Pracownicy Naukowi

Olga Linkiewicz

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Październik 15, 2009 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia Europy Wschodniej w XX wieku; historia nauk społecznych; historia społeczna; pamięć; relacje polsko-ukraińskie

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku

Strona internetowa:
https://pan-pl.academia.edu/OlgaLinkiewicz

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
 „Etnopolityka. Studia nad etnosem i rasą w Polsce, polityka i międzynarodowy obieg wiedzy 1918–1958”, projekt własny, NCN „Opus”, 2018–2021.
2.
„Studia nad etnosem i rasą w Polsce a międzynarodowy obieg wiedzy 1918–1952”, projekt własny, NCN „Miniatura”, 2017/18.
3. „Love–Work–Violence: Rural Societies and New Research Perspectives”, uczestnik, GWZO Lipsk, 2014­–2020.

Ważniejsze publikacje:

1. Lokalność i nacjonalizm. Społeczności wiejskie w Galicji Wschodniej w dwudziestoleciu międzywojennym, Universitas, Fundacja Lanckorońskich, Kraków 2018.
2. Toward Expertocracy: The Scientific Debates on Applied Knowledge in Interwar Poland, w: A New Organon: Science Studies in Interwar Poland, red. Friedrich Cain, Bernhard Kleeberg, Mohr Siebeck, Tübingen 2018 [w druku].
3.
Bearers of Local Stories: Memories of the Eastern Borderlands and the Grand Narratives of the Polish Kresy, w: Imaginations and Configurations of Polish Society: From the Middle Ages through the Twentieth Century, red. Yvonne Kleinmann i in., Wallstein Verlag, Göttingen 2017, s. 335–354.
4. Networks of Memory Production: The Case of the Galician Town of Śniatyn/ Снятин/ סניאטין, „Studia Kulturoznawcze”, „Pamięć kulturowa. Teorie, problemy, perspektywy”, 1 (11) 2017, s. 149–173.
5. Żydzi, rasa i rasizm w międzywojennej Polsce / Jews, Race, and Racism in Interwar Poland, w: Krew. Łączy i dzieli / Blood. Uniting and Dividing, red. Małgorzata Stolarska-Fronia, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa 2017, s. 156–169.
6.
Scientific Ideals and Political Engagement: Polish Ethnology and the «Ethnic Question» between the Wars, „Acta Poloniae Historica” 114/2016, „Social Sciences in East-Central Europe, 1918–1939”, s. 5–27.
7. Applied Modern Science and the Self-Politicization of Racial Anthropology in Interwar Poland, „Ab Imperio” 2/2016, s. 153–181.
8. Ta Ukraina to ona w wojnie i w wojnie. Wyobrażenia o przeszłości w życiu społecznym zachodniej Ukrainy po 1991 roku, „Kultura i Społeczeństwo”, „Ukraina przed przełomem 2014 roku i po”, 2/2015, s. 147–164.
9. Peasant Communities in Interwar Poland’s Eastern Borderlands: Polish Historiography and the Local Story, „Acta Poloniae Historica” 109/2014, s. 17–36.
10. [Wspólnie z: Anna Engelking] Jan Falkowski (1901–ok. 1940), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy: Sylwetki, szkice biograficzne, T. III, red. Anna Spiss, Zofia Szromba-Rysowa, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław–Kraków 2010, s. 61–71.
11. „Польско-украинские отношения межвоенного периода в современной польской историографии”, Белоруссия и Украина: История и культура, 2005/2006, 2008.
12. [Wspólnie z: Chodkowska Anita] Wstęp do inwentarza zespołu akt: Dokumenty niemieckie 1904–1951 [data dostępu: 22.11.2015].

Kontakt:

ola.linkiewicz@ihpan.edu.pl