Pracownicy Naukowi

Piotr Okniński

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Maj 25, 2016 , IH UW

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia średniowiecza; dzieje miast i mieszczaństwa w Europie Środkowej; historia historiografii i metodologia historii

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia
Zakład Studiów Średniowiecznych

Strona internetowa:
https://ihpan.academia.edu/PiotrOkniński

Udział w grantach i projektach badawczych
Grant NPRH „Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski”, 0038/NPRH3/H11/82/2014, 2014–2017, kierownik: prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz.

Ważniejsze publikacje:

1. Krakowskie znaki pielgrzymie z przedstawieniem św. Stanisława, „Biuletyn Historii Sztuki” 77, z. 2, 2015, s. 223–239.
2. Uwagi do dyskusji nad najstarszą pieczęcią Krakowa z XIII w., „Studia Źródłoznawcze” 53, 2015, s. 163–167.
3. Krakowskie znaki pielgrzymie z przedstawieniem św. Stanisława, w: Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, red. Marek Walczak, t. 2, Kraków 2016, s. 257–362.
4. Główne etapy formowania się miasta lokacyjnego w Sandomierzu w XIII–XIV wieku, „Roczniki Historyczne” 82, 2016, s. 79–106.
5. Uwarunkowania początków rozwoju polskich kancelarii miejskich na przykładzie Krakowa (do 1312 r.), w: Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia, red. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Warszawa 2017, s. 27–45.
6. Forming the Spatial and Institutional Framework of a Communal Town in Medieval Lublin (13th and 14th Centuries), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F” 72, 2017, s. 81–94.
7. Oficjalna przeszłość miasta, w: Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, t. 2, red. H. Manikowska, Warszawa 2018, s. 177–201.
8. [Współpraca przy:] H. Manikowska, Przeszłość osobista i tożsamość wspólnotowa. Formy i treści memorii w późnym średniowieczu, w: Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski, t. 2, red. H. Manikowska, Warszawa 2018, s. 271–332.

Kontakt:

p.okninski89@gmail.com