Pracownicy Naukowi

Przemysław Nowak

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Styczeń 17, 2003 , Wydział Historyczny UJ

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia średniowieczna, źródłoznawstwo, cyfrowa humanistyka

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. 27 XII 2017 – 26 XII 2022: „Kodeks dyplomatyczny Świdrygiełły, wielkiego księcia litewskiego (do 1452 r.)” z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 0472/NPRH5/H30/84/2017 „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego i stosunki państwa Jagiellonów ze Wschodem” (kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Rachuba).

2. 1 IV 2012 – 30 III 2016: „Najstarsze przywileje papieskie dla Kościoła w Polsce” z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, nr 11H 11 003580 „Źródła kościelne do dziejów Polski i Rzeczypospolitej” (kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Bracha).
3. 17 V 2007 –16 V 2010: „Papiestwo a Europa Środkowa (Czechy-Morawy, Polska, Węgry) od końca X do początku XIII wieku” w ramach sieci naukowej Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (DFG) „Centrum i peryferia? Uniwersalne papiestwo a Europa regionów w pełnym średniowieczu”.
4. Od kwietnia 2008 r. edycja krytyczna „Collectio Tripartita” (tekst źródłowy w języku łacińskim, wstęp i przypisy w języku angielskim) we współpracy z dr. Martinem Brettem (Robinson College, Uniwersytet Cambridge), zob. https://ivo-of-chartres.github.io/.
5. 1 X 2000 – 30 IX 2002: „Dokumenty traktatów pokojowych Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w XV wieku” w ramach grantu promotorskiego Komitetu Badań Naukowych nr 1 H01G 014 19.

Ważniejsze publikacje:

Kompletną bibliografię oraz reprodukcje cyfrowe większości publikacji udostępniam w wolnym dostępie pod adresem: https://pan-pl.academia.edu/PrzemyslawNowak

1. Odnaleziony oryginał najstarszego przywileju papieskiego dla klasztoru cystersów w Sulejowie z 9 maja 1218, „Przegląd Historyczny” 107 (2017), z. 1, s. 115–125.
2. Recent work on the Dagome iudex in the Collectio canonum of Cardinal Deusdedit, w: Sacri canones editandi. Studies on Medieval Canon Law in Memory of Jiří Kejř, ed. P. O. Krafl, „Ius canonicum medii aevi” 1, Brno 2017, s. 25–39.
3. Regest dokumentu Dagome iudex w świetle najnowszych badań interdyscyplinarnych, w: Spór o początki państwa polskiego. Historiografia, tradycja, mit, propaganda, red. W. Drelicharz, D. Jasiak, J. Poleski, Kraków 2017, s. 179–189.
4. (wspólnie z Herwigiem Weiglem) Die westeuropäischen Urkunden in der Sammlung Nikolaj Petrovič Lichačëv in Sankt Petersburg. Mit der Edition einer Littera Innocenz’ III. für das Benediktinerkloster Monforte de Lemos vom 10. Juni 1212, „Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung” 125 (2017), z. 2, s. 385–400.
5. (wspólnie z Arno Mentzel–Reutersem) Das sogenannte Königsberger Fragment, „Innsbrucker Historische Studien” 30 (2015), s. 41–47, 8 barwnych tablic, s. 237–244.
6. Legacja Galona, biskupaelekta Beauvais, do Polski w 1104 roku i Collectio tripartita, „Przegląd Historyczny” 105 (2014), z. 3, s. 425–433.
7. Civitas Schinesghe w regeście dokumentu Dagome iudex (na marginesie książki Przemysława Urbańczyka, Mieszko Pierwszy Tajemniczy), „Przegląd Historyczny” 104 (2013), z. 3, s. 561–569.
8. Dagome iudex w Zbiorze kanonów kardynała Deusdedita, „Studia Źródłoznawcze” 51 (2013), s. 75–94.
9. Z antroponimii słowiańskiej: Dobrawa czy Dąbrówka żoną Mieszka I?, „Przegląd Historyczny” 103 (2012), z. 3, s. 537–542.
10. Rzekome drugie imię Mieszka I w Dagome iudex, „Przegląd Historyczny” 103 (2012), z. 2, s. 357–364.
11. Das Papsttum und Ostmitteleuropa (Böhmen-Mähren, Polen, Ungarn) vom ausgehenden 10. bis zum Beginn des 13. Jahrhunderts. Mit einer Neuedition von JL 9067, w: Rom und die Regionen. Studien zur Homogenisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter, hg. v. J. Johrendt u. H. Müller, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, NF 19; Studien zu Papstgeschichte und Papsturkunden [4], Berlin–Boston 2012, s. 331–369.
12. Die polnische Kirchenprovinz Gnesen und die Kurie im 12. Jahrhundert, w: Römisches Zentrum und kirchliche Peripherie. Das universale Papsttum als Bezugspunkt der Kirchen von den Reformpäpsten bis zu Innozenz III., hg. v. J. Johrendt u. H. Müller, Neue Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, philol.-hist. Kl. NF 2; Studien zu Papstgeschichte und Papsturkunden [1], Berlin–New York 2008, s. 191–206.
13. The Manuscripts of the Collectio Tripartita in Poland, w: Bishops, Texts and the Use of Canon Law around 1100. Essays in Honour of Martin Brett, eds. B. C. Brasington, K. G. Cushing, „Church, Faith and Culture in the Medieval West”, Aldershot–Burlington 2008, s. 91–109, il. 10.
14. Dokumenty II pokoju toruńskiego z 1466 roku, „Studia Źródłoznawcze” 43 (2005), s. 85–110, il. 4.
15. Niemieckojęzyczne dokumenty króla Władysława Jagiełły, „Studia Źródłoznawcze” 42 (2004), s. 97–114.
16. Dokumenty strony polsko-litewskiej pokoju mełneńskiego z 1422 roku, wyd. Przemysław Nowak i Piotr Pokora, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, ss. XVII, nlb. 1, 99, nlb. 2, il. barwnych 117.
17. Die Urkundenproduktion der päpstlichen Kanzlei 1181–1187, „Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde” 49 (2003), s. 91–122.
18. (wspólnie z Stanisławem A. Sroką) „Konia! Konia! Me królestwo za konia!”. Uwagi o opiece nad koniem w średniowieczu, w: Biskupi, lennicy, żeglarze, red. B. Śliwiński, „Gdańskie studia z dziejów średniowiecza” 9, Gdańsk 2003, s. 135–145.
19. Dokumenty pokoju w Raciążku z 1404 roku, „Studia Źródłoznawcze” 40 (2002), s. 57–77.
20. Pieczęcie przy polskim dokumencie wstępnym pokoju toruńskiego z 1466 roku, „Roczniki Historyczne” 67 (2001), s. 215–228, il. barwnych 20.
21. Nieznana „littera gratiosa” Urbana IV dla zakonu krzyżackiego w Lombardii i Marchii Trewizańskiej z 1263 roku, „Zapiski Historyczne” 66 (2001), z. 2/3, s. 97–101.

Kontakt:

nowak1@pm.me