Pracownicy Naukowi

Tomasz Związek

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Wrzesień 2, 2013 , Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

geografia historyczna; GIS historyczny; historia gospodarcza

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Atlasu Historycznego

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Cyfrowa edycja kaliskich ksiąg ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI wieku, nr 2014/13/N/HS3/04428, Narodowe Centrum Nauki. Czas realizacji: 02.07.2015–01.07.2018 [projekt własny].
2. Ontologiczne podstawy budowy historycznych systemów informacji geograficznej, nr 2bH15021683, kierownik: Bogumił Szady, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Czas realizacji: 2016–2019.
3. Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii, nr 1aH15037383, kierownik: M. Słoń, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Czas realizacji: 2016–2020.
4. Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., nr 11H11004080, kierownik: M. Słoń, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Czas realizacji: 2012–2016.

Ważniejsze publikacje:

Artykuły:
1. [Razem z: U. Sowina, T. Panecki] Kalisz w połowie XVI w., [w:] Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., red. K. Chłapowski, M. Słoń, oprac. A. Borek i in., cz. II: Komentarz, Warszawa 2017 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI w., t. 4), [w druku].
2. Drogi, [w:] Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., red. K. Chłapowski, M. Słoń, oprac. A. Borek i in., cz. II: Komentarz, Warszawa 2017 (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI w., t. 4), [w druku].
3. The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition, (eds.) M. Słoń, U. Zachara-Związek, elaborated by A. Borek, W. Brzeziński, M. Gochna, E. Kalinowski, J. Karczewska, P. Klint, K. Rábai, M. Słomski, K. Szuba, T. Związek, „Studia Geohistorica”, t. 6, 2018, s. 206–219.
4. [Razem z: T. Panecki, G. Myrda] The Spatial Database Development for Research on Settlements and Afforestation in Nowy Tomyśl Plain in Early Modern Times, „Studia Geohistorica”, t. 6, 2018, s. 186–205.
5. Uwagi w związku z edycją Ksiąg celnych Korony z drugiej połowy XVI wieku, wyd. Szymon Kazusek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2017, ss. 383, mapa, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 78, 2017, s. 395–420.
6. [Razem z: T. Panecki] Osadnictwo olęderskie w badaniach nad rekonstrukcją szesnastowiecznego zalesienia na przykładzie okolic Nowego Tomyśla, „Studia Geohistorica”, t. 5, 2017, s. 29–62.
7. Kuźnica w Stobnie. Uwagi osadnicze na marginesie edycji przywileju dla rudnika Jana Gelinghausa z 1560 roku, [w:] Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. M. Dzik, G. Śnieżko, Rzeszów 2017, s. 127–147.
8. Wydawać, ale jak? Propozycja cyfrowej edycji staropolskich ksiąg sądowych XV–XVIII wieku, w: Editiones sine fine, red. K. Kopiński, W. Mrozowicz, J. Tandecki, t. 1, Toruń 2017, s. 203–226.
9. Kształtowanie sieci młynów wodnych na przykładzie powiatu konińskiego (ok. 1300–1550), „Studia Geohistorica”, t. 2, 2014, s. 118–142.
10. Testament młynarza z Koła. Przyczynek do badań nad późnośredniowiecznym młynarstwem na ziemiach polskich, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 5 (9), 2013, s. 154–169.
11.  Rewizja komór celnych i stacji mytniczych województwa kaliskiego z 1571 r. Edycja «Aktu rewizorów ziemskich», „Studia Źródłoznawcze”, t. 54, 2016, s. 129–149.
12. Najstarszy rejestr poboru nadzwyczajnego i szosu z 1507 roku z terenów powiatu konińskiego, „Rocznik Koniński”, t. 18, 2013, s. 173–201.

Recenzje (wybór):
1. [Razem z: E. Kowalczyk-Heyman] P. Plisiecki, Młyny wodne w województwie lubelskim (do schyłku XVI wieku), Lublin 2015, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej“, R. 65, 2017, z. 3, s. 410–420.
2. Wassermühlen und Wassernutzung im mittelalterlichen Ostmitteleuropa, M. Mařínková, Ch. Zschieschang (eds.), Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2015, pp. 340, „Acta Poloniae Historica“, vol. 112, 2015, s. 338–344.
3. R. Kubicki, Młynarstwo w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach w XIII–XV wieku (do 1454 r.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, ss. 608, 9 map, 38 tabel, 15 wykresów, płyta CD, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 63, 2014, z. 2, s. 291–302.

Kontakt:

tomasz.zw@gmail.com