Pracownicy Naukowi

Witold Matwiejczyk

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 18, 1997 , Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 23 VI 2010, Wydziału Nauk Humanistycznych KUL

Specjalizacja

historia Polski i powszechna XIX i XX w.: struktury administracji państwowej i wyznaniowej w Prusach w XIX i XX w.; relacje państwo – Kościół w Niemczech w XIX i XX w.; stosunki polsko-niemieckie w XIX i XX w.

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia
Zakład Atlasu Historycznego

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Kierownik i wykonawca projektu: „Tajna policja polityczna w Prusach wobec mniejszości polskiej 1871–1932”. NCN OPUS, Nr. 279197 (17.07.2015–16.07.2018). Towarzystwo Naukowe KUL.
2. Uczestnik projektu: „Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej, NPRH 2b H15 0216 83 (10.05.2016–9.05.2019). Instytut Historii PAN.

Ważniejsze publikacje:

Publikacje zwarte:
1.
Katolickie towarzystwa robotników polskich w Zagłębiu Ruhry, t. 1: Rozwój organizacyjny a świadomość narodowa 1871–1894, Lublin 1999, ss. 401.
2. Niemieccy katolicy w Poznańskiem a polityka narodowościowa rządu pruskiego 1871–1914, Lublin 2009, ss. 431.

Artykuły w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych:
1.
Zwischen kirchlicher Integration und gesellschaftlicher Isolation: Polnische Katholiken im Ruhrgebiet von 1871 bis 1914, w:  Schimanski, Kuzorra und andere. Polnische Einwanderer im Ruhrgebiet zwischen der Reichsgründung und dem Zweiten Weltkrieg, red. D. Dahlmann, A. Kotowski, Z. Karpus, Essen 2005, s. 11–36, wyd. 2, Essen 2006, s. 11–46.
2. Nation und Konfession in Großpolen zur Zeit des „Nationalitätenstreits“ (1871–1914). Bemerkungen zur deutsch- und polnischsprachigen Historiographie, w: Kirchen- und Kulturgeschichtsschreibung in Nordost- und Ostmitteleuropa. Initiativen, Methoden, Theorien, red. R. Bendel, Berlin 2006, s. 113–138.
3. Niemiecka wspólnota katolicka w Poznaniu w XIX wieku jako problem badawczy, w: Między Rzymem a Nowosybirskiem, red. I. Wodzianowska i H. Łaszkiewicz, Lublin 2012, s. 127–148.
4. Nastroje społeczne i postawy polityczne w Królestwie Polskim wobec okupacji niemieckiej i Aktu 5 listopada w świetle raportów urzędnika pruskiej policji politycznej, „Miscellanea Historico-Archivistica” 24, 2017, s. 117–141.
5. Deklaracja lojalności ks. Floriana Stablewskiego wobec władz pruskich z 26 X 1891 – Między ambicją, koniecznością i posłuszeństwem, „Roczniki Humanistyczne” 65, z. 2, 2017, s. 83–113.
6. Polskość od Wisły do Renu, czyli o misji duszpasterskiej ks. Franciszka Lissa, w: Od Paryża do Irkucka… i dalej. Niecodzienne przypadki Polaków okresu niewoli narodowej, red. A. Barańska, E. Niebelski, Lublin 2017, s. 267–319.

Redakcja prac naukowych:
1.
Doświadczenia przeszłości. Niemcy w Europie Środkowo-Wschodniej w historiografii po 1945 roku. Erfahrungen der Vergangenheit. Deutsche in Ostmitteleuropa in der Historiographie nach 1945, red. J. Kłoczowski, E. Mühle, W. Matwiejczyk, Lublin–Marburg 2000, ss. 250.
2. Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich w XIX wieku, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, J. Ziółek, Lublin 2001, ss. 679.
3. Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, red. J. Ziółek, A. Barańska, W. Matwiejczyk, D. Nawrot, E.M. Ziółek, Lublin 2004, ss. 710.

Kontakt:

matwito@kul.lublin.pl