Pracownicy Naukowi

Jarosław Suproniuk

Data i miejsce uzyskania stopnia magistra:

Czerwiec 28, 1996 , Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warszawskiego (filia w Białymstoku)

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia średniowiecznej Polski; osadnictwo XV–XVIII wieku; geografia historyczna; historia kartografii XVII–XIX wieku

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Atlasu Historycznego

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Udział w projekcie: „Osadnictwo dorzecza Wisły od wczesnego średniowiecza po czasy współczesne” kierowanym przez Centrum Polsko-Niemieckie (Kraków), we współpracy z Österreichisches Ost- und Südosteuropa–Institut (Wiedeń), 2002.
2. Udział w projekcie: „Źródła do dziejów dawnego Mazowsza: baza danych i interaktywny atlas historyczny”, (nr DWB – 800), w latach: 2011–2012.
3. Udział w projekcie: „Historical Atlas of Poland in 16th century”, NPRH, w latach: 2012–2014 (nr 31H 11 0088 80).
4. Udział w projekcie: „Atlas Historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI w.”, NPRH, w latach: 2012–2017 (nr 11H 11 004080).
5. Udział w projekcie: „Atlas historyczny Polski XVI wieku – dopełnienie serii”, NPRH, w latach: 2016–2020 (nr 1aH15037383).

Ważniejsze publikacje:

1. Miejskie służby porządkowe a społeczeństwo w Polsce XIV–XVI w., „Przegląd Historyczny” t. XC, 1999, z. 2, s. 117–130.
2. Biecka szkoła parafialna w XV–XVI wieku, w: Ecclesia et civitas: kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym, pod red. H. Manikowskiej i H. Zaremskiej, Warszawa 2002, s. 209–216.
3. Policja miejska i przepisy policyjne w Polsce XIII–XVI w., „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” t. LXC, 2006, s. 25–88.
4. Osadnictwo ziemi liwskiej w XV i XVI wieku w świetle źródeł pisanych, „Rocznik Liwski” t. III, 2007, s. 21–77, mapy s. 78–85.
5. Charakter i wielkość osiedli, w: Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, pod red. S. Trawkowskiego i M. Wilskiej, t. 1: Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku, pod red. H. Rutkowskiego, opracowali: K. Chłapowski, J. Duma, K. Follprecht, J. Laberschek, Z. Noga, M. Piber-Zbieranowska, Z. Piech, E. Rutkowska, H. Rutkowski, R. Skowron, J. Suproniuk, M. Wilska, M. Zbieranowski, cz. II: Komentarz, indeksy, Warszawa 2008, s. 69–82.
6. Starostwo spiskie, w: ibidem, s. 127–129.
7. Biecz (plan miasta), w: ibidem, s. 205–215.
8. Polskie źródła i wydawnictwa źródłowe do końca XVI wieku w zasobach internetowych, „Studia Źródłoznawcze” t. XLIX, 2011, s. 127–142.
9. Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku: województwo kaliskie w drugiej połowie XVI wieku (założenia projektu, stan realizacji), w: Kalisz na przestrzeni wieków: konferencja naukowa pod przewodnictwem prof. Henryka Samsonowicza, red. T. Baranowski, A. Buko, Kalisz 2013, s. 249–256.
10. [współautor z: T. Gidaszewski, M. Piber-Zbieranowska, M. Zbieranowski], Transformations of the Natural Landscapes of the Middle Noteć Region from the Tenth to the Sixteenth Century, w: Landscapes and Societies in Medieval Europe East of the Elbe. Interactions Between Environmental Settings and Cultural Transformations, red. Sunhild Kleingärtner, Timothy P. Newfield, Sébastien Rossignol, Donat Wehner, „Papers in Mediaeval Studies” 23, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto 2013, s. 245–273.
11. Character and size of settlements: Cracow Voivodeship, w: Historical Atlas of Poland in the 2nd Half of the 16th Century. Voivodeships of Cracow, Sandomierz, Lublin, Sieradz, Łęczyca, Rawa, Płock, and Mazovia, red. M. Słoń, Frankfurt am Main 2014, vol. 2, s. 378–397.
12. Spisz starosta’s district, w: ibidem, vol. 3, s. 657–660.
13. Biecz: City plans, w: ibidem, vol. 3, s. 766–780.
14. Edycja źródłowa rejestrów poborowych powiatu kaliskiego z lat 1552, 1563, 1564, 1565, 1576, 1579, 1580 i 1581 (we współpracy z: M. Kuc-Czerep i U. Zachara-Związek) oraz z 1591 r. (we współpracy z: M. Gochna i U. Zachara-Związek), „Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski”, nr 2: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, 2015, http://www.atlasfontium.pl/index.php?article=kaliskie [dostęp: 01.08.2017].
15. Edycja źródłowa rejestrów poborowych powiatu kościańskiego z lat 1563 (we współpracy z: K. Chłapowski i U. Zachara-Związek) oraz 1581 (we współpracy z: A. Borek i U. Zachara-Związek), „Atlas Źródeł i Materiałów z Dziejów Dawnej Polski”, nr 3: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa poznańskiego w XVI w., red. M. Słoń, 2015, http://www.atlasfontium.pl/index.php?article=poznanskie [dostęp: 01.08.2017].
16. Edycja źródłowa rejestru poborowego ziemi wschowskiej z 1567 r. (we współpracy z: M. Słomski i U. Zachara-Związek), w: ibidem
17. Żydzi w miastach Wielkopolski, w: Atlas historyczny Polski. Mapy szczegółowe XVI wieku, pod red. H. Rutkowskiego i M. Słonia, t. 4: Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, pod red. K. Chłapowskiego i M. Słonia, opracowali: A. Borek, K. Chłapowski, P. Dembiński, M. Gochna, D. Kram, M. Kuc-Czerep, A.P. Orłowska, T. Panecki, E. Rutkowska, K. Słomska, M. Słomski, M. Słoń, U. Sowina, M. Stępniak, J. Suproniuk, P. Swoboda, B. Szady, T. Związek, cz. II: Komentarz, indeksy, Warszawa 2017, s. 150–176.
18. Charakter i wielkość osiedli: miasta i miasteczka w Wielkopolsce w drugiej połowie XVI wieku, w: ibidem, s. 209–221.
19. Pustki i „osady puste” w Wielkopolsce w 2. połowie XVI wieku. Kilka uwag na przykładzie rejestrów poborowych i ksiąg sądowych, w: Wieś miniona, lecz obecna. Ślady dawnych wsi i ich badania, red. P. Nocuń, A. Przybyła-Dumin, K. Fokt, Chorzów 2018, s. 75–90.

Kontakt:

jsuproniuk@ihpan.edu.pl