Pracownicy Naukowi

Rafał Łysoń

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Maj 7, 2012 , UAM w Poznaniu

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia Prus/Niemiec oraz stosunki polsko-niemieckie i problem ugodowości w zaborze pruskim w XIX i XX wieku

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zespół Badawczy ds. realizacji Projektu pt. „Pierwsza okupacja niemiecka. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914–1918”

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
„Pierwsza niemiecka okupacja. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914–1918. Założenia, cele, metody działania i konsekwencja. Różnice i podobieństwa polityki okupacyjnej wobec Polaków w XX wieku”- Projekt w ramach NPRH; kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk.
2. „Historia Prus Narodziny–mocarstwo–obumieranie, t. IV, Prusy w Rzeszy Niemieckiej 1871–1947”, projekt finansowany ze środków statutowych IH PAN.
3. „Elity polityczne Niemiec wobec sprawy polskiej w latach I wojny”, projekt finansowany ze środków statutowych IH PAN – projekt rozprawy  habilitacyjnej.

Ważniejsze publikacje:

1. Polskie ugrupowania ugodowe w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1894–1918, Warszawa 2013, ss. 314.
2. [Współautor z: Grzegorz Kucharczyk, Dariusz Łukasiewicz, Zygmunt Szultka, Bogdan Wachowiak] Prusy w dobie kształtowania się kapitalizmu (1806–1871), t. III serii: Historia Prus. Narodziny–Mocarstwo–Obumieranie , pod red. G. Kucharczyka, Poznań 2014.
3. [Współautor z: Grzegorz Kucharczyk, Dariusz Łukasiewicz, Andrzej Kamieński] Prusy w Rzeszy Niemieckiej (1871–1947), t. IV serii: Historia Prus. Narodziny–Mocarstwo–Obumieranie, pod red. G. Kucharczyka [w opracowaniu redakcyjnym Wydawnictwa IH PAN od X 2017 roku].
4. Zabór pruski wobec Aktu 5 Listopada, „Historia Slavorum Occidentis” 2 (13), 2017, s. 42–56.
5. Lojalizm i ugodowość w zaborze pruskim – zarys problematyki, w: Między Polityką, historią a pamięcią historyczną. Studia z dziejów Polski okresu porozbiorowego, pod red. W. Łazugi i S. Paczosa, Poznań 2015, s. 155–162.
6. Konsekwentne działania czy improwizacja? Niemieckie plany wojenne wobec Polski w okresie I wojny światowej, „Historia Slavorum Occidentis” 2 (9), 2015, s. 150–167.
7. [Rec.] A. Stempin, Próba „moralnego podboju” Polski przez Cesarstwo Niemieckie w latach I wojny światowej, Warszawa 2013, „Dzieje Najnowsze” XLVI, 2014, z. 3, s. 254–265.
8. Udział Polaków w niemieckiej administracji Generalnego  Gubernatorstwa Warszawskiego w okresie I wojny światowej, „Dzieje Najnowsze” XLIII, 2011, z. 3, s. 35–42.
9. [Rec.] A. Hinc, Obraz dziejów ojczystych w pozaszkolnej edukacji historycznej społeczeństwa polskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w pierwszej połowie XIX wieku, Poznań 2007, „Kwartalnik Historyczny” 117, nr 2, 2010, s. 172–174.
10. [Rec.] M. Chamot, Entuzjazm i zwątpienie. Obraz własny Polaków w wybranej publicystyce prasowej trzech zaborów w latach 1864–1914, Toruń 2003, „Studia Historica Slavo-Germanica” XXVI–2004–2005, Poznań 2006, s. 347–349.
11. Program polityczny poznańskich ugodowców w okresie I wojny, światowej, „Studia Historica Slavo-Germanica” XXV–2003, Poznań 2004, s. 101–113.
12. [Rec.] P. Kosiński, Prusy Zachodnie 1914 Pomorze 1920. Ludność regionu wobec przemian politycznych okresu I wojny światowej, Warszawa 2002, „Roczniki Historyczne” LXIX, 2003, s. 264–266.

Kontakt:

lyson@man.poznan.pl