na Wystawie Światowej w Paryżu w 1900r. Pawilon Galicyjski, w: Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, pod red. A. Kawalec, W. Wierzbieńca, L. Zaszkilniaka, wstępem opatrzył J. Maternicki, t. 3, Rzeszów 2011, s. 241–259.
4. [Rec.] Orlando Figes, Szepty. Życie w stalinowskiej Rosji, Warszawa 2010, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XLVII, 2012, s. 382–393.
5. Pawilon polski na Wystawie Światowej w Paryżu w 1925 r. Realizacja koncepcji sztuki narodowej i jej odbiór społeczny. Dyskusja i kontrowersje na łamach prasy, „Metamorfozy społeczne: kultura i społeczeństwo II RP”, pod red. W. Mędrzeckiego i A. Zawiszewskiej, Warszawa 2012, s. 425–441.
6. Wyobrażenia na temat kultury i sztuki narodowej na ziemiach polskich przed I wojną światową, w: Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny światowej, pod red. A. Nowaka, Warszawa 2016, s. 79–97.
7. Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Kultury i Sztuki przed I wojną światową – próba działalności ponad zaborowej, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. LI, z. 2, 2016, s. 5–29.
8. The Polish Society for the Preservation of Monuments of Culture and Art in Kraków before War World One – attempts of transpartition activities, “Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, Special issue, vol. 51, no 2, pp. 5–29.

Kontakt:

adrianna-sznapik@wp.pl