Pracownicy Naukowi

Aliaksandr Laneuski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 27, 2014 , Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia anarchizmu w Europie Wschodniej XX w., problematyka pamięci w ruchu anarchistycznym, Rewolucja 1905 roku; najnowsza historia społeczno-polityczna Białorusi

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Stypendysta Programu Mistrz Fundacji Nauki Polskiej: 2012–2014. Projekt badawczy „Historie i pamięci imperiów w Europie Wschodniej. Studia porównawcze” (laureat grantu prof. dr hab. Andrzej Nowak).
2. Staż podoktorski Fuga 4, projekt badawczy: „Rewolucja 1905 roku w guberni grodzieńskiej. Oblicze ideowe i wymiar praktyczny”, realizowany w Instytucie Historii im. T. Manteuffla PAN, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2015–2017.

Ważniejsze publikacje:

1. Augustyn Wróblewski – krakowski anarchista i „adwokat umarłych”, „Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 45, 2010, s. 277–297.
2. „Dążność do opanowania ruchu” Anarchiści lat 80. w świetle dokumentów z archiwów IPN, w: Studia z dziejów polskiego anarchizmu, pod red. E. Krasuckiego, M. Przyborowskiego, R. Skryckiego, Szczecin 2011, s. 248–262.
3. Места памяти анархистов, w: Анархизм: От теории к движению, от движения к обществу (Прямухинские чтения – 2012., с. Прямухино, 14–15 июля 2012 г.), red. С.Г. Корнилов, А.М. Корнилова, П.В. Рябов, И.С. Сидоров, С.И. Сидоров, Moskwa 2013, s. 26–55.
4. Ад пратэсту да супраціву: вакол „справы беларускіх анархістаў”, „Палітычная Cфера” 2013, nr 1 (20), s. 99–122.
5. [Rec.] Waldemar Potkański, Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do 1914 roku, Warszawa 2014, Wydawnictwo DiG, ss. 568, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 3, s. 245–253.
6. Wizerunek anarchistów i anarchii na łamach „Robotnika” i „Naprzodu” (1892–1927), „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 4, s. 3–29.
7. Рэспубліка Беларусь на старонках польскага выдання „Gazeta Wyborcza”. Выбраныя аспекты за 1994, 2001, 2006, 2011 гады, w: Трэці Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі. Працоўныя матэрыялы, t. 3, 2014, s. 77–81.
8. Михаил Александрович Бакунин в памяти и сознании современных польских анархистов, w: Прямухинские чтения 2014 года. Человек из трех столетий, red. С. Г. Корнилов, А. М. Корнилова, П. В. Рябов, И. С. Сидоров, С. И. Сидоров, М. А. Цовма, Moskwa 2015, s. 81–99.
9. „Помнить – значит бороться!”. Uwagi na marginesie pamięci anarchistów, w: Pamięć imperiów w Europie Wschodniej – teoretyczne konteksty i porównania, red. A. Nowak, M. Wojnar, Kraków 2015, s. 103–125.
10. O czym pamięta Białoruś? Katalog białoruskiej pamięci, w: Pamięć imperiów w Europie Wschodniej – teoretyczne konteksty i porównania, red. A. Nowak, M. Wojnar, Kraków 2015, s. 247–280.
11. Рэвалюцыйны тэрарызм ў Гродне на пачатку XX стагоддзя на прыкладзе Баявой арганізацыі Польскай сацыялістычнай партыі, „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 44, 2015, s. 133–152.
12. Анархісnы-тэрарысты ў Гродзенскай губерні на пачатку XX ст., „Горад Святога Губерта” 10, Выпуск 2016, s. 89–110.
13. „Najwierniejsza z wiernych” życie i poglądy Izy Zielińskiej (1863–1934), w:  Studia z dziejów anarchizmu (2). W dwusetlecie urodzin Michaiła Bakunina, pod red. R. Skryckiego, Szczecin 2016, s. 169–201.
14. [Rec.] Савченко Виктор, Анархістський рух в Одесі (1903–1916 рр.); Одеса: Друкарський дім, 2014, ss. 308, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 51, 2016, s. 224–231.
15. [Art. rec.] Гісторыя палітычнай неэфектыўнасці: польскі погляд на беларускую апазіцыю (Arkadiusz Czwołek, Opozycja polityczna na Białorusi (19892010), Gdańsk 2013, Studio VP, 896 S.), „Беларускі Гістарычны Агляд” 2016, nr 23, s. 288–310.
16. Атриса второго плана: память о революции 19051907 гг. в Польше, w: 80 лет Великой Испанской Революции: память, люди, уроки (Прямухинские чтения – 2016), red. С. Г. Корнилов , Moskwa 2017, s. 189–215.

Kontakt:

alexandr.iwanowicz@gmail.com