Pracownicy Naukowi

Paweł Libera

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Grudzień 11, 2012 , Instytut Historii PAN

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia; polityka wschodnia II RP; stosunki polsko-litewskie; polska emigracja polityczna po 1945 roku

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych

Strona internetowa:
https://ihpan.academia.edu/Pawe%C5%82Libera

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
2015–2020: uczestnik (sekretarz) grantu NPHR: „Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1918–1923). Wydawnictwo źródłowe” (kierownik: prof. dr hab. Marek Kornat).
2. 2016–2019: uczestnik grantu NPRH: „Transfer kulturowy jako transdyscyplinarny element nauki o stosunkach międzykulturowych na przykładzie wpływów kultury arabskiej w dziedzictwie kulturowym Polski” (kierownik: dr hab. Agata Nalboczyk).
3. 2016–2019: uczestnik grantu NCN: „Operacja polska NKWD 1937–1938” (kierownik: dr Sławomir Dębski).
4. Indywidualny projekt badawczy: „Polityka władz II RP wobec ruchu prometejskiego” (monografia).

Ważniejsze publikacje:

Książki:
1. Józef Łobodowski, Listy do redaktorów „Wiadomości”, oprac. P. Libera, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015, 500 ss.
2. Юзеф Лободовський, Проти упирів минулого. Думки про Польщу та Україну, Укладачі: Павел Лібера, Андрій Павлишин Wydawnictwo Test (Люблін) & Видавництво Астролябія (Львів) 2015, 544 ss.
3. Józef Łobodowski, Przeciw upiorom przyszłości. Myśli o Polsce i Ukrainie, [wybór i oprac. P. Libera, Wydawnictwo Test, Lublin 2015, 582 ss.
4. P. Libera, R. Rybka, K. Stepan, Polski cmentarz wojenny Kijów-Bykownia: księga cmentarna, t. 1, A–B, Warszawa 2015, 323 ss.
5. Za młodzi na Katyń. Relacje studentów z zesłania na Wschód, oprac.: M. Laszczkowski, P. Libera, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2015, 388 ss.
6. II Rzeczpospolita wobec ruchu prometejskiego, oprac. P. Libera, Warszawa 2013, 575 ss.
7. Lietuvos – lenkijos diplomatiniai santykiai 1938–1940 m. Diplomatinių dokumentų rinkinys, Lietuvos istorijos institutas, oprac.: A. Kasparavicius, P. Libera, Vilnius 2012, 623 ss.

Artykuły i publikacje źródłowe:
1. Polityka Józefa Becka wobec Litwy (1930–1939), w: Płk Józef Beck (1894–1944). Żołnierz, dyplomata, polityk, red. S. Nowinowski, Łódź–Warszawa 2017, s. 257–282.
2. Antyrosyjski rusofil – Józef Łobodowski wobec Rosji, w: Śladami pisarza. Józef Łobodowski w Polsce i w Hiszpanii, red. Grzegorz Bąk, Ludmiła Siryk, Ewa Łoś, UMCS, Lublin 2016, s. 213–229.
3. Stypendyści z narodów „prometejskich” w latach 1928–1939. Próba portretu zbiorowego, „Nowy Prometeusz”, nr 7/2015, s. 147–169.
4. Włodzimierz Bączkowski i jego współpraca z paryską „Kulturą”, w: Giedroyc a Ukraina. Ukraińska Perspektywa Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej „Kultury”, red. M. Semczyszyn, M. Zajączkowski, Warszawa–Lublin–Szczecin 2014, s. 104–121.
5. Z dziejów „Buntu Młodych” i „Polityki”. Listy Aleksandra i Adolfa Marii Bocheńskich do Stanisława Łosia (1932–1939), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, tom XLVIII, 2013.
6. Ewolucja ruchu prometejskiego w okresie międzywojennym, w: Ruch prometejski i walka o przebudowę Europy Wschodniej (1918–1940), pod red. M. Kornata, Warszawa 2012, s. 219–244.
7. Ormianie i ruch prometejski w pierwszej połowie XX wieku. Zarys problematyki, „Nowy Prometeusz” 2012, nr 2, s. 295–313.
8. Polska Ludowa wobec Katynia. Nieznane dokumenty Ministerstwa Sprawiedliwości (1947–1951), „Komunizm: system – ludzie – dokumentacja. Rocznik Naukowy” 2012, nr 1, s. 211–228.
9. Biuletyn Polsko-ukraiński (1932–1938) pismo programowe ruchu prometejskiego, „Київські полоністичні студії”, t. XVIII, Kijów 2011, s. 33–41.
10. Józef Łobodowski i polska audycja Radia Madryt (1949–1975), w: Polska a Hiszpania. Z dziejów koegzystencji dwóch narodów w XX wieku, red. P. Jakóbczak-Adamczyk, A. Adamczyk, M. Białokur, Toruń–Opole–Piotrków Trybunalski 2011, s. 116–146.
11. Zwalczanie ruchu prometejskiego w Polsce Ludowej. Wstęp do badań, cz. 2, „Historia i Polityka” 2011, nr 5 (12), s. 201–230; cz. 1, „Historia i Polityka” 2010, nr 4 (11), s. 205–242.
12. Ocena polityczna grupy „Polityki” przez Oddział II Sztabu Głównego w 1938 r., „Zeszyty Historyczne” 2010, z. 171, s. 142–147.

Kontakt:

pawel.libera@interia.pl