Pracownicy Naukowi

Tomasz Krzemiński

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Marzec 22, 2007 , Instytut Historii PAN

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 26 kwietnia 2018, IH PAN
profesor IH PAN – 1 grudnia 2018

Specjalizacja

historia społeczna XIX i XX wieku, dzieje polityczne zachodnich ziem Polski, historia życia codziennego, zagadnienia modernizacji społecznej w XIX i XX stuleciu, historia prasy pomorskiej

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich

Ważniejsze publikacje:

1. Codzienność mniejszych miast Pomorza Nadwiślańskiego końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku (Zmiany warunków materialnych i przeobrażenia obyczajowości), Warszawa 2017.
2. Polityk dwóch epok. Wiktor Kulerski (1865–1935), Toruń 2008.
3. Odbiór społeczny kinematografii na Pomorzu Nadwiślańskim w początkach XX wieku, „Zapiski Historyczne”, t. 80, 2015, z. 3, s. 222–242.
4. Od stoków Kaukazu do Weichselmünde – niedole czerkieskich najemników w Prusach około połowy XIX wieku, „Czasy Nowożytne”, t. 28, 2015, s. 145–162.
5. K-Brot, marmolada i ziemniaki. Pożywienie mieszkańców Prus Zachodnich w czasie pierwszej wojny światowej, „Zapiski Historyczne”, t. 79, 2014, z. 2, s. 55–72.
6. Der Alltag in den kleinen und mittelgrossen Städten  von Pommerellen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Gegenstand der historischen Analyse (Probleme und Forschungsvorschläge), „Zapiski Historyczne”, t. 78, 2013, z. 4, s. 40–54.
7. Postawa księcia Zdzisława Lubomirskiego wobec koncepcji współpracy z państwami centralnymi nad budową zrębów państwowości polskiej w 1916 roku, w: Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy, red. J. Kłaczkow, K. Kania, Z. Girzyński, Toruń 2017, s. 59–77.

Kontakt:

tomasz_krzeminski@interia.pl