Pracownicy Naukowi

Jerzy Borejsza

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 14, 1962 , Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 1968, Uniwersytet Warszawski

Specjalizacja

historia Polski i powszechna XIX i XX w.

Dodatkowe informacje

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Kierownik grantu poświęconego wojnie krymskiej (grant zakończony, publikacje tomu drugiego i następnych jako wyników grantu w przygotowaniu).
2. Kierownik grantu o III Międzynarodówce i polityce zagranicznej ZSRR, przewidywane zakończenie –grudzień 2011, grant Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w realizacji bierze udział 3 pracowników IH PAN (w planie wydawniczym m.in. wielotomowe wydawnictwo „III Międzynarodówka a Polska”).

Ważniejsze publikacje:

1. Emigracja polska po powstaniu styczniowym, Warszawa 1966.
2. Portrait du révolutionnaire polonais, „Acta Poloniae Historica” 30, 1974, s. 119–162.
3. Fascismo e l’Europa Orientale, Rzym 1981.
4. Grecja w polityce bałkańskiej faszystowskich Włoch 1936–1940, „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 21, 1985, s. 83–98.
5.
Sekretarz Adama Mickiewicza (Armand Levy i jego czasy 1827–1891), wyd. 3, Gdańsk 2005.
6. Szkoły nienawiści. Historia faszyzmów europejskich 1919–1945, wyd. 2 rozszerzone w przyg. (2009), wyd. niem. – 1999, hiszpańskie – 2003.
7. Piękny wiek XIX, wyd. 3 rozszerzone, 2009.
8. Crimean War 150 Years Later, w: The Crimean War 1853–1856. Colonial Skirmish or Rehearsal for World War? Empires, Nations, and Individuals, red. Jerzy W. Borejsza, Wydawn. Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa 2011, s. 8–18.
9. Karol Świerczewski na ulicy Karola Marksa (uwagi na marginesach nieznanej książki), w: Lesestunde./ Lekcja czytania, red. tekstów niemieckich Ruth Leiserowitz i Stephan Lehnstaedt, red. tekstów polskich Joanna Nalewajko-Kulikov i Grzegorz Krzywiec, Deutsches Historisches Institut Warschau, Instytut Historii PAN, Wydawn. Neriton, Warszawa 2013, s. 17–25.
10. Sto pięćdziesiąt lat później, w: Powstanie styczniowe – odniesienia, interpretacje, pamięć, red. Tomasz Kargol, Tow. Wydawn. „Historia Iagellonica”, Kraków 2013, s. 9–14.
11. Przed dwusetną rocznicą powstania styczniowego, „Przegląd Polityczny” 117, 2013, s. 38–48.
12. [Wspólnie z: Emmanuel Droit] Frankreich. Faszinantion, Illusion und diabolische Bewunderung, w: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, t. 2: Geteilt/Gemeinsam, red. H. H. Hahn, R. Traba we współpracy z M. Górny i K. Kończal, Ferdinand Schöningh Verlag,  Paderborn 2014, s. 441–65.
13. [Wspólnie z: Maciej Górny, Wolfgang Wippermann] Karl Marx. Der sozialistische Messias?, w: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, t. 2: Geteilt/Gemeinsam, red. H. H. Hahn, R. Traba we współpracy z M. Górny i K. Kończal, Ferdinand Schöningh Verlag,  Paderborn 2014, s. 515–538.
14. Czy powstanie w roku 1863 było nieuchronne? Zapis dyskusji redakcyjnej odbytej 11 marca 2015 r., „Kwartalnik Historyczny” 121, z. 4, 2014, s. 865–895.
15. Śmieszne sto milionów Słowian. Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera, wyd. 2 uzupełnione [wyd. 1, 2006], Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2016, ss. 176.
16. A ridiculous hundred million Slavs. Concerning Adolf Hitler’s world-view, IH PAN, Warszawa 2017.

Kontakt:

jerzywborejsza@gmail.com