Pracownicy Naukowi

Paweł Gołdyn

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Lipiec 4, 2013 , Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

hierarchia urzędnicza Małopolski średniowiecznej; bibliografia; archeologia prawna

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Bibliografii Historii Polskiej / Pracownia Bibliografii Bieżącej

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, moduł 1.1. Tytuł projektu: Bieżąca Bibliografia historii polskiej, nr 11 H 11 003980, zakończenie prac w 2017 r.
2. Współpraca przy opracowywaniu elektronicznej bazy Polskiej Bibliografii Judaistycznej, udostępnianej na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich (lata 2016–2017).

Ważniejsze publikacje:

1. [Współopracowanie] Bibliografia historii polskiej za lata 2003–2014, Kraków–Warszawa 2005–2016.
2. Ukamienowanie i rozszarpanie w polskiej wczesnośredniowiecznej praktyce karnej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 58, 2006, 2, s. 127–133.
3. [Redakcja] Miasta polskie w średniowieczu i czasach nowożytnych, Kraków 2008.
4. Bibliografia dokumentów elektronicznych z historii polskiej za lata 1995–2007, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” 95, „Studia Historica” 10, 2011, s. 104–131.
5. Materiały do bibliografii archeologii prawnej Polski. Cz. 1, „Pomniki Dawnego Prawa” 35, 2016, s. 48–53.

Kontakt:

p.goldyn@wp.pl