Pracownicy Naukowi

Joanna Gierowska-Kałłaur

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 28, 2002 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja, 8 listopada 2012 r., IH PAN, Warszawa;
profesor w IH PAN, od 1 grudnia 2013 r.

Specjalizacja

historia krajów b. Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIX i XX wieku; historia Polski w XX wieku; edycja źródeł

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

Inne:
Od 2004 r. wykładowca uniwersytecki w Studium Europy Wschodniej  Uniwersytetu Warszawskiego

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. 11 H 13 013982 (MNiSW), „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich. Oczekiwania-doświadczenia-konsekwencje”, uczestnik.
2. 11 H 13 014582 (NPRH), „Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1918–1923). Wydawnictwo źródłowe”, uczestnik.
3. 2a H 15 0125 83 (MNiSW), „Pierwsza niemiecka okupacja. Królestwo Polskie i kresy wschodnie pod okupacją mocarstw centralnych 1914–1918. Założenia, cele, metody działania i konsekwencje. Różnice i podobieństwa polityki okupacyjnej wobec Polaków w XX wieku”, uczestnik.

Ważniejsze publikacje:

1. Odczyt Marszałka Piłsudskiego wygłoszony 24 sierpnia 1923 roku w Wilnie (oprac.), „Przegląd Wschodni” 5, 1998 [druk 1999], z. 4(20), s. 767–791.
2. Straż Kresowa a Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich. Współdziałanie czy rywalizacja?, Warszawa 1999, ss. 131.
3. Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich – kadra i procesy decyzyjne, w: Europa nieprowincjonalna. Przemiany na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej (Białoruś, Litwa, Łotwa, Ukraina, wschodnie pogranicze III Rzeczypospolitej Polskiej) w latach 1772–1999, red. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn 1999, s. 40–57.
4. Lenkijos Republikos Istatymu leidziamasis Seimas ir buvsios Lietuvos Dzidzios Kunigaikstystes zemiu problema, w: 1920–1922 metu parlamentine patris, sprendimu politika, tikslai, aplinkybes. Konferencja Lietuvos Respublikos Seimo Konstitucijos saleje, Vilnius 2000, s. 41–64.
5. Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919–9 września 1920), Warszawa 2003, ss. 447 + ilustr.
6. Organizacja służby bezpieczeństwa na ziemiach podległych Zarządowi Cywilnemu Ziem Wschodnich (luty 1919–wrzesień 1920 roku), w: Europa Środkowa i Wschodnia w XX wieku. Studia ofiarowane Wiesławowi Balcerakowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Koryn, P. Łossowski, Warszawa–Łowicz 2004, s. 139–172.
7. Władza sądownicza na terenie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, w: Polska i jej wschodni sąsiedzi w XX wieku. Studia i materiały ofiarowane Prof. dr hab. Michałowi Natowskiemu w 70-lecie urodzin, red. H. Konopka, D. Boćkowski, Białystok 2004, s. 67–92.
8. Żydzi i Polacy na Wileńszczyźnie w latach 1919–1920, w: Świat NIEpożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII–XX w., red. K. Jasiewicz, Warszawa–Londyn 2004, s. 354–365.
9. Polacy i Białorusini we wzajemnych opiniach w latach 1918–1921, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 42, 2007, s. 35–66.
10. Straż Kresowa wobec kwestii białoruskiej. Deklaracje i praktyka, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 44, 2009, s. 21–63.
11. Aktywność środowisk polskich w Mińszczyźnie w realiach lat 1919–1920, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 45, 2010, s. 91–122.
12. Stosunek państwa łotewskiego do miejscowych Polaków i Białorusinów w początkach niepodległości łotewskiej, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 46, 2011, s. 181–216.
13. Powiat słucki w raportach agentów Wydziału Werbunkowo-Zaciągowego Okręgu Mińskiego Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w roku 1919, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio F Historia: Vol. LXV, 2, 2010, s. 123–140.
14. Raporty Straży Kresowej 1919–1920. Ziem Północno-Wschodnich opisanie, wstęp, wybór i oprac. Joanna Gierowska-Kałłaur, seria: „O Niepodległą i granice” VII, Warszawa–Pułtusk 2011, ss. 1173.
15. „Depozyty” Walerego Sławka przechowywane w Moskwie. („Biuro Detaszowane Oddziału II Naczelnego Dowództwa 1919”), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 47, 2012, s. 208–272.
16. Białorusini” czy „Moskale”? Ludność miejscowa Białorusi w świetle raportów Straży Kresowej Okręgu Brzesko-Grodzieńskiego, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 48, 2013, s. 44–73.
17. Question of the access of restored Polish State to the Baltic Sea, in opposition to german interests. Marea. Loc al memoriei şi al desfăşurărilor geostrategice. Coordinatori: Florin Anghel, Gabriel Stelian Manea, Metin Omer. Editura Cetatea de Scaun, Târgovişte 2014, s. 225–238.
18. Turcja w koncepcjach polskiego Sztabu Generalnego w okresie Konferencji Lozańskiej (1922–1923). Nieznane memorandum Tadeusza Schaetzla, oprac. wspólnie z M. Kornatem. „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” XLIX, z. 2, s. 23–50.
19. [art. rec.] Oleg Ałkajew, Ekipa do zabijania, „Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym”, Nr 11(18), 2014, s. 127–143.
20. O konieczności rzetelnego ustalania kontekstu rekonstruowanych emocji?, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 50, z. 1, 2015 , s. 207–222.
21. Białorusini wileńscy w przełomowym momencie 1915 roku w świetle zapisek wileńskiego kronikarza Aleksandra Szklennika, w: Wojna i ludzie. Społeczne aspekty I wojny światowej, pod red. Doroty Michaluk, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Ciechanowiec 2015, s. 153–170. Zawiera aneks źródłowy.
22. Na marginesie prac nad edycją źródła poznania historii Wilna i jego mieszkańców w czasach Ober-Ostu. Dziennik Aleksandra Szklennika, w: Edytorstwo źródeł XIX wieku – problemy teoretyczne i praktyka edytorska, red. Jolanta Sikorska-Kulesza, Instytut Historyczny Uniw. Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 81–91.
23. Monarchiści i ich symulacje polityczne w maju-lipcu 1920 r. Memoriały płk. Maxa Bauera i gen. Wasilija Biskupskiego, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 50, z. 2, 2015, s. 31–54. Zawiera Aneks źródłowy – memoriał płk Maxa Bauera i memoriał gen. Wasilija Biskupskiego.
24. Mìhal Romèr ì „belaruskae pytanne”, „ARCHE Pačatak”, nr 3(148), 2016, s. 192–221. Toż w jęz. polskim „Kwestia białoruska” w Dzienniku Michała Römera. Na podstawie zapisów pomiędzy 25 marca 1918 a 6 marca 1920 roku, „Przegląd Wschodni” 14, z. 2(54), 2015, s. 335–360.
25. Józef Piłsudski wobec obcych planów w stosunku do ziem byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w: Międzymorze w polityce II Rzeczypospolitej. Nadzieje i ograniczenia, red. Elżbieta Znamierowska-Rakk, Studium Europy Wschodniej Uniw. Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 63–88.
26. Stanowisko Rady Polskiej Ziemi Mińskiej w kwestii przyszłości Białorusi. Przyczyny zmiany stanowiska Komisji Litewskiej Tymczasowej Rady Stanu na jesieni 1918 roku, w: Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu pierwszej wojny światowej, pod red. Andrzeja Nowaka, przy współpracy Mikołaja Banaszkiewicza, Warszawa 2016, s. 631–648.
27. W kwestii rzekomo spóźnionej decyzji Józefa Piłsudskiego o powołaniu Białoruskiej Komisji Wojskowej, „Nowy Prometeusz” 10, 2016, s. 97–112.
28. Wpływ zmiany okupanta na miejską wielonarodowościową społeczność. Przypadek Wilna w latach I wojny światowej, w: Gorad ì âgo žyhary: portrèt na fone èpohì. X–XX stst., red. Alâksandr F. Smalenčuk, Vydavec Zmìcer Kolas, Mìnsk 2016, s. 145–161.
29. Między polityką a nauką. Ludwik Kolankowski w pierwszym półroczu 1919 roku, w: Ludwik Kolankowski. Dzieło i życie – indywidualny przypadek historiograficzny, red. Piotr Oliński, Wojciech Piasek, Wydawn. Uniw. Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, s. 24–40.
30. The two unknown reports from December 1921 by Witold Wielogłowski military attache ad interim in Bucharest, w: Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale. Études et essais, sous la direction de Marek Kornat, Małgorzata Willaume, Mariusz Wołos, Wydawn. Naukowe Uniw. Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2017, s. 116–133.
31. Wizja polskiej polityki wobec Ziem Wschodnich w świetle wewnętrznych biuletynów informacyjnych Straży Kresowej, w: Między mitem a rzeczywistością. Kresy Wschodnie w XIX i XX wieku, pod red. Adriany Dawid, Joanny Lusek, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Uniw. Opolski, Bytom–Opole 2017, s. 219–236.
32. The biographies of leading Belarusian activists in the light of information gathered by the Polish Governmental Commissioner for the City of Vilnius in 1924, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 51, no. 2: Special Issue, 2016, s. 31–71. Toż w jęz. polskim: Postaci czołowych działaczy białoruskich w świetle informacji Urzędu Komisarza Rządu na miasto Wilno w 1924 roku, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 51, z. 2, 2016, s. 31–70.
33. Stanisław Bułak-Bałachowicz. Postać, która mogła połączyć narody byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a jednak ich nie połączyła, „Acta Baltico-Slavica” (Polska – Litwa – Białoruś. historia, która dzieli i łączy), Nr 41, 2017, s. 77–155. W tym na s. 113–137 List otwarty Stanisława Bułak-Bałachowicza do Borysa Wiktorowicza Sawinkowa z 16 sierpnia 1921 r.

Kontakt:

j.gierowska-kallaur@uw.edu.pl