Pracownicy Naukowi

Katarzyna Sierakowska

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 13, 2002 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 2016, IH PAN, Warszawa
profesor IH PAN – 2016

Specjalizacja

historia społeczna XIX i XX wieku, zwłaszcza historia I wojny światowej i dwudziestolecia międzywojennego, historia kobiet, gender history

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Społecznej XIX i XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania – doświadczenia – konsekwencje”, główny wykonawca, kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki, 2014–2018.
2. „Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII w. do 1989 r. (na tle porównawczym)”, wykonawca, kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szwarc, 2010–2013.
3. „Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej”, wykonawca, kierownicy: prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki, prof. dr hab. Janusz Żarnowski, 2010–2013.

Ważniejsze publikacje:

Książki:
1. Rodzice, dzieci, dziadkowie… Wielkomiejska rodzina inteligencka w Polsce 1918–1939, Warszawa 2003.
2. Śmierć – Wygnanie – Głód w dokumentach osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914–1918, Warszawa 2015.

Artykuły:
1. From Partitions to an Independent State. The Feminist Movement in Poland in the First Half of the 20th Century, w: Women’s Movements. Networks and Debates in post-communist Countries in the 19th and 20th Centuries, red. E. Sauer, M. Lanzinger, E. Frysak, Wiedeń 2006.
2.
Rodzina robotnicza w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i pierwszej XX wieku. Ujęcie kulturowe, w: Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. Cezary Kuklo, Warszawa 2012, s. 323–341.
3.
Braki w zaopatrzeniu – niedożywienie – głód. Ziemie polskie w latach 1914–1918, w: Wielka Wojna poza linią frontu, Białystok 2013, s. 69–79.
4.
Przełamywanie stereotypów? Kształtowanie pozycji kobiet w nowych zawodach na łamach czasopism kobiecych (1926–1939), w: Procesy socjalizacji w II RP, Warszawa 2013, s. 263–274.
5.
Lęk przed śmiercią, bezdomnością, demoralizacją. Polki i Polacy 1914–1918, „Przegląd Humanistyczny”, nr 6, 2014, s. 7–18.
6.
Kobieta i mężczyzna w społeczeństwie II RP, w: Metamorfozy społeczne. Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenie, red. W. Mędrzecki, J. Żarnowski, t. 10, Warszawa 2015.
7. The expulsions from the ‘Congress’ Kingdom of Poland and Galicia as seen from personal accounts (1914–18), „Acta Poloniae Historica” 113, 2016, s. 65-87.
8. Girls and Women and the role of sport in different age groups. Poland 1918–1939, „The International Journal of the History of Sport” 34, 2017, Special Issue 10: Sport in the Peripheries.

Kontakt:

kasia.sierakowska@interia.pl