Pracownicy Naukowi

Michał Słomski

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Wrzesień 2, 2014 , Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia miast w Polsce XIV–XVII w.; dzieje Łowicza w XIII–XVIII w.; historia Kościoła w Polsce XIV–XVI w.; dyplomatyka; edytorstwo źródeł; zamki w Polsce i ich funkcjonowanie XIII–XVIII w.

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Atlasu Historycznego

Udział w grantach i projektach badawczych:
Aktualne:
1. „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii” (NPRH – 1aH15037383, prowadzący dr hab. M. Słoń) [w trakcie].

Zakończone:
1. „Atlas historyczny Polski: Wielkopolska w drugiej połowie XVI w.” (NPRH – 11H11004080, prowadzący dr hab. M. Słoń) [w latach 2015–2017].
2. „Cyfrowa edycja kaliskich ksiąg ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI wieku” (NCN – 2014/13/N/HS3/04428, prowadzący mgr Tomasz Związek) [w latach 2015–2018].

Ważniejsze publikacje:

Monografie:
1. Urzędnicy i personel zamku arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu (XIV w. – 1531 r.), Warszawa 2017.

Artykuły i artykuły recenzyjne:
1. Problemy przynależności terytorialno-administracyjnej Łowicza w średniowieczu, „Roczniki Łowickie”, 10 (2012) [wyd: 2013], s. 101–135.
2. Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu i jego funkcje w średniowieczu i początkach nowożytności, „Teka Historyka. Materiały Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Warszawskiego”, 47 (2014), s. 7–29.
3. Dokumenty arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 r. Uwagi w związku z książką Aliny Polak, Dyplomatyka Kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku, „Studia Źródłoznawcze”, 53 (2015), s. 185–191.
4. Powiat wałecki w drugiej połowie XVI wieku, „Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski”, 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., red. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 4.I., dostęp: 30.06.2017.
5. Sieć miast kościelnych ziem polskich Korony w XVI wieku. Przyczynek do problematyki, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 77 (2016), z. specjalny, s. 427–456.
6. Zamki arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu, Uniejowie i Opatówku w świetle opisów inwentarzowych z lat 1591–1592, „Rocznik Łódzki”, 65 (2016), s. 139–156.
7. …quos vulgo grodzianie apellant, ale nie tylko. Kapelani i niższy personel zamków biskupich w Łowiczu, Uniejowie i Pułtusku w XV–XVI stuleciu, w: Additamenta historica. Studia z dziejów dalekich i bliskich, red. B. Klassa, Gdańsk 2016, s. 111–124.
8. Spis kmieci klucza zduńskiego arcybiskupów gnieźnieńskich z 1553 roku, w: Fines testis temporum. Studia ofiarowane Profesor Elżbiecie Kowalczyk-Heyman w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, red. M. Dzik, G. Śnieżko, we współpracy z M. Starskim, Rzeszów 2017, s. 107–125.
9. [z M. Słoniem] Edycje cyfrowe źródeł historycznych, w: Jak wydawać teksty dawne, red. K. Borowiec, D. Masłej, T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, Poznań 2017 (Staropolskie Spotkania Językoznawcze, 2), s. 65–84.
10. [z A. Borkiem] Lokalizacja miejscowości, w: Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., cz. II: Komentarz. Indeksy, red. K. Chłapowski, M. Słoń (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 4), Warszawa 2017, s. 177–202.
11. Charakter i wielkość osiedli: zamki i opactwa, w: Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., cz. II: Komentarz. Indeksy, red. K. Chłapowski, M. Słoń (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 4), Warszawa 2017, s. 222–229.
12. Dolsk, w: Wielkopolska w drugiej połowie XVI w., cz. II: Komentarz. Indeksy, red. K. Chłapowski, M. Słoń (Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, 4), Warszawa 2017, s. 380–398.

Recenzje:
1. Jacek Maciejewski – „Adventus episcopi. Pozaliturgiczne aspekty inauguracji władzy biskupiej w Polsce średniowiecznej”, „Histmag.org, 2014-01-06.
2. Zofia Wilk-Woś, Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437–1493), Łódź 2013, „Studia Źródłoznawcze”, 52 (2014), s. 220–224.
3. Słownik historyczno-geograficzny ziemi warszawskiej w średniowieczu, oprac. A. Wolff, K. Pacuski, do druku podały M. Piber-Zbieranowska, A. Salina, pod red. T. Jurka, Instytut Historii PAN, Warszawa 2013, „Studia Geohistorica”, 2 (2014), s. 201–203.
4. Deustcher Historischer Städteatlas, Nr. 5: Dortmund, hrsg. P. Johanek, J. Lafrenz, T. Tippach, Münster 2018, „Studia Geohistorica”, 6 (2018), s. 221–227.

Źródłowa baza danych z elementami edycji i faksymile:
1. [oprac. z A. Borkiem, W. Brzezińskim, M. Gochną, E. Kalinowskim, J. Karczewską, P. Klintem, K. Rábai, K. Szubą i T. Związkiem] The Court Records of Wschowa (1495–1526). Digital Edition, red. M. Słoń, U. Zachara-Związek, „Studia Geohistorica”, 6 (2018), s. 206–219.

GIS-owe edycje źródłowe:
1. [z M. Kuc-Czerep i U. Zacharą-Związek] Rejestr poborowy powiatu konińskiego 1581 r., „Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski”, 2: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 4.7., dostęp: 30.06.2017.
2. [z A. Borkiem i U. Zacharą-Związek] Rejestr poborowy powiatu kościańskiego 1570 r., „Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski”, 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., red. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 2.4., dostęp: 30.06.2017.
3.[z K. Chłapowskim i U. Zacharą-Związek] Rejestr poborowy powiatu poznańskiego 1570 r., „Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski”, 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., red. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 3.4., dostęp: 30.06.2017.
4. [z A. Dunin-Wąsowicz i U. Zacharą-Związek] Rejestr poborowy powiatu poznańskiego 1576 r., „Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski”, 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., red. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 3.5., dostęp: 30.06.2017.
5. [z A. Dunin-Wąsowicz i U. Zacharą-Związek] Rejestr poborowy powiatu poznańskiego 1583 r., „Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski”, 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., red. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 3.9., dostęp: 30.06.2017.
6. [z J. Suproniukiem i U. Zacharą-Związek] Rejestr poborowy ziemi wschowskiej 1567 r., „Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski”, 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., red. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 5.3., dostęp: 30.06.2017.
7. [z A. Borkiem i U. Zacharą-Związek] Rejestr poborowy ziemi wschowskiej 1570 r., „Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski”, 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., red. M. Słoń, 2015, http://atlasfontium.pl, § 5.4., dostęp: 30.06.2017.

Sprawozdania:
1. Sprawozdanie z konferencji „Województwo poznańskie w XVI w.” – Kościan, 1 lipca 2015 r., „Studia Geohistorica”, 4 (2016), s. 202–204.
2. Seminarium „Historia środowiskowa. Teoria i praktyka” – Warszawa, 23 listopada 2017 r., „Studia Geohistorica”, 5 (2017), s. 304–305.

Kontakt:

slomski.m@wp.pl