Pracownicy Naukowi

Roman Michałowski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 1, 1979 , Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 20 VI 1990, Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego;
tytuł profesora – 7 VI 2006

Specjalizacja

historia średniowieczna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Studiów Średniowiecznych

Inne:
Redaktor naczelny „Kwartalnika Historycznego” od 2010 r.

Udział w grantach i projektach badawczych:
Wykonawca grantu „Przeszłość w kulturze średniowiecznej Polski”: 0038/NPRH3/H11/82/2014.

Ważniejsze publikacje:

1. Historia powszechna. Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ostatni przedruk 2012.
2. Christianization of the Piast Monarchy in the 10th–11th Centuries, „Acta Polonia Historica”, 2010, nr 101, s. 5–35.
3. Misjonarz i pan misji we wczesnym średniowieczu, w: Lustro. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej, red. W. Brojer, Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, s. 29–57.
4. Święty Wojciech – biskup reformator w Europie X wieku, w: Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, red. Z. Dalewski, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014, s. 169–210.
5. Duszpasterstwo, duchowość i eklezjologia. Działalność biskupa Wojciecha w Pradze na tle hagiografii ottońskiej, „Przegląd Historyczny”, 106, 2015, z. 2, s. 216–248.
6. The Historical Context of the Discoveries at Bodzia, w: A Late Viking Age Elite Cemetery in Central Poland, red. A. Buko, Brill, Leiden–Boston 2015, s. 34–44.
7. Jakie są źródła skuteczności misjonarza? Stanowisko świętego Liudgera, w: Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Stanisławowi Bylinie, red. Krzysztof Bracha, Wojciech Brojer, Instytut Historii PAN, Warszawa 2016, s. 35–48.
8. Czym się różni poganin od chrześcijanina? Kilka uwag na marginesie eposu Ermolda Czarnego, w: Symboliczne i realne podstawy tożsamości społecznej w średniowieczu, red. Sławomir Gawlas, Paweł Żmudzki, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 393–406.

Kontakt:

pantarei1949@gmail.com