Pracownicy Naukowi

Wioletta Pawlikowska-Butterwick

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Marzec 5, 2012 ,

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia nowożytna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Dziejów Nowożytnych

Strona internetowa:
http://ihpan.academia.edu/WiolettaPawlikowskaButterwick

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
„Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 roku” (uczestnik).
2. „Kariery późnorenesansowych biskupów-senatorów Wielkiego Księstwa Litewskiego na tle karier biskupów koronnych (1548–1632)„.

Ważniejsze publikacje:

Książka:
1.
[Wspólnie z Liudasem Jovaiša] The Statutes of the Chapters of Vilna and Samogitia / Vilniaus ir Žemaičių katedrų kapitulų statutai, LKMA, Wilno 2015, ss. 416.

Artykuły:
1. Równi i równiejsi, czyli jak koneksje na dworze królewskim pomagały duchownym w XVI wieku, w: Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów, Seria: „Studia Jagiellonica” 03, red. Bożena Czwojdrak, Jerzy Sperka, Piotr Węcowski, Societas Vistulana, Kraków 2018, s. 221–247.
2. Historia jednego domu: mikroświat(ek) jurydyki kapituły katedralnej w Wilnie w XVII na początku XVII wieku, “Wschodni Rocznik Humanistyczny” 15, 2018, z. 2, s. 53–71.
3. Biskupi, prałaci, kanonicy i notariusze. Duchowieństwo skupione przy katedrach wileńskiej i żmudzkiej a ustawodawstwo i rozwój kultury prawnej Wielkiego Księstwa Litewskiego doby Renesansu, w: Lietuvos statutas: Temides ir Klejos teritorijos: Straipsnių rinkinys, red. Irena Valikonytė i Neringa Šlimienė, Wilno 2017, s. 123–141.
4. Kariery polityczne i kościelne biskupów Wojciecha i Jerzego Radziwiłłów koryfeuszy początku i końca XVI wieku – zarys problemu, „Nasza Przeszłość” 127, 2017, s. 5–20.
5. ‘Lithuanians’, ‘Foreigners’ and Ecclesiastical Office: Law and Practice in the Sixteenth-Century Grand Duchy Of Lithuania, “Journal of Ecclesiastical History” 68 (2), 2017, s. 285–305.
6. Property and Personal Relations in the Jurydyka of the Vilna Cathedral Chapter in the Sixteenth and Early Seventeenth Century (with Particular Reference to the Scandalous and Suspicious Misdeeds of Canon Isaac Fechtinus), “Wschodni Rocznik Humanistyczny” 13, 2016, s. 53–82.
7. Rola szlachectwa i wykształcenia przy obejmowaniu przez cudzoziemców wyższych godności kościelnych na Litwie w II połowie XVI w., „Wschodni Rocznik Humanistyczny” 12, 2015, s. 19–30.
8. Problemy z wdrażaniem reformy trydenckiej w biskupstwie wileńskim w XVI wieku, „Rocznik Lituanistyczny” 1, 2015, s. 19–36.
9. [Wspólnie z Richardem Butterwick-Pawlikowskim] Najjaśniejsza gwiazda wileńska. Ks. Rektor Marcin Poczobut w ostatnich latach Rzeczypospolitej, „XVIII amžiaus studijos” 2, 2015, s. 74–87.
10. Clergymen on the Move: Journeys by Vilnan Canons and Prelates in the 16th Century, „Acta Historica Universitatis Klaipedensis” 29, 2014, s. 75–97.
11. A “Foreign” Elite? The Territorial Origins of the Canons and Prelates of the Cathedral Chapter of Vilna in the Second Half of the Sixteenth Century, “Slavonic and East European Review” 92 (1), 2014, s. 44–80.
12. The Vilnius Cathedral Chapter and the Jews in the Sixteenth and Seventeenth Centuries: Cases from the Acts of the Cathedral Chapter, “Bažnyčios Istorijos Studijos” 6, 2013, s. 87–103.
13. Kelias į designatio personae, arba bažnytinių beneficijų suteikimas XVI a. antrojoje pusėje: Vilniaus kapitulos pavyzdys, “Lietuvos Istorijos Metraštis” 1, 2012, s. 5–23.
14. The Prelates and Canons of Vilnius in the Second Half of the Sixteenth Century: A Prosopographical Study of Selected Questions, “Bažnyčios Istorijos Studijos” 5, 2012, s. 25–45.
15. Księgozbiór biblioteki katedralnej w Wilnie z końca XVI wieku, “Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 56, 2012, s. 162–191.
16. Sex, Violence and Alcohol in Sixteenth-Century Vilnius. Cases from the Acts of the Cathedral Chapter, “Tiltas: Journal of the British-Lithuanian Society” 11 (2), 2011, s. 20–24.
17. The Challenge of Trent and the Renewal of the Catholic Church in the Grand Duchy of Lithuania: The Higher Clergy of Vilnius and the Problems of Plural Benefices and Residence in the Sixteenth Century, “Bažnyčios Istorijos Studijos” 4, 2011, s. 37–56.
18. Konkubiny w życiu prałatów i kanoników wileńskich w XVI–XVII wieku. Uwagi o recepcji uchwał Soboru Trydenckiego w Wielkim Księstwie Litewskim, w: Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai, red. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Wilno 2009, s. 221–236.
19. [Red.] „Opowieść o sobie samym i swoich czasach”. Mamert Herburt do Adama Kirkora w kwietniu 1870 roku, “Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica” 13, 2008, s. 287–294.
20. Wileńska kapituła katedralna w zapisie źródłowym. Część pierwsza: Ksawery Franciszek Michał Bohusz, Mamert Herburt z Fulsztyna, Jan Kurczewski – regestratorzy protokołów z posiedzeń kapituły, “Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica” 12, 2007, s. 109–142.
21. Księgozbiory prywatne w Wielkim Księstwie Litewskim XVI stulecia. Postulaty metodyczne w rozpoznaniu problemu, „Nasze Historie” 8, 2007, s. 7–15.
22. Kanonik Wojciech Grabowski z Sierpca – zapoznana postać szesnastowiecznego Krakowa i Wilna, „Lituano-Slavica Posnaniensia. Studia Historica” 11, 2005, s. 165–240.
23. [Red.] Testament kanonika wileńskiego Wojciecha Grabowskiego z Sierpca, „Studia Pedagogiczno-Artystyczne” 4, 2004, s. 116–131.

Biogram:
1. [Wspólnie z Joanna Nastulska-Wiśnicka] Święcicki (Svencickis, Swiecicius, Swiencicky) Grzegorz (błędnie Jerzy) h. Jastrzębiec (ok. 1568–1617), archidiakon wileński, hagiograf, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 51, z. 3(210), 2017, s. 428–429.

Kontakt:

wpawlikowska@tlen.pl