Pracownicy Naukowi

Urszula Zachara-Związek

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Wrzesień 2, 2013 , Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia późnośredniowiecznej Polski; wczesnonowożytna kultura dworska; leksykografia łacińska

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Atlasu Historycznego

Ważniejsze publikacje:

1. 6 artykułów hasłowych w: Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce, t. VIII, z. 9 (71), red. M. Rzepiela, Kraków 2012.
2. 6 artykułów hasłowych w: Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce, t. VIII, z. 10 (72), red. M. Rzepiela, Kraków 2012.
3. [recenzja] Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402–1541, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska, Instytut Historii PAN, Warszawa 2011, „Archeion” CXIV, 2013, s. 381–385.
4. Legaty testamentowe mieszczan krakowskich na rzecz kościoła i klasztoru bernardynów na Stradomiu w II połowie XV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 63 (2015), z. 1, s. 29–40.
5. Współautorstwo edycji 57 XVI-wiecznych rejestrów poborowych województwa kaliskiego, Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 2, red. M. Słoń, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, http://atlasfontium.pl/index.php?article=kaliskie (dostęp 01.06.2017).
6. Współautorstwo edycji 30 XVI-wiecznych rejestrów poborowych województwa poznańskiego, Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, 2015, nr 3, red. M. Słoń, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, http://atlasfontium.pl/index.php?article=poznanskie (dostęp 01.06.2017).
7. Dwór królowej jako locus scribendi. Analiza wybranych aspektów funkcjonowania na przykładzie korespondencji Elżbiety Habsburżanki z Zygmuntem Augustem, w: Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia, red. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 171–182.

Kontakt:

uzwiazek@ihpan.edu.pl