Pracownicy Naukowi

Robert Kasperski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Marzec 10, 2011 , Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia powszechna wczesnego średniowiecza, historia historiografii, narratywistyka, etniczność ludów barbarzyńskich

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Studiów Średniowiecznych

Udział w grantach i projektach badawczych:
„Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu”.

Visigothic Symposium 4, 2018-2019: Manuscripts and Editions. Link: https://visigothicsymposia.org/symposium-4-2018-2019-2/

Ważniejsze publikacje:

1. Reges et gentes. Studia nad dyskursem legitymizującym władzę nad wspólnotami wyobrażonymi oraz strategiami ich konstruowania we wczesnym średniowieczu (VI–VII w.), Instytut Historii PAN, Warszawa 2017.

2. Frankowie i Obodryci: tworzenie „plemion” i „królów” na słowiańskim Połabiu w IX wieku, w: Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, red. Zbigniew Dalewski, Warszawa 2014, s. 55–113.
3. Too Civilized to Revert to Savages? A Study Concerning a Debate about the Goths between Procopius and Jordanes,  „The Mediaeval Journal” 5, z. 2, 2015, s. 31–51.
4. ‚Ethnicity, Ethnogenesis, and the Vandals: Some Remarks on a Theory of Emergence of the Barbarian gens’, „Acta Poloniae Historica” 112, 2015, s. 201–242.
5. Czy Brukterowie mogli w roku 451 brać udział w wyprawie huńskiego władcy Attyli na Galię?, „Nowy Filomata” 20, z. 2, 2016, s. 206–217.
6. Kilka uwag o dwóch opowieściach o zwycięstwie Longobardów nad Herulami (Paweł Diakon, „Historia Langobardorum”, I, 20 i Prokopiusz z Cezarei, „De Bellis”, VI, 14), „Studia Źródłoznawcze. Commentationes” LV, 2017, s. 11˜–25.
7. [Rec.] Helmut Reimitz, History, Frankish Identity and the Framing of Western Ethnicity, 550–850, Cambridge 2015, Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, Fourth Series, ss. xiv, 51, „Kwartalnik Historyczny“ 124, z. 2, 2017, s. 347–351.
8. The Visigothic King Gesalic, Isidore’s Historia Gothorum and the Goths’ Wars against the Franks and the Burgundians in the Years 507–514, „Kwartalnik Historyczny”, t. CXXIV, Eng.-Language Edition nr 1, 2017, s. 7–37.
9. Propaganda im Dienste Theoderichs des Großen Die dynastische Tradition der Amaler in der ‚Historia Gothorum‘ Cassiodors, „Frühmittelalterliche Studien” 52, z. 1, 2018, s. 13–42.
10. O legio mesaburiorum i innych grupach wojowników uwag kilka, w: Księga o świecie średniowiecznym ofiarowane Hannie Zaremskiej, red. Halina Manikowska, Warszawa 2018, s. 137–160.

11. Jordanes versus Procopius of Caesarea: Considerations Concerning a Certain Historiographic Debate on How to Solve ‘the Problem of the Goths’, „Viator” 49, z. 1, 2018, s. 1-23.

Kontakt:

robertkasperski@gmail.com