Pracownicy Naukowi

Patrycja Wiencierz

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Czerwiec 30, 2016 , Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia społeczna średniowiecza; dzieje miast i mieszczaństwa; historia późnego średniowiecza

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
Rozprawa doktorska dotyczącą genealogii krakowskich rodzin patrycjuszowskich w średniowieczu.
2. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. — Grant NPRH 1aH 15 0197 83 (2016–teraz)

Ważniejsze publikacje:

1. Iudicium advocati Cracoviensis. Jerzego Arnsberga księga sądowa z lat 1442–1443, w: Signa. Studia i szkice z nauk pomocniczych historii, red. A. Marzec, M. Starzyński, Kraków 2014.
2. Iuramentum na inaugurację władzy w mieście średniowiecznym. Przykład Krakowa, „Czasopismo Prawno-Historyczne” [w druku].

Kontakt:

patrycjawiencierz@ymail.com