Pracownicy Naukowi

Paweł Kras

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Grudzień 17, 1997 , Katolicki Uniwersytet Lubelski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 28 listopada 2007, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Specjalizacja

historia średniowieczna Polski i powszechna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Studiów Średniowiecznych

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Grant NCN OPUS nr 2776/B/H03/2011/40, pt. „Ruchy religijne w średniowiecznej Polsce. Antologia tekstów źródłowych”, Wydział Nauk Humanistycznych KUL, 2011–2013 (kierownik).
2. Grant NCN OPUS nr 2012/07/B/HS3/00912 pt. „Wspólnoty wyobrażone. Konstruowanie tożsamości grupowych w średniowiecznej Europie”, Wydział Humanistyczny UMCS, 2012–2015 (wykonawca).
3. Grant NCN OPUS nr UMO-2014/13/B/HS3/0494, „Proces beginek świdnickich w 1332 roku: łacińsko-polska edycja protokołów inkwizycyjnych Jana ze Schwenkenfeldu”, Wydział Nauk Humanistycznych KUL, 2015–2017 (kierownik).
4. Projekt COST Action IS 1301: New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe, finansowany przez European Science Foundation/COST, Universiteit Groningen, 2013–2017 (członek Komitetu Zarządzającego i koordynator Working Group 3).
5. Grant NCN Harmonia nr UMO-2015/18/M/HS3/00091: „Korespondencja Jana Kapistrana z Polakami  w latach 1451–1456: studia i edycja łacińsko-angielska”, Instytut Historii PAN, 2016–2018 (kierownik).
6.  Grant NPRH – Fundamenty nr 0470/NPRH5/H30/84/2017: „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do roku 1795 r.: historia religii i kultury, dzieje idei”,  Polskie Towarzystwo Historyczne, 2017–2022 (kierownik).

Ważniejsze publikacje:

Monografie:
1. Husyci w piętnastowiecznej Polsce, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998, ss. 355.
2. ‚Ad abolendam diversarum haeresium pravitatem’. System inkwizycyjny w średniowiecznej Europie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, ss. 532.
3. [Autor opracowania monograficznego i komentarzy do edycji źródłowej] Proces beginek świdnickich w 1332 roku: Studia historyczne i edycja łacińsko polska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, ss. 292.

Prace zbiorowe (redaktor, współautor):
1. Mniejszości narodowe i religijne w Europie Środkowo-Wschodniej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1995.
2. Historiografia krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1997.
3. Unia Lubelska i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej (XVI–XX w.), Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1999.
4. Bulletin of the International Federation of East Central European Institutes, vol. 1–2 (1992–1998), Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1999.
5. Christianity in East Central Europe, t. 2: Late Middle Ages, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1999.
6. [Autor polskich artykułów z historii średniowiecza] G. Denzler, C. Andersen, Leksykon historii Kościoła, tł. A. i W. Lenarczyk, Świat Książki, Warszawa 2005.
7. Ecclesia – cultura – potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa, Societas Vistulana, Kraków 2006.
8. Zbožnost středověku, seria: „Colloquia mediaevalia Pragensia” 6, Centrum medievistickich studii, Praga 2007.
9. [Członek międzynarodowego zespołu konsultantów] Visegrad 1335, red. G. Racz, International Visegrad Fund., Budapeszt 2009.
10. Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu, Lublin, 7–10 września 2007, Wyd. DiG, Warszawa 2010.
11. Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, seria: „Studia Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie” 7, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2010.
12. Kultura pisma w średniowieczu: znane problemy, nowe metody, red. A. Adamska, P. Kras, seria: „Colloquia mediaevalia Lublinensia” 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
13. Manželství v pozdním středověku: rituàly a obyčeje, red. P. Kras, M. Nodl, seria: „Colloquia mediaevalia Pragensia” 14, Praga 2014.
14. Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, red. A. Januszek-Sieradzka, H. Gmiterek, W. Iwańczak, P. Kras, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
15. Jan Hus. Życie, myśl, dziedzictwo, red. P. Kras, M. Nodl, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017.

Artykuły:
1. Hussitism and the Polish Nobility, w: Lollardy and the Gentry in the Later Middle Ages, red. M. Aston, C. Richmond, Ashgate, Stroud–Nowy Jork 1997, s. 183–198.
2. Inkwizycja papieska w walce z husytyzmem w piętnastowiecznej Polsce, w: Polskie oddźwięki husytyzmu, red. S. Bylina, R. Gładkiewicz, Warszawa 1999, s. 88–115.
3. Edykt wieluński z 1424 roku i udział brachium saeculare w walce z husytyzmem w piętnastowiecznej Polsce, „Summarium”, 26–27 (1997–1998), s. 63–77.
4. Mnisi w poglądach Johna Wyclifa, w: Christianitas et cultura Europae. Księga pamiątkowa z okazji 70 urodzin Jerzego Kłoczowskiego, red. H. Gapski, t. 1, Lublin 1998, s. 289–298.
5. Hussitism in Poland – An Attempt at Evaluating the Scale of the Phenomenon, w: Christianity in East Central Europe. Proceedings of the International Commission for the Comparative Church History, t. 2: Late Middle Ages, red. J. Kłoczowski, P. Kras, W. Polak, Lublin 1999, s. 189–198.
6. Hussites in fifteenth-century Poland, w: Geist, Gessellschaft, Kirche im 13.–16. Jahrhundert, red. F. Šmahel, seria: „Colloquia Mediaevalia Pragensia” 1, Centrum medievistickich studi, Praga 1999, s. 177–189.
7. Kariera uniwersytecka Andrzeja Gałki z Dobczyna, „Roczniki Humanistyczne” 48 (2000), zeszyt specjalny: Księga pamiątkowa ku czci Prof. Eugeniusza Wiśniowskiego w 70 rocznicę urodzin, s. 245–262.
8. Katalog husytów i osób podejrzanych o husytyzm w piętnastowiecznej Polsce, „Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne” 74 (2000), s. 177–234.
9. Polish-Czech Relations in the Hussite Period – Religious Aspects, w: The Bohemian Reformation and Religious Practice, red. Z.V. David, D.R. Holeton, t. 4, Praga 2002, s. 177–192.
10. Grupy heretyckie w późnośredniowiecznym mieście (waldensi w Czechach, husyci w Polsce), w: Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, red. H. Manikowska, H. Zaremska, Instytut Historii PAN, Warszawa 2002, s. 495–514.
11. Religious Tolerance in the Jagiellonian Policy in the Age of the Reformation (Polish-Lithuanian Commonwealth), w: Die Jagiellonen – Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, red. D. Popp, R. Suckale, Germanisches Muzeum, Norymberga 2002, s. 131–138.
12. Český kaciř – husita, w: Človĕk českeho středovĕku, wyd. M. Nodl, F. Šmahel, ARGO, Praga 2002, s. 248–269.
13. Inkwizycja papieska w średniowiecznej Polsce. Zarys problematyki badawczej, „Almanach Historyczny” 5 (2003), s. 9–48.
14. Dominican Inquisitors in Medieval Poland (14th–15th c.), w: Praedicatores, Inquisitores – I. The Dominicans and the Medieval Inquisition. Acts of the 1st International Seminar on the Dominicans and the Inquisition. Rome, 23–25 February 2002, red. W. Hoyer, Istituto storico domenicano, Rzym 2004, s. 249–310.
15. Polscy duchowni w husyckich Czechach, w: Polacy w Czechach, Czesi w Polsce (X–XVIII wiek), red. H. Gmiterek, W. Iwańczak, Lublin 2004, s. 173–192.
16. Wizerunek Czecha-husyty w Polsce w dobie rewolucji husyckiej, w: Polaków i Czechów wizerunek wzajemny (XII–XVII w.), red. R. Gładkiewicz, W. Iwańczak, Centrum Studiów Bohemistycznych i Śląskoznawczych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 65–89.
17. ‘Pro fidei defensione contra modernos haereticos’. Hérétiques et inquisiteurs en Pologne au Moyen Âge, w: L’inquisition et la répression des dissidences religieuses au Moyen Âge, red. L. Albaret, Carcassonne 2004 (= „Heresis”, 40), s. 69–94.
18. Wyclif’s Tradition in Fifteenth Century Poland. The Heresy of Master Andrew Gałka of Dobczyn, w: The Bohemian Reformation and Religious Practice, red. Z.V. David, D.R. Holeton, t. 5, cz. 1, Faculty of Philosophy, Czech Academy of Sciences, Praga 2004, s. 191–210.
19. Recepcja pism Johna Wyclifa w Czechach i w Polsce, w: Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej, red. A. Barciak, W. Iwańczak, Instytut Historii, Uniwersytet Śląski, Katowice 2006, s. 218–251.
20. …in detestationem veteris erroris. Publiczna pokuta heretyków w trzynastowiecznej Langwedocji w świetle najstarszego podręcznika inkwizycyjnego ‘Processus inquisitionis’ (1248–1249), w: Ecclesia – cultura – potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa, red. P. Kras, A. Januszek, A. Nalewajek, W. Polak, Societas Vistulana, Kraków 2006, s. 281–293.
21. Protokoły inkwizycyjne: struktura i funkcje, w: Zbožnost středověku, red. M. Nodl i in., seria: „Colloquia mediaevalia Pragensia” 6, Centrum medievistickich studi, Praga 2007, s. 191–209.
22. Działalność inkwizycyjna dominikanów krakowskich w średniowieczu, w: Mendykanci w średniowiecznym Krakowie, red. K. Ożóg, T. Gałuszka, A. Zajchowska, Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie, Kraków 2008, s. 383–406.
23. Revocatio i reconciliatio: ryty powrotu heretyka do Kościoła, w: Ritualy, ceremonie a festivity ve stredni a vychodni Europe 14 a 15 stoleti, red. M. Nodl, F. Smahel, seria: „Colloquia mediaevalia Pragensia” 12, Centrum medievistickich studii, Praga 2009, s. 249–274.
24. Repression of heresy in medieval Poland, w: Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages. Proceedings of the CIHEC Conference, Lublin, 7˜–10 September 2007, red. K. Bracha, P. Kras, Wyd. DiG, Warszawa 2010, s. 311–331.
25. Communitates haereticorumwspólnoty waldensów w czternastowiecznych Czechach w świetle protokołów inkwizycyjnych, w: Wspólnoty małe i duże w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i w czasach nowożytnych, red. W. Iwańczak, J. Smołucha, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 209–252.
26. Church Reform and the Hussite Revolution in the Diplomacy of Władysław II Jagiełło, w: The Culture of the Jagiellonian and Related Courts, red. U. Borkowska, J. Fajt, GWZO, Lipsk 2010, s. 227–236.
27. Praedicatores – inquisitores – persecutores. Wokół historiograficznego sporu o średniowieczną inkwizycję, w: Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, red. P. Kras, seria: „Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie”, t. 7, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2010, s. 11–34.
28. Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej: struktury i organizacja, w: Inkwizycja papieska w Europie Środkowo-Wschodniej, red. P. Kras, seria: „Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie”, t. 7, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2010, s. 115–144.
29. Uwagi o rozwoju czeskiej świadomości narodowej i religijnej w dobie husyckiej, w: Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Barańska, W. Matwiejczyk, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2010, s. 125–156.
30. Donacja Konstantyna – legenda w służbie polityki papieskiej, „Studia Mediaevalia Bohemica” 3 (2011), s. 7–32.
31. Inkvizice byla jedním z nastrojů „boje o duší”, „Salve. Revue pro teologii, duchovní život a kulturu”, 11 (2011), z. 4, s. 27–39.
32. Średniowieczna inkwizycja i Zakon Braci Kaznodziejów. Zarys problematyki badawczej, w: Ch. Caldwell Ames, Inkwizycja i Dominikanie. Słuszne prześladowanie, tł. A. Gomola, Wydawnictwo W drodze, Poznań 2013, s. 7–35.
33. Veri evangelici praedicatores: pierwsi lollardzi i ich wernakularne kaznodziejstwo, w: Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europy, red. K. Bracha, A. Dąbrówka, Wyd. DiG, Warszawa 2014, s. 183–206.
34. Jak czytać protokoły inkwizycyjne? Sprawy husyckie w acta episcopalia Andrzeja Bnińskiego – uwagi wstępne, w: Kultura pisma w średniowieczu: znane problemy, nowe metody, red. A. Adamska, P. Kras, seria: „Colloquia mediaevalia Lublinensia” 2, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 193–240.
35. The Conversion of Pagans and the Concept of ‚ius gentium’ in the Writings of Cracow Professors in the First Half of the Fifteenth Century – an Overview, „Bažnyčios Istorijos Studijos – Studies in Church History” 6 (2013), s. 23–54.
36. Idolum haereticorum: wizerunek Johna Wyclifa w późnośredniowiecznej Anglii, w: Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej, red. W. Kowalski, B. Wojciechowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013, s. 211–221.
37. Wyclliffite and Hussite writings in fifteenth century Polish towns, w: Uses of the Written World in Medieval Towns. Medieval Urban Literacy II, red. M. Mostert, A. Adamska, seria: „Utrecht Studies in Medieval Literacy” 28, Brepols, Turnhout 2014 s. 195–226.
38. Pastor gregis dominici et doctrina pestifera. Działania Zbigniewa Oleśnickiego w sprawie Andrzeja Gałki z Dobczyna (1448–1449), w: Ecclesia, regnum, fontes. Studia z dziejów średniowiecza, red. S. Gawlas, K. Gołąbek, M.A. Janicki, R. Michałowski, M. Piber-Zbieranowska, P. Węcowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 639–653.
39. “Jak chwytać lisy w Pańskiej winnicy?” Treści antyheretyckie w kazaniach Bernarda z Clairvaux i Hélinanda z Froidmont, „Roczniki Historyczne” 80 (2014), s. 73–95.
40. Pastor gregis dominici et doctrina pestifera. Działania Zbigniewa Oleśnickiego w sprawie Andrzeja Gałki z Dobczyna (1448–1449), w: Ecclesia, regnum, fontes. Studia z dziejów średniowiecza, Warszawa 2014, red. S. Gawlas, K. Gołąbek, M.A. Janicki, R. Michałowski, M. Piber-Zbieranowska, P. Węcowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 639–653.
41. The Religious Policy of Sigismund I and Sigismund II Augustus in the Reformation Period, „Acta Historica Universitatis Klaipedensis” 29 (2014), s. 53–74.
42. Polityczne i ideowe aspekty przymierza polsko-husyckiego z lat 1432–1433, „Nowe Studia Grunwaldzkie” 1 (2015), s. 7–24.
43. O biskupich inkwizytorach w Polsce i w Czechach: przyczynek do dyskusji, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967–2014), red. A. Gąsiorowski, G. Rutkowska, Warszawa–Poznań 2015, s. 382–400.
44. Jagiellonowie wobec reformacji – próba bilansu, w: Europa Jagellonica. Sztuka, kultura i polityka w Europie Środkowej za panowania Jagiellonów, red. P. Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski, Zamek Królewski – Muzeum, Warszawa 2015, s. 197–223.
45. Kategorie elitarności i masowości w badaniach nad polskim husytyzmem, w: Elity i masy w społeczeństwach Czech i Polski w średniowieczu i wczesnych czasach nowożytnych, red. A. Januszek-Sieradzka, H. Gmiterek, W. Iwańczak, P. Kras, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, s. 101–132.
46. Czasy reform Kościoła i pogłębionej chrystianizacji. Polska Andegawenów i Jagiellonów (1370–1572), w: Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków. 966–2016, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 54–92.
47. Droga mistrza Jana Husa do Konstancji, w: Ambona. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie, red. K. Bracha, W. Brojer, Instytut Historii PAN, Warszawa 2016, s. 209–225.
48. Od represji do kompromisu, Edykty antyprotestanckie Zygmunta I i Zygmunta II Augusta, w: Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie XV i w XVI wieku, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2016, s. 353–378.
49. Pastor bonus et lupi rapaces. The Polemic against Hussite Doctrine in the Writings of Stanisław of Skarbimierz, w: Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku, red. K. Bracha, M. Nodl, seria: „Colloquia mediaevalia Pragensia” 16, Filosofia, Praga 2016, s. 63–79.
50. Wstęp: 600 lat sporu o Jana Husa – próba bilansu, w: Jan Hus (ok. 1370–1415). Życie, myśl, dziedzictwo, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017, s. 13–52.
51. Reformatio Ecclesiae w nauczaniu Jana Wiklifa i Jana Husa, w: Jan Hus (ok. 1370–1415). Życie, myśl, dziedzictwo, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017, s. 71–110.
52. The Development of Religious Tolerance in Poland. From the Medieval Period to the Reformation, w:Religion and Peace. Historical Aspects, red. Yvonne Friedmann, Routledge, Londyn–Nowy Jork, 2018, s. 159–183.

Kontakt:

palks961@gmail.com