Pracownicy Naukowi

Krzysztof Mikulski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Marzec 6, 1992 , Toruń

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Habilitacja: 2000, Toruń
Profesor nauk humanistycznych: 18.04.2005

Specjalizacja

historia społeczna; historia gospodarcza; historia miast (ze szczególnym uwzględnieniem historii i socjotopografii Torunia); historia ustroju; studia kopernikańskie

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia
Zakład Atlasu Historycznego

Inne:
– prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego,
– prezes Towarzystwa Miłośników Torunia,
– kierownik Zakładu Historii Gospodarczej w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– kierownik Centrum Badań Kopernikańskich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– redaktor Toruńskiego Słownika Biograficznego,
– redaktor naczelny „Klio. Czasopisma poświęconego dziejom Polski i powszechnym”.

Ważniejsze publikacje:

1. Podwójna obsada urzędów ziemskich, urzędy „tytularne”/”nielegalne” w Rzeczypospolitej w XVII–XVIII wieku. Kilka uwag wstępnych, „Zapiski Historyczne” 2017, t. 82, z. 2, s. 71–83.
2. Strategie kształceniowe w rodzinach mieszczańskich w XV–XVIII wieku (na przykładzie Torunia), w: Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Materiały z badań, część 1, red. Kazimierz Puchowski, wstęp i oprac. Joanna Orzeł, Warszawa 2017, s. 135–148.
3. Dzieje nowożytne, w: Dzieje regionu kujawsko-pomorskiego, pod red. Andrzeja Radzimińskiego, Toruń 2017, s. 234–301.
4. Szlachta i ziemiaństwo na pograniczach kulturowych dawnej Rzeczypospolitej od XVI do początku XX wieku, pod red. Doroty Michaluk i Krzysztofa Mikulskiego, seria: „Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej”, Warszawa 2016, ss. 255.
5. Socjotopografia przedmieść toruńskich w XIV–XVIII wieku. Przypadek Żabieńca, „Archaeologia Historica Polona” 2015, t. 23, s. 57–82.
6. Tarcze herbowe z Kościoła Mariackiego w Toruniu, Warszawa 2015, ss. 252.
7. Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie i młodość, Toruń 2015, ss. 449.
8. [Razem z Krzysztofem Kopińskim] Herbarz patrycjatu toruńskiego, t. 2, Toruń 2015, ss. 340.
9. Jerzy Wojtowicz jako historyk Torunia, w: Jerzy Wojtowicz – historyk gospodarki, społeczeństwa i kultury doby nowożytnej. Indywidualny przypadek z historiografii PRL, red. Kazimierz Maliszewski, Wojciech Piasek, Toruń 2015, s. 69–82.
10. Szlachcic w mieście, czyli kariera rodziny Szeligów alias Czirasów w Toruniu, „Rocznik Łódzki” 2014, t. 61, s. 59–68.
11. Nowe Miasto Toruń. 750 lat od lokacji, red. nauk. Krzysztof Mikulski, Piotr Oliński, Waldemar Rozynkowski, Toruń 2014, ss. 397.
12. Historia Lidzbarka Warmińskiego, t. 2, cz. 2, pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Eugeniusza Borodija, Lidzbark Warmiński 2014, ss. 469.
13. Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII–XVIII w., red. nauk. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski, Toruń 2013, ss. 348.
14. Kwidzyn. Dzieje miasta, pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Justyny Liguz, Kwidzyn 2013 (wydanie 2 uzupełnione), t. 1, ss. 376; t. 2, ss. 613.
15. Zwodnicze losy pewnej kupieckiej fortuny. Historia rodziny Teschnerów z Torunia w XV wieku, „Roczniki Historyczne” 2012, t. 78, s. 153–179.
16. Dzieje toruńskiej rodziny Watzenrode w XIV–XVI w., „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2012, t. 20, s. 69–110.
17. [Razem z Jackiem Wijaczką] Historia powszechna. Wiek XVI–XVIII, Warszawa 2012, ss. 633.
18. Księga ławnicza miasta Nowego nad Wisłą (1416–1527), wyd. Krzysztof Mikulski, Wiesław Nowosad, seria: „Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, z. 106, Toruń 2012, ss. 460.
19. Rypin – dzieje miasta, t. 2: Od 1918 roku, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Rypin 2012, ss. 1182.
20. Rodzinne mikroświaty w nurcie życia miejskiego Polski przedrozbiorowej (mody onomastyczne wśród mieszczan miast polskich na przykładzie Torunia w XVII–XVIII wieku), w: Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, pod red. Cezarego Kukli, Warszawa 2012, s. 151–172.
21. Unia lubelska z 1569 roku. Z tradycji unifikacyjnych i Rzeczypospolitej, red. Tomasz Kempa, Krzysztof Mikulski, Toruń–Warszawa 2011, ss. 238.
22. Kondycja zdrowotna i demograficzna społeczeństwa polskiego na przestrzeni wieków, red. nauk. Krzysztof Mikulski, Agnieszka Zielińska, Katarzyna Pękacka-Falkowska, Toruń 2011, ss. 218.
23. Historia Lidzbarka Warmińskiego, t. 2, cz. 1, pod red. Krzysztofa Mikulskiego i Eugeniusza Borodija, Lidzbark Warmiński 2011, ss. 630.
24. Historia i współczesność Zakładu Historii Gospodarczej, w: Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1945–2011). Dzieje zakładów i główne kierunki badań, red. Jarosław Kłaczkow, Toruń 2011, s. 85–100.
25. Rypin – dzieje miasta, t. 1: Do 1918 roku, pod red. Krzysztofa Mikulskiego, Rypin 2010, ss. 580.
26. Urzędnicy miejscy Elbląga w latach 1524–1772, seria:Spisy Urzędników Miejskich z Obszaru Dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego”, t. 2: „Prusy Królewskie”, z. 1, cz. 2, Elbląg 2010, ss. 266.
27. Historia Golubia-Dobrzynia, t. 1: Środowisko geograficzne, pradzieje i historia Golubia do 1939 roku, pod red. Krzysztofa Mikulskiego przy współpr. Marii Starosty, Toruń 2008, ss. 372.
28. Historia Golubia-Dobrzynia, t. 2: Dzieje Dobrzynia do 1939 roku. Golub-Dobrzyń w latach 1939–1945, pod red. Krzysztofa Mikulskiego przy współpr. Marii Starosty, Toruń 2008, ss. 255.
29. [Razem z: Krzysztof Kopiński] Herbarz patrycjatu toruńskiego, t. 1, Toruń 2008, ss. 303.
30. [Razem z: Krzysztof Kopiński] Z Westfalii przez Toruń i Kraków za węgierską miedzią. Rodzina von der Linde od XIV do pierwszej połowy XVI wieku, w: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, pod red. Zenona Piecha, Kraków 2008, s. 263–288.
31. [Razem z: Krzysztof Kopiński] Rodzina Jachin z Torunia w XIV i XV wieku. Przykład średniozamożnych mieszczan, w: Homo doctus in se semper divitias habet. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Januszowi Małłkowi z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i pięćdziesiątej rocznicy rozpoczęcia pracy naukowej, pod red. Wojciecha Polaka, Toruń 2008, s. 237–250.
32. Księga kamlarii miasta Torunia z lat 1453–1495, wyd. Krzysztof Kopiński, Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, seria: „Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia”, cz. 3, Toruń 2007, ss. 438.
33. Rebberowie w XIV–XV w. W kręgu toruńskich kupców, patrycjuszy i szpiegów, „Rocznik Elbląski” 2006, t. 20, s. 243–255.
34. Rockendorfowie – najstarsza rodzina patrycjuszowska w Toruniu, fundatorzy kaplicy i beneficjów w kościele św. Janów, w: Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa profesora Krystyna Matwijowskiego, red. Bogdan Rok i Jerzy Maroń, Toruń 2006, s. 361–376.
35. Genealogia toruńskiej rodziny Weise (Wize), fundatorów i patronów kaplicy św. Zofii w kościele św. Jakuba, w: Ad fontes. Studia ofiarowane księdzu profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesięciolecie urodzin, pod red. Zoi Jaroszewicz-Pieresławcew i Ireny Makarczyk, Olsztyn 2006, s. 260–267.
36. [Razem z: Jan Wroniszewki] Folwark i zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce XIV–XVII wieku, „Biuletyn Polskiej Misji Historycznej = Bulletin der Polnischen Historischen Mission” 2005, nr 3, s. 43–55.
37. [Razem z: Robert Kola, Leszek Kotlewski] Źródła pozyskiwania wody i jej wykorzystanie w produkcji rzemiosł toruńskich w XIV–XVIII wieku, w: Město a voda, Praha, město u vody. Sborník příspěvků z 22. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy […], red. Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiří Peše, Praga 2005, s. 207–215.
38. Folwark i zmiany koniunktury gospodarczej w Polsce XIV–XVII wieku, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2003, t. 4, s. 25–40.
39. [Razem z: Dorota Michaluk] Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowowschodniej do połowy XIX wieku, Toruń 2003, ss. 380.
40. Geneza i rozwój ławniczych sądów ziemskich w państwie krzyżackim w XIII–XV wieku, w: Prusy i Inflanty między średniowieczem a nowożytnością. Państwo, społeczeństwo, kultura, zbiór studiów pod red. Bogusława Dybasia i Dariusza Makiłły, Toruń 2003, s. 45–61.
41. [Razem z: Jan Wroniszewski] Das Vorwerk und die Wandlungen der wirtschaftlichen Konjunktur in den polnischen Ländern im. 14.–17. Jahrhundert, w: Ostmitteleuropa im 14.–17. Jahrhundert – eine Region oder Region der Regionen?, red. Marian Dygo, Sławomir Gawlas, Hieronim Grala, Warszawa 2003, s. 115–125.
42. Społeczne i klimatyczne uwarunkowania dziejów politycznych i ustrojowych Rzeczypospolitej w II połowie XVI i XVII wieku, w: Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego, t. 2, pod red. Jarosława Dumanowskiego i in., Toruń 2003, s. 425–433.
43. Początki zaboru pruskiego 1793–1806, w: Historia Torunia, t. 3 cz. 1: W czasach zaboru pruskiego (1793–1920), pod red. Mariana Biskupa, Toruń 2003, s. 9–39.
44. Strategie rodzinne rzeźników toruńskich w XVII–XVIII wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 2002, t. 62, s. 49–84.
45. Księgi szosu i wykazy obciążeń mieszkańców Starego Miasta Torunia z lat 1394–1435, wydali Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, Antoni Czacharowski, seria: „Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia”, cz. 1, Toruń 2002, ss. 267.
46. Księgi małoletnich z lat 1376–1429, wyd. Krzysztof Mikulski, Janusz Tandecki, seria: „Źródła do Dziejów Średniowiecznego Torunia”, cz. 2, Toruń 2002, ss. 111.
47. Adel und Patriziat im Königlichen Preussen vom 15. bis 18. Jahrhundert. Versuch einer Bestimmung ihrer Beziehungen zueinander, „Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung” 2000, t. 49, z. 1, s. 38–51.
48. Dzieje apteki Pod Złotym Lwem, w: Społeczeństwo w dobie modernizacji: Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku. Studia ofiarowane profesorowi Kazimierzowi Wajdzie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Roman Bäcker, Marek Chamot, Zbigniew Karpus, Toruń 2000, s. 365–372.
49. Badania nad historią gospodarczą i społeczną Prus Królewskich (XVI–XVIII wiek) w drugiej połowie XX wieku. Próba bilansu i perspektywy badawcze, w: Historiograficzna prognoza 2000. Stan i potrzeby badań nad dziejami regionów kujawsko-pomorskiego i sąsiednich, pod red. Maksymiliana Grzegorza, Bydgoszcz 2000, s. 265–280.
50. Zasady wymiaru powinności wojskowych kupców toruńskich w świetle wykazów z 1400–1402 roku, w: Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Halina Manikowska, Agnieszka Bartoszewicz, Wojciech Fałkowski, Warszawa 2000, s. 192–198.

Kontakt:

kmik@umk.pl