Pracownicy Naukowi

Jacek Laberschek

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 20, 1989 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

krajobraz naturalny, dzieje osadnictwa w średniowieczu

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu

Udział w grantach i projektach badawczych:
1.
Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Grant NPRH – uczestnik od 2012.
2. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu. Grant NPRH – uczestnik od 2017.

Ważniejsze publikacje:

Pełna bibliografia

1. Kuźnice żelazne w ziemi krakowskiej w średniowieczu, „Teki Krakowskie” 3, 1996, s. 97–115.
2. Na przełomie wieków, w: Kłobuck. Dzieje miasta i gminy, Kraków 1998, s. 161–211.
3. W czasach piastowskich i jagiellońskich, w: Kłobuck. Dzieje miasta i gminy, Kraków 1998, s. 85–159.
4. Huty szkła w ziemi krakowskiej od XIV do końca XVI wieku, „Teki Krakowskie” 12, 2000, s. 115–128.
5. Częstochowa i jej okolice w średniowieczu, Kraków 2006.
6. Rozwój przestrzenny krakowskiego zespołu osadniczego extra muros XIII–XVIII wieku, w: Kraków. Nowe studia nad rozwojem miasta, Kraków 2007, s. 297–354.
7. Stradów średniowieczny w świetle źródeł pisanych, w: Stradów. Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, Kraków 2007, s. 21–31.
8. Bezpośrednie zaplecze gospodarcze zamków województwa krakowskiego do połowy XVI wieku, w: Historia vero testis temporum. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Krzysztofowi Baczkowskiemu w 70. rocznicę urodzin, Kraków 2008, s. 459–476.
9. Anfänge und territoriale Entwicklung der Krakauer Agglomeration im 13–14 Jahrhundert, „Quaestiones Medii Aevi Novae”, Vol. 16: „Frontiers and Borderlands”, Warszawa–Kraków 2011, s. 385–410.
10. Leliwici Melsztyńscy w Rabsztynie, w: Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, t. 1–2, red. W. Bukowski, T. Jurek, Kraków 2012, s. 649–670.
11. Na pograniczu krakowsko-opolskim. Częstochowa pod rządami Władysława Opolczyka, w: Bunt wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV wieku, red. J. Rajman, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica XIII. Wydanie specjalne, Kraków 2013, s. 154–166.
12. Uwagi i uzupełnienia do genealogii Melsztyńskich herbu Leliwa, „Średniowiecze polskie i powszechne”, t. 3, red. I. Panic, J. Sperka, Katowice 2010, s. 180–198.
13. Średniowieczne dzieje nadwarciańskiego Mstowa, Kraków 2014.
14. W średniowieczu, w: Pod Krakowem. Monografia historyczna gminy Michałowice do schyłku XVIII wieku, tom 1, Kraków–Michałowice 2014, s. 51–87.
15. Plechów w średniowieczu i w XVI wieku (do 1576 roku), w: Plechów. Historia majątku ziemskiego, pod red. W. Bukowskiego, Kraków 2016, s. 45–99.
16. Ojców i okolice do połowy XVI wieku, w: Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Dziedzictwo kulturowe, pod red. J. Partyki, Ojców 2016, s. 75–105.
17. Obraz późnośredniowiecznej aglomeracji krakowskiej, w: Klasztory, miasta, zamki w życiu i twórczości Jana Długosza, pod red. J. Rajmana, Kraków 2016, s. 223–239.
18. Sieć wodna średniowiecznego Krakowa i jej gospodarcze wykorzystanie, Warszawa 2016.

Kontakt:

laberschek@op.pl