Pracownicy Naukowi

Wiesława Duży

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Wrzesień 17, 2013 , Toruń

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia XVIII i XIX wieku, historia społeczna, historia starości

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Atlasu Historycznego

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. 2016–2019: „Społeczne i kulturowe uwarunkowania edukacji w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku”, finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 2bH15012283, realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne; kierownik projektu: dr hab. Kazimierz Puchowski; wykonawca i sekretarz projektu.
2. 2015–2020: „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii”, finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 1aH15037383, realizowany przez Zakład Atlasu Historycznego w Instytucie Historii PAN; kierownik projektu: dr hab. Marek Słoń; wykonawca projektu.
3. 2015: „Opracowanie jednostek archiwalnych z kolekcji Pawła Dobrochotowa z Instytutu Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu”, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr umowy 667/P-DUN/2014), realizowany przez Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy; wykonawca projektu.
4. 2015: „A body in a Central- and Eastern European iconography from 15th till 18th century with the historical context”, program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego; kierownik projektu (projekt zakwalifikowany do finansowania, niezrealizowany).
5. 2013: projekt Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu, Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki i Bawarskiej Kancelarii Państwowej „Samoświadectwa w polskim i niemieckim piśmiennictwie w późnym średniowieczu i epoce nowożytnej (XV–XVIII wiek) / Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert)”; kierownicy projektu: prof. dr hab. Roman Czaja; Helmut Flachenecker, o. Univ.-Prof., Dr. phil. habil., M.A.; dr hab. Stanisław Roszak; prof. dr hab. Janusz Mandecki; uczestnik.
6. 2007–2008: projekt „Jablonski-Forschungsstelle”, realizowany przez Instytut Historii, Stuttgart Universität, Niemcy, kierownik projektu: prof. dr Joachim Bahlcke, partnerzy projektu: Deutsche Comenius-Gesellschaft e. V., Berlin, Evangelische Brüderunität (Herrnhuter Brüdergemeine), Herrnhut, Leibniz-Edition-Arbeitsstelle an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Potsdam, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod, Historisches Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Bratislava, Towarzystwo Naukowe w Toruniu; wykonawca projektu.

Ważniejsze publikacje:

Monografie:
1. Pamiętnikarze polscy przełomu XVIII I XIX wieku wobec starości, Slezská univerzita v Opavě, Opava 2016, ss. 279.
2. Bernard O’Connor, History of Poland, red. nauk. i wprowadzenie P. Hanczewski, tłum. W. Duży, T. Falkowski, P. Hanczewski, K. Pękacka-Falkowska, Warszawa 2012, ss. 680.

Artykuły w tomach zbiorowych:
1. „I know nothing because of my weakness”. A comparative analysis of Polish letters and memoirs (1845–1862), “Aging in Slavic Literatures“ („Aging Studies“ series), [transcript] Verlag [w druku].
2. Wspomnienia o zmarłych rodzicach w wybranych zapiskach pamiętnikarskich z przełomu XVIII i XIX wieku, w: Nie wszystek umrę. Pamięć o zmarłych w kulturze staropolskiej, red. A. Jankowski, A. Klonder, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2015, s. 271–280.
3. Statistical data regarding the situation of elderly people in the databases of the Central Statistical Office – an outline of the issue, w: Understanding Ageing in Contemporary Poland: Social and Cultural Perspectives, red. S. Grotowska, I. Taranowicz, Wyd. Instytutut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 181–186.
4. Authors of Polish Memoirs from the End of 18th and the Beginning of 19th Centuries about an Old Age. Functions of Memoires, w: Selbstzeugnisse im polnischen und deutschen Schrifttum im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit (15.–18. Jahrhundert), t. 1, red. R. Skowrońska, H. Flachenecker, R. Czaja, S. Roszak, J. Tandecki, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, s. 349–365.
5. [Współautor z: W. Gierańczyk], Zawód geograf – atrakcyjność studiów geograficznych a przydatność na rynku pracy (w opiniach studentów kierunku geografia na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK), w: Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej, red. A. Podgórski, E. Szkurłat (Seria: „Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego”, t. 2), Łódź–Toruń 2012, s. 113–134.
6. Wprowadzenie do historii sztuki i kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w: Średniowieczne zakony rycerskie i tradycja Rzeczypospolitej Obojga Narodów, red. J. Hochleitner, Wyd. Centrum Spotkań Europejskich Światowid, Elbląg 2010, s. 109–128.
7. Seniorzy na toruńskim rynku dóbr i usług. Studium socjologiczne, w: Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, red. D. Kałuża, P. Szukalski, Wyd. „Biblioteka”, Łódź 2010, s. 34–49.

Artykuły publikowane w czasopismach:
1. [Współautor z: W. Gierańczyk], Absolwenci kujawsko-pomorskich szkół wyższych – kadry dla regionalnej gospodarki?, „Studia i Analizy Europejskie” 2012, t. 10, nr 2, s. 125–136.
2. O tym, jak szata zdobi człowieka, nadając formę nagiej treści, czyli kilka egzemplów na marginesie teorii cywilizacji Norberta Eliasa, „Studenckie Zapiski Historyczne” 2010, t. 5, s. 27–40.
3. Pamiętnik Marcjanny Fornalskiej. Przyczynek do badań nad kulturą ubóstwa, „Kultura i Edukacja” 2009, t. 3 (72), s. 81–103.

Recenzje:
1. D. Rolnik, Portret szlachty czasów stanisławowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiętnikach polskich, Katowice 2009, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2009, t. 13, s. 206–210.

Inne:
1. Rody szlacheckie na terenie Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”, Mogilno 2014.
2. [komentarz analityczny] w: Emerytury i renty w 2009 roku (Seria „Opracowania i analizy statystyczne”), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2011.

Kontakt:

wieslawa_duzy@umk.pl, wieslawa.duzy@gmail.com