Pracownicy Naukowi

Aleksandra Leinwand

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Maj 23, 1995 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja, luty 2010, IH PAN, Warszawa;
profesor w IH PAN, 2010

Specjalizacja

historia Polski i powszechna XX w. (polityczna i historia kultury), ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Rosji

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
„Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania-doświadczenia-konsekwencje” – grant NPRH, kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki

Ważniejsze publikacje:

1. Z dziejów polsko-sowieckiej wojny propagandowej 1920–1920, w: Międzymorze. Polska i kraje Europy Środkowo-Wschodniej XIX–XX wiek. Studia ofiarowane Piotrowi Łossowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1995, s. 199–214.
2. Sztuka w służbie utopii. O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917–1922, Warszawa 1998.
3. Indoktrynacja jeńców polskich w bolszewickiej Rosji 1919–1921, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 36, 2001, s. 95–108.
4. Z dziejów eksportu propagandy. Komintern w wojnie z Polską w 1920 roku, „Kwartalnik Historyczny” 2004, nr 4, s. 83–107.
5. Dziedzictwo Rosji imperialnej w symbolach, obrazach i rytuałach Rosji bolszewickiej (1917–1922), w: Rosja i Europa Wschodnia: „imperiologia” stosowana / Russia and Eastern Europe: applied „imperiology”, red. A. Nowak, Instytut Historii PAN oraz Wydawnictwo Arcana, Kraków 2006, s. 487–501.
6. Czerwonym młotem w Orła Białego. Propaganda sowiecka w wojnie z Polską 1919–1920, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008.
7. Realizm socjalistyczny jako wyraz ideologii imperialnej, w: Ofiary imperium. Imperia jako ofiary. 44 spojrzenia. Imperial Victims. Empires as Victims. 44 Views, red./ed. Andrzej Nowak, Instytut Historii PAN oraz Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010, s. 507–518.
8. Rosja w propagandzie polskich powstań narodowych 1768–1864. Wybrane zagadnienia, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, XLVIII, 2013, s. 5–25.
9. Toż w jęz. angielskim: Russia  in the propaganda of Polish national uprisings, 1768–1864. Selected issues, „Studies into the History of Russia and Central-Eastern Europe”, XLVIII, s. 5–26.
10. Po co Polakom niepodległość? Spór w socjaldemokracji polskiej na przełomie XIX i XX wieku, w: Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu pierwszej wojny światowej, pod red. Andrzeja Nowaka, przy współpracy Mikołaja Banaszkiewicza, Warszawa 2016, s. 465–499.
11. Dylematy i debaty. Przyszłość Polski w poglądach i sporach polskich socjalistów od schyłku XIX w. do I wojny światowej, w: Metamorfozy społeczne 19. Perspektywy przegranych i zwycięzców Wielkiej Wojny. Zbiorowe tożsamości i indywidualne doświadczenia w Europie Środkowo-Wschodniej (1914–1921), red. nauk. Andrzej Nowak, Instytut Historii PAN, Warszawa 2018, s. 301–330.

Kontakt:

aleinwand@o2.pl