Pracownicy Naukowi

Katarzyna Sulej

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Wrzesień 21, 2006 , Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

bibliografia historii Polski XIX–XX w.

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku

Ważniejsze publikacje:

1. Współoprac.: Bibliografia historii Polski XIX i XX wieku, t. III: 1865–1918. Czasopisma, jednodniówki, kalendarze, wol. 3: Zabór austriacki, zebrał i oprac. Zespół Pracowni Bibliografii Retrospektywnej XIX i XX wieku pod kier. Danuty Urszuli Ścięgosz-Karpińskiej, red. D. U. Ścięgosz-Karpińska, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017.
2. Mariaże magnackie w XVI–XVIII wieku na podstawie intercyz przedślubnych, w: Społeczeństwo Staropolskie. Seria nowa. T. 3: Społeczeństwo a rodzina, red. naczelny A. Karpiński, oprac. red. I. M. Dacka-Górzyńska, A. Karpiński, Wydawn. DiG, Instytut Historii PAN, Warszawa 2011, s. 63–97.

Kontakt:

ksulej@ihpan.edu.pl