Pracownicy Naukowi

Magdalena Micińska

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Grudzień 8, 1994 , IH PAN

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Habilitacja – 1999, IH PAN

Specjalizacja

historia Polski XIX w.

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
„Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII–XX wieku”; NCN, nr projektu 2015/19/B/HS3/03737, kierownik: prof. dr hab. Maciej Janowski.

Ważniejsze publikacje:

1. Między Królem Duchem a mieszczaninem. Obraz bohatera narodowego w piśmiennictwie polskim 1890–1914, Wrocław 1995.
2. Zdrada, córka Nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861–1914, Warszawa 1998.
3. Galicjanie – zesłańcy po powstaniu styczniowym, Warszawa 2004.
4. Inteligencja polska na rozdrożach, Warszawa 2008 (Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918, red. Jerzy Jedlicki, t. 3 1865–1918).

Kontakt:

mag.micinska@wp.pl