Pracownicy Naukowi

Zofia Maciakowska

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Grudzień 15, 2006 , Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia Gdańska i regionu nadbałtyckiego doby średniowiecza i nowożytnej; historia społeczna Gdańska; historia urbanistyki miast północnoeuropejskich

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Atlas historyczny Gdańsk”, 2010−2013 – projekt badawczy nr 2535/B/H03/2010/38 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, realizowany w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego (kierownik: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki).
2. „Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w.”, 2014–2018 – projekt badawczy nr 2013/09/B/HS3/00603 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 5), realizowany w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski IH PAN (kierownik: prof. dr hab. Edmund Kizik).

Ważniejsze publikacje:

Monografie:
1. Kształtowanie przestrzeni miejskiej Głównego Miasta w Gdańsku do początku XV wieku, „Fontes commentationesque ad res gestas Gedani et Pomeraniae” 3, Gdańsk 2011.
2. [Wspólnie z E. Barylewską-Szymańską] Miasto i ludzie u progu nowoczesności. Socjotopografia Gdańska w pierwszej połowie XIX wieku, „Studia i Materiały do Dziejów Domu Gdańskiego”, cz. 4, Gdańsk–Warszawa 2016.

Ważniejsze artykuły:
1. [Wspólnie z W. Szymańskim] Akta Policji Budowlanej jako materiał do studiów nad gdańską kamienicą mieszczańską od średniowiecza do początku XIX wieku, w: Dom w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. B. Gediga, Wrocław 2004, s. 249–275.
2. Zasiedlenie Głównego Miasta Gdańska około 1360 roku, „Zapiski Historyczne” 69, 2004, z. 1, s. 125–142.
3. [Wspólnie z W. Szymańskim] Dokumentacja Urzędu Policji Budowlanej w Gdańsku jako źródło do badań nad dawnymi kamienicami, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 1, Gdańsk 2009, s. 207–224.
4. Mapy i plany w badaniach nad domem mieszczańskim w dawnym Gdańsku, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 1, Gdańsk 2009, s. 99–120.
5. Położenie miasta lubeckiego w Gdańsku, w: „Rzeź gdańska” z 1308 roku w świetle najnowszych badań. Materiały z sesji naukowej 12–13 listopada 2008 roku, red. B. Śliwiński, „Res Gedanenses. Studia i Materiały Muzeum Historycznego Miasta Gdańska” 3, Gdańsk 2009, s. 16–26.
6. Młode Miasto w Gdańsku – jego położenie i wielkość, w: Z dziejów średniowiecza. Pamięci Prof. Jana Powierskiego (1940–1999), red. W. Długokęcki, Gdańsk 2010, s. 227–241.
7.…bynnen dem rynsteyne”. Gospodarowanie skrajnym pasem ulicy w Gdańsku w późnym średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych, w: Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego i wczesnonowożytnego miasta Europy Środkowej / Strasse, Platz und Friedhof in dem öffentlichen Raum der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Stadt Mitteleuropas, red. S. Krabath, J. Piekalski, K. Wachowski, „Wratislavia Antiqua” 13, Wrocław 2011, s. 249–258.
8. [Wspólnie z J. Gzowskim i A. Kriegseisen] Historia domu gdańskiego browarnika przy ul. Rycerskiej 10, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 2, Gdańsk–Warszawa 2011, s. 321–341.
9. Opis z natury. Zabudowa działki i struktura budowlana znajdujących się na niej obiektów w inwentaryzacji dawnych domów gdańskich Georga Müntera, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 2, Gdańsk–Warszawa 2011, s. 250–277.
10. Przepisy budowlane w wilkierzach gdańskich i ich wpływ na kształtowanie zabudowy w mieście od średniowiecza do końca XVIII w., w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 2, Gdańsk–Warszawa 2011, s. 15–52.
11. [Wspólnie z E. Barylewską-Szymańską] Urbanistyka i architektura miast Prus Królewskich, w: Prusy Królewskie. Społeczeństwo – kultura – gospodarka 1454–1772, red. E. Kizik, Gdańsk 2012, s. 398–430.
12. Das Akzise- und Zolldirektionsgebäude – David Gillys vergessenes Werk in Danzig. Organisation und Vorbereitung dieser Investition, „Zapiski Historyczne” 78, 2013, z. 4, s. 55–76.
13. U zbiegu ulic Szafarnia i Długie Ogrody. Historia miejsca, „Archeologia Gdańska” 5, 2013, s. 7–21.
14. Modernizacja Głównego Miasta w Gdańsku około 1380 roku, w: Procesy przemian w sztuce średniowiecznej, red. R. Eysymontt, R. Kaczmarek, Warszawa 2014, s. 79–90.
15. Szansa dla biednych czy zamożnych? Wykorzystanie terenów nowo pozyskanych lub przyłączanych do miasta w czasach przedindustrialnych na przykładzie Gdańska, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 63, 2015, nr 2, s. 331–340.
16. Dwór II w Strzyży Górnej i jego mieszkańcy w drugiej połowie XVIII i na początku XIX wieku, „Zapiski Historyczne” 80, 2015, z. 3, s. 179–192.
17. Kilka uwag na temat średniowiecznego Osieka w Gdańsku, „Zapiski Historyczne” 80, 2015, z. 2, s. 55–76.
18. Miasto późnośredniowieczne i nowożytne na przykładzie „Atlasu historycznego miast polskich – Gdańsk”, „Studia Geohistorica” 3, 2015, s. 178–194.
19. Opisy nieruchomości w gdańskich aktach gruntowych z przełomu XVIII i XIX wieku, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 3, Gdańsk–Warszawa 2015, s. 161–173.
20. Pałac Jerzego Wandalina Mniszcha w Gdańsku u schyłku XVIII wieku, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 3, Gdańsk–Warszawa 2015, s. 53–80.

Kontakt:

z.maciakowska@ihpan.edu.pl