Pracownicy Naukowi

Michał Gochna

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Październik 30, 2012 , Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia nowożytna Polski, historia skarbowości, geografia historyczna, Digital History

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Atlasu Historycznego
Zakład Studiów Nowożytnych (doktorant)

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
“Elektroniczna edycja ksiąg sądowych powiatu kaliskiego z lat 1587–1593”, kierownik projektu (2015 – obecnie); Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; grant uzyskany w konkursie PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki; numer projektu: 2014/13/N/HS3/04421.
2. „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii”, uczestnik (2015 – obecnie); Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; kierownik: dr. hab Marek Słoń, prof. IH PAN; instytucja przyznająca: NPRH; numer projektu: 1aH 15 0373 83.
3. “Atlas Historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w.”, uczestnik (2012–2017); Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk; kierownik: dr. hab Marek Słoń, prof. IH PAN; instytucja przyznająca: NPRH; numer projektu: 11H 11 004080.
4. “Historical Atlas of Poland in the 2nd half of 16th C.”. uczestnik (2012–2013); Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii; kierownik: dr. hab Marek Słoń, prof. IH PAN; instytucja przyznająca: NPRH; numer projektu: 31H 11 0088 80.
5. „Źródła do dziejów dawnego Mazowsza. Baza danych i interaktywny atlas historyczny ”, uczestnik (2012); Centrum GeoHistorii (http://geohistoria.pl/projekty/mazowsze/), Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwo Miłośników Historii; kierownik dr Anna Salina; numer projektu: 800/DWB/P/2010.

Ważniejsze publikacje:

1. „Porządki jako największe i najlepsze”. Bogusław Radziwiłł w dziejach Węgrowa 1640–1664 – rola magnata w funkcjonowaniu miasta prywatnego, Węgrów 2016.
2. Polish Nobility Seals in the ‚recognitiones‘ of the Kalisz district in 1591. The perspective of an Edition, w: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2015. Die Geschichte im Bild, red. H. Flachenecker, K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2016, s. 103–108.
3. M. Gochna i zespół, Zasady edycji, w: „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, 2015, 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl/index.php?article=instrukcja_wydawnicza_pzn, dostęp: 09.10.2017.; również dostępne w: „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, 2015, 2: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl/index.php?article=instrukcja_wydawnicza_kls, dostęp: 09.10.2017.
4. Współautor elektronicznej edycji szesnastu wielkopolskich rejestrów poborowych z drugiej połowy XVI w. (pow. poznański 1580, 1581; pow. kaliski 1591; pow. gnieźnieński 1564, 1581, 1588; pow. nakielski 1564, 1565, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1591), w: „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, 2015, 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://www.atlasfontium.pl/index.php?article=poznanskie, dostęp: 09.10.2017; „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, 2015, 2: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://www.atlasfontium.pl/index.php?article=kaliskie, dostęp: 09.10.2017.
5. Elektroniczna edycja rejestrów poborowych województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w., “Studia Geohistorica. Rocznik historyczno-geograficzny”, z. 2 (2014), s. 143–150.
6. Relacje międzystanowe w ziemi liwskiej 1587–1668 w świetle akt sejmiku liwskiego, “Rocznik Liwski”, t. VI (2012/2013), s. 85–96.

Kontakt:

mgochna@wp.pl