Pracownicy Naukowi

Michał Schmidt

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Czerwiec 14, 2013 , Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

Późne średniowiecze, historia miast, historia gospodarcza

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu

Udział w grantach i projektach badawczych:

„Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV–XV w.” Grant NPRH, nr projektu 11H13022582, od 2014 uczestnik.

Ważniejsze publikacje:

1. Sądownictwo cechów krakowskich w średniowieczu w świetle ksiąg cechowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, nr 142, z. 1, 2015, s. 61–77.
2.
[razem z M. Starzyńskim] Nowe miasto tkackie? Szkic do dziejów społeczno-gospodarczych podkrakowskiego Kazimierza, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 63, nr 1, 2015, s. 15–27.
3. [razem z M. Królem]
Krakowskie libri iuris civilis z lat 1392–1800 na tle zachowanych rejestrów przyjęć do prawa miejskiego w Polsce i wybranych ośrodkach europejskich, „Krakowski Rocznik Archiwalny”, t. 21, 2015, s. 19–52.

Kontakt:

michal.schmidt@outlook.com