Pracownicy Naukowi

Patrycja Szwedo

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Lipiec 25, 2016 , Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

monarchia w późnym średniowieczu; historia gospodarcza; religijność; elity intelektualne późnego średniowiecza

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia
Zakład Atlasu Historycznego

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
„Annual Fairs in Greater Poland from the Late Middle Ages to the Deluge (1385–1655)”, kierownik: dr Anna Paulina Orłowska.

Ważniejsze publikacje:

Sub banderio cruciatae – Władysław III Jagiellończyk jako średniowieczny rycerz idealny. Wizerunek władcy na podstawie Roczników Jana Długosza, „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 19 (13), s. 186–213.

Kontakt:

patrycja.szwedo@student.uw.edu.pl