Pracownicy Naukowi

Piotr Guzowski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Styczeń 18, 2007 , Instytut Historii Uniwersytet w Białymstoku

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia gospodarcza; demografia historyczna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Atlasu Historycznego

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Zasoby pieniężne chłopskiej ludności wiejskiej w Polsce na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych na tle europejskim”, KBN, 2006 (kierownik).
2. „Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?”, KBN, 2008–2009.
3. „Akta synodów prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626–1637. Przygotowanie edycji źródła”, MNISW, 2008–2011.
4. „Studia demograficzne nad rodziną szlachecką w późnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim”, MNiSW, 2009–2014 (kierownik).
5. „Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu (do poł. XIII w.)”, NPRH, 2012–2015.
6. „Rodzina i jej gospodarstwo na ziemiach polskich w geografii europejskich struktur rodzinnych do połowy XX wieku”, NPRH, 2012–2017.
7. „Kodeks Dyplomatyczny Podlasia: ziemia drohicka, mielnicka i bielska”, NPRH, 2014–2018.
8. „Procesy modernizacyjne w tradycyjnym społeczeństwie Europy peryferyjnej”, NCN, 2015–2018.
9. „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii”, NPRH, 2015–2020.
10. „W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim”, NPRH, 2016–2018 (kierownik).
11. „Religijne uwarunkowania przemian gospodarczych i demograficznych w okresie preindustrialnym na przykładzie Rzeczypospolitej Obojga Narodów”, NCN, 2017–2019 (kierownik).
12. „Akta synodów prowincjonalnych i dystryktowych Jednoty Litewskiej. Krytyczna edycja źródeł”, NPRH, 2017–2022 (wykonawca).
13. „Rewolucja militarna jako czynnik modernizacyjny skarbowości i organizacji państwa polsko-litewskiego na tle europejskim”, NCN, 2017–2019 (wykonawca).

Ważniejsze publikacje:

Monografie:
1. Chłopi i pieniądze na przełomie średniowiecza i czasów nowożytnych, Kraków 2008.
2. Akta Synodów Prowincjonalnych Jednoty Litewskiej 1626–1637, wstęp i oprac. M. Liedke i P. Guzowski, Warszawa 2011.
3. [Wraz z: C. Kuklo, R. Poniat] O historii integralnej w ujęciu Andrzeja Wyczańskiego, Białystok 2015.

Artykuły:
1. Changing Economy – Models of Peasant Budgets in 15th and 16th century Poland, “Continuity and Change” 20, 2005.
2. Warunki gospodarowania chłopów w starostwie sanockim w XVI w., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 54, 2006.
3. Warunki gospodarowania chłopów w Małopolsce i na Rusi Czerwonej w pierwszej połowie XV wieku w świetle przywilejów lokacyjnych, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 66, 2006.
4. Klienci czy wierzyciele? Nie tylko o ekonomicznym wymiarze zastawu dóbr królewskich w pierwszej połowie XV wieku, w: Patron i dwór. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, Białystok 2006.
5. Kalendarz gospodarczy i finansowy kmieci polskich na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, w: Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, pod red. P. Guzowskiego i M. Liedke, Kraków 2007.
6. Starość w cyklu życia kmieci polskich przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 58, 2010, s. 101–110.
7. Organizacja samorządowa wsi na prawie niemieckim w XV i XVI wieku na Rusi Czerwonej (na przykładzie ziemi sanockiej), w: Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym od XV do XIX wieku, red. J. Łossowski, Kraków 2010, s. 425–442.
8. W poszukiwaniu gospodarki protestanckiej, w: Studia nad reformacją, red. E. Bagińska, P. Guzowski, M. Liedke, Białystok 2010.
9. The influence of exports on grain production on Polish royal demesne farms in the second half of the sixteenth century, “Agricultural History Review” 59, 2011, s. 312–327.
10. Demograficzne uwarunkowania funkcjonowania rodziny chłopskiej na przełomie średniowiecza i nowożytności, w: Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana, red. C. Kuklo, Warszawa 2012, s. 79–98.
11. The Peasant Land Market in Late Medieval and Early Modern Poland, Fifteenth and Sixteenth Centuries, w: Property Rights, Land Markets and Economic Growth in the European Countryside (13th–20th Centuries), red. Gerard Béaur i in., Turnhout 2013, s. 219–237.
12. Money economy and economic growth: the case of medieval and early modern Poland, ,,Questiones Medii Aevi Novae’’ 18,  2013, s. 235–256.
13. Origins of the European Marriage Pattern in Early Modern Period from the Perspective of Polish History, ,,Acta Poloniae Historica” 107, 2013, s. 1–44.
14. Badania demograficzne nad rodziną wiejską w okresie staropolskim, w: Struktury demograficzne rodziny na ziemiach polskich do połowy XX wieku. Przegląd badań i problemów, red. P. Guzowski i C. Kuklo, Białystok 2014, s. 11–32.
15. W jakim wieku szlachcice zawierali pierwsze związki małżeńskie w późnym średniowieczu?, w: Ecclesia – Regnum – Fontes. Studia z dziejów średniowiecza, Warszawa 2014, s. 574–583.
16. Karolińska rewolucja gospodarcza na wschodzie Europy (do końca XII wieku), w: Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, red. Z. Dalewski, Warszawa 2014, s. 115–169.
17. The commons in late medieval and early modern Poland. An unresolved historiographical problem, „Jahrbuch für Geschichte des ländlichen Raumes” 12, 2015.
18. Stan i perspektywy badań nad liczbą ludności Polski w późnym średniowieczu i w początkach epoki nowożytnej, „Przeszłość Demograficzna Polski” 37, nr 2, 2015, s. 7–26.
19. [Wraz z: K. Boroda] Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia terenów wiejskich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski” 37, nr 2, 2015, s. 53–75.
20. [Wraz z: R. Poniat] Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia miast w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku, „Przeszłość Demograficzna Polski” 37, nr 2, 2015, s. 77–93.
21. Old Age in the Life Cycle of Polish Peasants at the Turn of the Middle Ages, w: The History of Families and Households. Comparative European Dimensions, red. S. Sovič, P. Thane, P.P. Viazzo, Leiden–Boston 2015, s. 189–206.
22. [Wraz z: R. Poniat] Standardy i jakość życia w historiografii światowej. Przegląd badań i problemów, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 78, 2016, s. 9–37.
23. [Wraz z: K. Boroda] From King’s Finance to Public Finance. Different Strategies of Fighting Financial Crisis in the Kingdom of Poland under Jagiellonian Rule (1386–1572), w: The Financial Crises. Their Management, Their Social Implications and Their Consequences in Pre-Industrial Times, Florencja 2016, s. 451–470.
24. [Wraz z: M. Liedke] Problemy finansowe ewangelickiej Jednoty Litewskiej w pierwszej połowie XVII wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 78, 2017, s. 95–130.

Kontakt:

piotrguzowski@poczta.onet.pl