Pracownicy Naukowi

Magdalena Gawin

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 14, 2002 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 12.05.2016, IH PAN

Specjalizacja

historia idei XIX–XX wieku (obszary badawcze: narodziny i rozwój międzynarodowych ruchów eugenicznych i rasizmu XIX–XX wieku, idea równouprawnienia kobiet polskich w XIX–XX wieku na tle porównawczym, polska kultura polityczna w XX wieku, historia inteligencji

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku (urlop bezpłatny)

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Rozpad i nowy porządek”, 2008, IFiS PAN (uczestnik), kierownik prof. H. Domański.
2. „Nowa synteza Polski XIX w”., kierownik: prof. dr hab. Andrzej Nowak (finansowane z Muzeum Historii Polski).
3. „Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności”, Instytut Badań Literackich PAN, 2010–2012.
4. „Romantyzm środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym”, kierownik prof. dr hab. Michał Kuziak, finansowane z NPRH, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
5. „Specyfika rozwojowa dziejów Polski i Europy Środkowej. Analiza historyczna debat o wyjątkowości narodowej i regionalnej”, uczestnik, finansowane ze środków NCN, 2012–.

Ważniejsze publikacje:

1. Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego 1880–1953, Wyd. Neriton, Warszawa 2003.
2. Eugenika-biopolityka-państwo. Z historii europejskich ruchów eugenicznych w pierwszej połowie XX wieku, red. M. Gawin, K. Uzarczyk, Wyd. Neriton, Warszawa 2010.
3. Historie Polski w XIX wieku. Kominy, ludzie i obłoki; modernizacja i kultura, t. 1, współautorstwo z Tadeusz Epsztein, Bogusław Dorpat, DIG, Warszawa 2013.
4. Oczyszczanie. O związkach między eksterminacją inteligencji polskiej i nazistowską higieną ras, w: Inżynieria społeczna. Między totalitarną utopią a cząstkowym pragmatyzmem, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012 [wersja niemiecka: Flurbereinigung. Der Zusammenhang zwischen der Vernichtung der polnischen Intelligenz und der nationalsozialistischen Rassenhygiene – dostępna w internecie].
5. Bilet do nowoczesności. O kulturze polskiej w XIX/XX wieku, „Teologia Polityczna. Życie Codzienne Idei”, t. 3, Instytut Historii PAN, Warszawa 2014, ss. 237.
6. Spór o równouprawnienie kobiet 1864–1919, Instytutu Historii PAN, Warszawa 2015, ss. 346, ilustr.

Kontakt:

magda.gawin@wp.pl