Pracownicy Naukowi

Magdalena Hułas

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 18, 1992 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia polityczna XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii)

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych

Ważniejsze publikacje:

Książki:
1. Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. 1940, redaktor Magdalena Hułas, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, seria: „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne”, Warszawa 2010.
2. Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and Lessons from the Twentieth Century, edited by Jerzy W. Borejsza and Klaus Ziemer in cooperation with Magdalena Hułas, Berghahn Books, New York–Oxford 2006.
3. Political Culture in Central Europe (10th–20th Century), part II: 19th and 20th Centuries, edited by Magdalena Hułas and Jaroslav Pánek in cooperation with Roman Baron, Institute of History, Polish Academy of Sciences, Institute of History, Academy of Sciences of the Czech Republic, Warsaw 2005.
4. Goście czy intruzi? Rząd polski na uchodźstwie, wrzesień 1939 lipiec 1943, Instytut Historii PAN, Warszawa 1996.

Artykuły:
1. The Polish Diplomats and Finland during the Continuation War: a reconnaissance study, w: Finland Suomi 100: language, culture, history, red. Ulla Tuomarla, Iwona Piechnik, Bernadett Bíró, Kraków–Helsinki 2017, s. 339–354.
2. Wrogowie naszych sojuszników. Kwestia (nie)istnienia stanu wojny między Polską a Włochami. 1940, „Białostockie Teki Historyczne”, 15 (2017), s. 205–228.
3. Polsko-czechosłowacka (kon)federacja. Cele i oczekiwania strony polskiej (1939–1943), „Theatrum Historiae”, 15 (2014), s. 199–219.
4. Polish Government-in-Exile and the Winter War. 1939–1940, w: On the Edge of Empire. Poland and Finland at the Turn of the 19th and 20th Centuries, red. Kati Katajisto, Helsinki 2012, s. 110–117.
5. Brytyjscy komuniści wobec wojny w Polsce we wrześniu 1939 r., w: Spojrzenie na polski wrzesień 1939 roku, pod red. Tadeusza Kondrackiego, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2011, s. 141–152.
6. „Every Copy Is a Danger”. Uwagi na temat obiegu dokumentów w rządzie brytyjskim. 1940–1945, „Dzieje Najnowsze”, XLIII (2011), z. 3, s. 81–97.
7. The Two Governments-in-Exile in London, w: Poland and the Netherlands: A Case Study of European Relations, red. Duco Hellema, Ryszard Żelichowski, Bert van der Zwaan, Republic of Letters, Dordrecht 2011, s. 79–107.
8. Kontakty dyplomatyczne Polski z Belgią i Holandią w przełomowych momentach 1939 i 1940 roku. Dokumenty, „Dzieje Najnowsze” XLII (2010), z. 1, s. 151–165.
9. Kilka uwag na temat losów prasy komunistycznej w Wielkiej Brytanii w latach II wojny światowej (na przykładzie „Daily Worker”), w: Między konfrontacją a współpracą. Historia, polityka, migracje, pod red. Ewy Kowalskiej, Instytut Historii PAN, Warszawa 2009, s. 79–93.
10. Brytyjskie próby wprowadzenia w życie self-denying ordinance (połowa 1942 roku), w: Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací k šedesátým narozeninám Prof. Jaroslava Pánka, red. Jiří Mikulec, Miloslav Polívka, Praga 2007, s. 820–825.
11. Na obrzeżach wielkiej polityki. Podpisanie układu brytyjsko-radzieckiego w 1942 r. i jego rocznice w okresie do końca II wojny światowej, „Dzieje Najnowsze” XXXVI, 2004, z. 4, s. 75–85.
12. Państwa anglosaskie wobec problemu reprezentowania interesów polskich w ZSRR po 26 kwietnia 1943 roku, „Dzieje Najnowsze” XXXIII (2001), z. 1, s. 107–122.
13. Between Self-Determination and Subordination: the Smaller Powers of East-Central Europe in the Policy of the Big Three, „Bulletin of the International Committee for the History of the Second World War”, N° 30/31 (1999/2000), s. 51–63.
14. Wielka Brytania a Europa Środkowa w latach 1939–1945. Próba nowej interpretacji, w: Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Wrocław 15–18 września 1999 roku. Pamiętnik, t. II, cz. II, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 305–312.
15. Brytyjskie próby rozwiązania problemu granicy polsko-radzieckiej od lutego do kwietnia 1943 roku, w: Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1772–1999), praca zbior. pod red. Krzysztofa Jasiewicza, Warszawa–Londyn 1999, s. 104–116.
16. Wojenna współpraca SOE i NKWD oraz miejsce w niej Polski w świetle dokumentów SOE, w: Polska między Niemcami a Rosją. Studia ofiarowane Marianowi Wojciechowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Włodzimierz Borodziej, Paweł Wieczorkiewicz, Warszawa 1997, s. 61–72.
17. Aliancki akces do Karty Atlantyckiej, „Dzieje Najnowsze”, XXVIII (1996), z. 1, s. 161–167.
18. Prawne podstawy działania rządu RP na obczyźnie, w: Władze RP na obczyźnie podczas II Wojny Światowej. 1939–1945, red. Zbigniew Błażyński, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Londyn 1994, s. 142–162.
19. Rząd gen. Władysława Sikorskiego, czerwiec 1940 – lipiec 1943, w: Władze RP na obczyźnie podczas II Wojny Światowej. 1939–1945, red. Zbigniew Błażyński, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Londyn 1994, s. 163–264.
20. Status rządów i przedstawicielstw okupowanej Europy w Londynie: Część I, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 7, Białystok 1993, s. 28–49; Część II, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 12, Białystok 1998, s. 120–137; Suplement, „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska”, z. 13, Białystok 2000, s. 92–97.
21. Memorandum Stafforda Crippsa z 22 października 1940 r. Polskie aspekty, „Dzieje Najnowsze” 1993 (XXV), z. 4, s. 81–93.
22. Próba jednoczenia się uchodźczej Europy, „Dzieje Najnowsze”, 1992 (XXIV), z. 1–2, s. 79–97.
23. Polska propozycja przedłużenia układu polsko-brytyjskiego z 25 sierpnia 1939 roku. Czerwiec 1942, w: Historia i współczesność, NDAP, Warszawa 1987, s. 235–243.
24. Victor Cazalet – polityczny oficer łącznikowy między W. Churchillem a W. Sikorskim, „Dzieje Najnowsze” 1987 (XIX), z. 1, s. 67–82.

Kontakt:

hulasowna@poczta.onet.pl