Pracownicy Naukowi

Tomasz Jaszczołt

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Kwiecień 22, 2010 , Uniwersytet w Białymstoku

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia Podlasia i wschodniego Mazowsza w średniowieczu i nowożytności; geografia historyczna; historia kościoła w średniowieczu i nowożytności; genealogia i heraldyka; źródłoznawstwo

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zespół Słownika Historyczno-Geograficznego Mazowsza i Podlasia w Średniowieczu

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. W latach 2006–2010 udział w grancie promotorskim: „Szlachta ziemi drohickiej do poł. XV w. Zagadnienia społeczne, gospodarcze i genealogiczne”, finansowanym przez MNiSW.
2. W latach 2012–2017 udział w grancie: „Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Ziemia brzeska i województwo brzeskie XV–XVIII wiek; Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. Księstwo mścisławskie i województwo mścisławskie XVI–XVIII wiek”, finansowanym z NPRH.
3. Wykonawca w grancie NPRH „Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu; województwo podlaskie”, (2015–2020); kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz Jurek.
4. „Kodeks Dyplomatyczny Podlasia: ziemia drohicka, mielnicka i bielska”, finansowany z NPRH, 2014–2018.
5. „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – historia Wielkiego Księstwa Litewskiego i stosunki państwa Jagiellonów ze Wschodem”, NPRH, wykonawca, 2018–2019, kierownik: prof. dr hab. Andrzej Rachuba.

Ważniejsze publikacje:

1. Gmina Grodzisk koło Siemiatycz. Dzieje ziemi i mieszkańców, Grodzisk 2004.
2. Fundacje kościelne na Podlasiu do końca XV wieku, w: Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Stan badań, Białystok 2005.
3. Kuczyńscy herbu Ślepowron, Zarys dziejów rodziny, Warszawa 2005 (tekst i tablice genealogiczne).
4. Osadnictwo lewobrzeżnej części ziemi drohickiej w XV i na początku XVI wieku, w: Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic, pod red. G. Ryżewskiego, Sokołów Podlaski 2006.
5. Dokument Władysława Jagiełły dla Abrahama Chamca z 1 VII 1390 r. Najstarsze znane nadanie dóbr ziemskich na Podlasiu, „Białostockie Teki Historyczne”, t. IV, 2006.
6. Most w Drohiczynie i jego właściciele w I połowie XVI wieku, w: Małe miasta. Gospodarka, Lublin–Supraśl 2007.
7. Testament Jana Sapiehy wojewody podlaskiego z 1517 r., w: Rezydencja Sapiehów w Dubnie, t. II, pr. zb. pod red. Haliny Harwowskiej i Andrzeja Andrzejewskiego, Białystok 2007.
8. Kuczyńscy i Lubowiccy herbu Ślepowron w ziemi drohickiej w XV i XVI wieku, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, t. IV, 2008.
9. [Wspólnie wraz z L. Jovaišą, M. Paknysem, V. Ališauskasem] Duchowni Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV–XVI w. (Lietuvos kataliku dvasininkai XIV–-XVI a.), Wilno 2009.
10. Lista dobrodziejów klasztoru franciszkańskiego w Drohiczynie, w: Małe miasta. Zabytki, Lublin–Supraśl 2009.
11. Szlachta powiatu mielnickiego do połowy XVI wieku. Materiały genealogiczne i majątkowe, w: Czas na podlaskie. Mielnik. 497 rocznica urodzin województwa podlaskiego, Białystok 2010.
12. Własność możnowładcza, średnio- i drobnoszlachecka na obszarze tzw. „podlaskiej” części powiatu węgrowskiego do połowy XVI wieku, „Rocznik Liwski”, t. V, 2010/2011
13. Kuczyńscy herbu Ślepowron linia. „kasztelańska”. Materiały genealogiczne z ksiąg metrykalnych i gazet XVII i XVIII w., „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego” 3, 2011, s. 59–97.
14. Co pozostało ze spuścizny aktowej podlaskich sądów ziemskich i grodzkich sprzed 1569 roku?, „Colloquia Collegii Suprasliensis”, Supraśl 2012.
15. Dokumenty kościoła pw. Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim z l. 1492–1563, w: Dzieje parafii katolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, Drohiczyn 2012.
16. Granica pomiędzy ziemiami drohicką i liwską w świetle protokołów komisji z 1546 roku, „Rocznik Liwski”, t. VI, Liw 2012.
17. Korczewscy z rodu Prusów w ziemi drohickiej, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” nowa seria, t. XI (XXII), Warszawa 2012.
18. Kosowscy herbu Ciołek w ziemi drohickiej do połowy XVI wieku, w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. I–II, red Waldemar Bukowski, Tomasz Jurek, Kraków 2013.
19. Województwo Podlaskie w latach 1513–1795, w: 500 lat województwa podlaskiego. Historia w dokumentach, Białystok 2013.
20. Osadnictwo Podlasia nadbużańskiego w XV i I połowie XVI wieku, w: Podlasie nadbużańskie. 500 lecie województwa podlaskiego, Ciechanowiec 2013.
21. Ród Niemiry z Wsielubia – Niemirowiczowie i Szczytowie herbu Jastrzębiec do połowy XVI w., w: Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich, pod red. S. Górzyńskiego, Warszawa 2015, s. 175–250.
22. Miasto Siemiatycze w XVI w. pod rządami Tęczyńskich i Radziwiłłów, w: Priwatnaułasnicija garady Wialikaga Kniastwa Litouskaga: Lios priaz stagoddzi, Mińsk 2014, s. 23–44.
23. Ciecierscy herbu Rawicz w świetle ksiąg metrykalnych i informacji z gazet z XVII–XIX w., „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, t. X, z. 2, Ciechanowiec 2014, s. 87–138.
24. Raczkowie herbu Gozdawa. Fundatorzy pierwszego kościoła w Turośni Kościelnej, w: Parafia w Turośni Kościelnej 1515–2015. Ku chwale Trójcy Przenajświętszej, red. Ks. A. Szot, M. Wróbel, Białystok–Turośń Kościelna 2015, s. 15–52.
25. Wojnowie herbu Ślepowron w ziemi bielskiej w XV–XVI w. w: Studia genealogiczne poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka, red. Andrzej Sikorski, Tomasz Sławiński, Warszawa 2016, Wydawn. PIOMAR, s. 193–248.
26. Akta legitymacyjne Ciecierskich herbu Rawicz w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym w Sankt Petersburgu, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny” 11, 2015, s. 53–72.
27. Testament Adama Olędzkiego, starosty drohickiego i właściciela Siedlec z 1625 r., „Prace Archiwalno-Konserwatorskie” 20, 2016, s. 159–173.
28. Kościoły katolickie w powiatach brzeskim, kamienieckim i kobryńskim do roku 1566, w: Rola kościoła w dziejach Polski. Kościoły w Rzeczypospolitej, red. nauk. Jacek Krochmal, Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017, s. 73–105.
29. Ziemie drohicka i bielska pod rządami księcia mazowieckiego Bolesława IV w latach 1440–1444, w: Dziedzictwo książąt mazowieckich. Stan badań i postulaty badawcze, red. Janusz Grabowski, Rafał Mroczek, Zamek Królewski w Warszawie, Archiwum Główne Akt Dawnych, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2017, s. 331–360.
30. [Wspólnie z: Henryk Lulewicz] Święcicki (Swieczitzki, Swieticki, Szvyaczyczki, Swyencziczki) Jan (Janusz) h. Jastrzębiec (zm. 1556), rotmistrz i dworzanin królewski, wojski drohicki, „Polski słownik biograficzny”, t. 51, z. 3(210), Instytut Historii PAN, Warszawa–Kraków 2017, s. 439–442.
31. Ignacy Kapica (1763–1817), w: Studia genealogiczne poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka, t. II,  red. Andrzej Sikorski, Tomasz Sławiński, Wydawn. PIOMAR, Warszawa 2018, s. 377–406.

Kontakt:

tomasz.jaszczolt@op.pl