Pracownicy Naukowi

Marcin Wolniewicz

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 28, 2012 , Instytut Historii PAN w Warszawie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia historiografii; historia Polski XIX w.

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Stefan Kieniewicz (1907–1992) jako historyk. Studium autorytetu naukowego”, NCN 2013/09/D/HS3/04496.

Ważniejsze publikacje:

1. Moskwa ante portas: Rosja w polskiej propagandzie powstańczej (1863–1864), Poznań 2014.
2. On the Process of De-Stalinization of Polish Historiography – Stefan Kieniewicz (1907–92) and the Insurgent Tradition, „Acta Poloniae Historica” 115, 2017, s. 235–266.
3.
«Żeby Moskwa była Moskwą”. Dyskurs rasowy w polskiej propagandzie powstańczej (1863–1864), „Przegląd Historyczny” 2013, z. 4, s. 685–706.
4. ‘Russian barbarism’ in the Propaganda of Polish January Uprising (1863–4), „Acta Poloniae Historica” 107, 2013, s. 129–164.

Kontakt:

marcin_wolniewicz@o2.pl