Pracownicy Naukowi

Monika Jusupović

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Listopad 7, 2011 , Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia polityczna Rzeczypospolitej w XVIII w., edytorstwo

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa

Udział w grantach i projektach badawczych:
Grant NCN „Edycja akt sejmiku kowieńskiego 1733–1795” (kierownik).

Ważniejsze publikacje:

1. Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Wiedeń, t. 1, oprac. A. Danilczyk i M. Jusupović, Warszawa 2016, s. 245.
2. Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Wiedeń, t. 2, oprac. M. Jusupović (przy współpracy A. Danilczyka), Warszawa 2016, s. 270.
3. Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733–1795, Warszawa 2014, s. 488.
4. Bajorų identifikavimo problemos sprendimas remiantis Jozuapų ir Simonų Zabielų pavyzdžiu, „Lietuvos istorijos metraštis” 1, 2011, s. 19–32.
5. Palityčnyâ vaganni šlâhty Wâlikaga Knâstwa Litoŭskaga ŭ čas Aŭgusta III i Stanislava Aŭgusta Panâtoŭskaga na prykładze dzejnasci rodu Mâdekszaŭ, Arche 6(105), 2011, s. 142–158.
6. Działalność Adama Kazimierza Czartoryskiego na początku Sejmu Czteroletniego, „Kwartalnik Historyczny” 116, 2009, 3, s. 43–72.

Kontakt:

monika.jusupovic@gmail.com