Pracownicy Naukowi

Tomasz Łaszkiewicz

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Wrzesień 12, 2000 , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 29 września 2014, IH PAN
profesor nadzwyczajny – od 1 czerwca 2016, IH PAN

Specjalizacja

historia społeczno-polityczna XX wieku

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich w Toruniu

Udział w grantach i projektach badawczych:
„Życie codzienne na ziemiach Pomorza Nadwiślańskiego w I połowie XX stulecia – procesy modernizacji i zmiany warunków materialnych”, 2009–2012, Narodowe Centrum Nauki, wykonawca.

Ważniejsze publikacje:

1. Listy z Helu. Korespondencja Romana Komierowskiego z żoną (1904–1913), oprac. T. Łaszkiewicz, Inowrocław 2015, ss. 262.
2. Rolnictwo w województwie pomorskim w okresie międzywojennym, w: Historia Pomorza, t. V: (1918–1939). Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk, cz. 1. Ustrój, społeczeństwo i gospodarka, red. Sz. Wierzchosławski, P. Olstowski, Toruń 2015, s. 294–332.
3. Ziemiańscy egzulanci kresowi na Pomorzu po pierwszej wojnie światowej, „Zapiski Historyczne”, t. 80, 2015, z. 3, s. 257–271.
4.
Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego – w perspektywie codzienności, Inowrocław–Toruń 2013, ss. 486.
5. Zbytkowne hobby ziemian czy racjonalna gospodarka? Łowiectwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego, „Zapiski Historyczne”, t. 78, 2013, z. 2, s. 39–58.
6. Obraz służby dworskiej w korespondencji rodzeństwa Zamoyskich z Różanki w pierwszej dekadzie II Rzeczypospolitej, w: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Praca i życie codzienne w majątku ziemiańskim. Materiały V sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce w dniach 12–14 października 2011 roku, red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2012, s. 489–504.
7. Przeobrażenia społeczno-gospodarcze ziemiaństwa pomorskiego po pierwszej wojnie światowej na przykładzie rodziny Sikorskich z Wielkich Chełmów, „Zapiski Historyczne”, t. 73, 2008, z. 4, s. 47–66.
8. Świadomość regionalna Niemców na Kujawach w XX wieku, w: Kujawy. Tradycja – tożsamość – świadomość, red. T. Łaszkiewicz, Inowrocław 2008, s. 29–39.
9. Ziemiaństwo niemieckie na Kujawach Zachodnich w okresie międzywojennym, „Ziemia Kujawska, t. 15, 2002, s. 47-90.

Kontakt:

tomasz.laszkiewicz@interia.pl