Pracownicy Naukowi

Krzysztof Boroda

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Luty 26, 2004 , Białystok

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia gospodarcza, społeczna i geografia historyczna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Atlasu Historycznego

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
„Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku” (uczestnik).
2. „Kodeks dyplomatyczny Podlasia: ziemie drohicka, mielnicka i bielska” (uczestnik).
3. „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” (uczestnik).
4. „W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim” (uczestnik).

Ważniejsze publikacje:

1. Drobna szlachta w Królestwie Polskim
 w drugiej połowie XVI wieku i jej znaczenie społeczno-gospodarcze, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 78, 2017, s. 39–65.
2. Wpływy z czopowego jako wskaźnik lokalnego zróżnicowania poziomu produkcji 
piwa pełnego w miastach Królestwa Polskiego w latach 60. XVI w.
, „Studia Geohistorica” 4, 2016, s. 66–80.
3. Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku, Białystok 2016, ss. 880.
4. [Wspólnie z Piotrem Guzowskim] From King’s Finance to Public Finance – Different Strategies of Fighting Financial Crisis in the Kingdom of Poland under Jagiellonian Rule (1386–1572), w: The Financial Crises, Their Management, Their Social Implications and Their Consequences in Pre-Industrial Times, Firenze University Press, Florencja 2016, s. 451–470.
5. Przeszłość przeliczników demograficznych dla szesnastowiecznych źródeł podatkowych, „Przeszłość Demograficzna Polski” 37, nr 2, 2015, s. 27–52.
6. [Wspólnie z Piotrem Guzowskim] Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia terenów wiejskich 
w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski” 37, nr 2, 2015, s. 53–76.
7. O przydatności rejestrów poborowych w badaniach demograficznych, „Przeszłość Demograficzna Polski” 33, 2014, s. 21–38.
8. Komu i do czego potrzebne były w XVI w. sumariusze podatkowe?  O narodzinach planowania budżetowego we wczesnonowożytnym Królestwie Polskim, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 73, 2013, s. 29–50.
9. Studenci Uniwersytetu Krakowskiego w późnym średniowieczu, Kraków 2010, ss. 403.
10. Gospodarka Cesarstwa Rzymskiego w V wieku, w: Świat rzymski w V wieku, pod red. R. Kosińskiego i K. Twardowskiej, Kraków 2010, s. 329–364.
11. Kmieć, łan czy profit? Co było podstawą poboru łanowego w XV i XVI wieku?, w: Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, red. P. Guzowski, M. Liedke, Kraków 2007, s. 152–170.

Kontakt:

kbrda@wp.pl