Pracownicy Naukowi

Marcin Grulkowski

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Listopad 6, 2009 , Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

źródłoznawstwo, kodykologia późnego średniowiecza, kancelarie miast hanzeatyckich w XIV–XVII wieku, finanse miast hanzeatyckich późnego średniowiecza, rynek renty w miastach hanzeatyckich

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
„Katalog dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku (do 1506 r.)”, 2012–2014 – projekt badawczy nr 11H 11 005480 finansowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, realizowany w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego (kierownik: dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. nadzw. UG).
2. „Opracowanie edycji ksiąg kamlarskich Głównego Miasta Gdańska z drugiej połowy XIV–XV wieku”, 2013–2017 – indywidualny projekt badawczy nr 2012/05/D/HS3/03679 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs SONATA 3), realizowany w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski IH PAN.
3. „Dom gdański i jego mieszkańcy od późnego średniowiecza do połowy XIX w.”, 2014–2018 – projekt badawczy nr 2013/09/BHS3/00603 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 5), realizowany w Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polskich IH PAN (kierownik: prof. dr hab. Edmund Kizik).
4. „Rechnungsbücher der Stettin-Danziger Kaufmannbankiersfamilie Loitz als Quelle für die Rekonstruktion der wirtschaftlichen und kulturellen Netzwerke in Nord- und Ostmitteleuropa des 16. Jahrhunderts”, 2018–2020 – międzynarodowy projekt badawczy finansowany ze środków rządu Republiki Federalnej Niemiec, realizowany w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Ludwika-Maksymiliana w Monachium (kierownik: prof. dr hab. Aleksandra Lipińska).
5. „Dokumenty i listy z epoki jagiellońskiej z Archiwum Państwowego w Gdańsku. Edycja krytyczna. Seria 2: Listy duchowieństwa, urzędników, szlachty i miast polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku”, 2017–2022 – subprojekt będący częścią projektu badawczego nr 0471/NPRH5/H30/84/2017 („Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. Historia polityczna, dzieje ustroju i parlamentaryzmu w XIV–XVI w.”), finansowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”, realizowany przez Polskie Towarzystwo Historyczne (kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski).
6. „Historiografia pruska XVI–XVIII. Bibliografia rozumowana prac drukowanych”, wraz z prof. dr. hab. Edmundem Kizikiem (projekt w przygotowaniu).

Ważniejsze publikacje:

1. Rynek renty w Głównym Mieście Gdańsku w świetle najstarszych ksiąg gruntowych w XIV–XV wieku, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, cz. 1, red. E. Kizik, Gdańsk 2009, s. 21–98.
2. Cło funtowe a działalność kancelarii Głównego Miasta Gdańska w XIV–XV w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 70, 2010, s. 147–173.
3. Nejstarší mĕstské knihy Hlavního Mĕsta Gdaňsku na základĕ systému kanceláří hanzovních mĕst ve 14. a 15. století, w: Stav a perspektivy zpřístupňování středovĕkých a ranĕ novovĕkých mĕstských knih, red. M. Hrubá, L. Sulitková, V. Zábranský, „Ústecký Sborník Historický. Supplementum” 1, Ústí nad Labem 2010, s. 67–91.
4. Kinderfürsorge und städtische Finanzen in der Rechtstadt Danzig im 15. Jahrhundert, w: Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby. Stati a rozšířené příspěvky z 29. Vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 12. a 13. října 2010 v Clam-Gallasově paláci v Praze, sest. O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Pešek, „Documenta Pragensia”, t. 31, Praha 2012, s. 191–215.
5. Korespondencja Krakowa i Wrocławia z Głównym Miastem Gdańskiem w późnym średniowieczu, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, nr 4(23), 2012, s. 3571.
6. Definicja i klasyfikacje ksiąg miejskich. Księgi w kancelariach miast obszaru Hanzy, w: Nauki pomocnicze historii. Teoria, metody badań, dydaktyka, red. A. Jaworska, R. Jop, Warszawa 2013, s. 119−148.
7. Kilka uwag o pieczęciach z okresu panowania Kazimierza Jagiellończyka, „Studia Źródłoznawcze”, t. 51, 2013, s. 1932.
8. [oprac. wraz z Beatą Możejko i Sobiesławem Szybkowskim] Katalog dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku (do 1492 roku), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, ss. 460.
9. Die Kämmereibücher der Danziger Rechtstadt in der zweiten Hälfte des 14. und im 15. Jahrhundert – ein neues Editionsprojekt, w: Editionswissenschaftliches Kolloquium 2013. Neuere Editionen der sogenannten „Ego-Dokumente” und andere Projekte in den Editionswissenschaften, hg. von H. Flachenecker und J. Tandecki unter Mitarb. von K. Kopiński, Toruń 2015 (Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition, Bd. 7), s. 295319.
10. Listy cesarza Fryderyka III Habsburga w Archiwum Państwowym w Gdańsku (na marginesie opracowania Regesta Imperii z archiwów pruskich i inflanckich), „Studia Źródłoznawcze”, t. 53, 2015, s. 135144.
11. Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne, Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015 (Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku, t. 1, Seria A: Studia, t. 1), ss. 546.
12. Użytkowanie średniowiecznych fortyfikacji Głównego Miasta Gdańska w okresie nowożytnym – przegląd źródeł i możliwości badawczych, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 3, Gdańsk–Warszawa 2015, s. 1942.
13. Sutereny w Gdańsku w XV–XVIII wieku – niedostrzegane zagadnienie badawcze, w: Studia i materiały do dziejów domu gdańskiego, red. E. Kizik, cz. 3, Gdańsk–Warszawa 2015, s. 4352.
14. [wyd.] Najstarsze księgi kamlarskie Głównego Miasta Gdańska z XIV–XV wieku, Instytut Historii PAN, Warszawa 2016 (Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku, t. 2, Seria B: Księgi kamlarskie, t. 1), ss. 375.
15. Podatki miejskie a księgowość w Głównym Mieście Gdańsku w późnym średniowieczu, w: Loca scribendi. Miejsca i środowiska tworzące kulturę pisma w dawnej Rzeczypospolitej XV–XVIII stulecia, red. A. Adamska, A. Bartoszewicz, M. Ptaszyński, Warszawa 2016, s. 100125.
16. Gdańsk chancellery and registers in the fourteenth to fifteenth centuries, w: New Studies in Medieval and Renaissance Poland and Prussia. The Impact of Gdańsk, ed. B. Możejko, LondonNew York 2017 (Routledge Research in Medieval Studies), s. 4759.
17. [wyd.] Księgi małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV wieku, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017 (Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku, t. 3, Seria B: Księgi kamlarskie, t. 2), ss. 279.

Kontakt:

margrul@interia.pl