Pracownicy Naukowi

Hubert Wilk

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Listopad 5, 2009 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 13 grudnia 2018 r., IH PAN, Warszawa

Specjalizacja

historia społeczna, historia Polski

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1H 11 012580 „Historia nauki polskiej 1944/52–1989”, t. X: Część I (ogólna), prof. dr hab. Leszek Zasztowt.

Ważniejsze publikacje:

Monografie:
1. Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945–1970, Wydawnictwo IH PAN, Warszawa 2017.
2. „Kto wyrąbie więcej ode mnie?” Współzawodnictwa pracy robotników w Polsce 1947-–1955, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2011.

Artykuły naukowe:
1. Od Sputnika do selenautów. Kosmiczny wyścig w świetle oficjalnej propagandy PRL (1957–1969), w: Yesterday. Studia z historii najnowszej. Księga dedykowana prof. Jerzemu Eislerowi w 65. rocznicę urodzin, red. J. Olaszek, A. Dudek, Ł. Kamiński et al., Warszawa 2017.
2. Wybrane aspekty rozwoju motoryzacji i jego wpływu na środowisko naturalne w powojennej Polsce, w: Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich – aspekt historyczny, red. T. Głowiński, M. Zawadka, Wrocław 2016, s. 297–306.
3. Próba modernizacji polskiego przemysłu maszynowego w drugiej połowie lat 60. Przypadek fiata 125p,  „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 2016, t. 76, s. 411–438.
4. Stan motoryzacji w województwie kieleckim w latach 1945–1949, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, 2016, t. 5, s. 321–350.
5. Ministerstwo Motoryzacji czy Centralny Urząd Samochodowy? – polska motoryzacja na rozdrożu. Plany, możliwości, instytucje (1944–1948), „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2015, nr 1, s. 144–162.
6.
Zmotoryzowane lata osiemdziesiąte, w: Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989, red. N. Jarska, J. Olaszek, Warszawa 2015, s. 174–177.
7. „Nie wiem, nie ma, nie będzie”. Zmagania ze spekulacją i czarnym rynkiem w województwie kieleckim w latach 1981–1983 w świetle akt Wojewódzkiej Komisji do walki ze spekulacją w Kielcach, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, 2015, t. IV, s. 155–184.
8. „Ciągle ścigam cenę samochodu” – oficjalna dystrybucja samochodów w Polsce w latach 1980–1989, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały”, 2015, nr 13.
9. „Nawet samochodów nie ma, zostały graty po Niemcach” – motoryzacyjny punkt startu – Polska 1944–1949, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 2013, t. 12, s. 301–330.
10. 
Samochód dla Towarzysza Wiesława. Dyskusje nad rozwojem motoryzacji indywidualnej w Polsce 1955–1970, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały”, t. 12, 2013.
11. Zima stulecia. Zmagania z żywiołem 1962/1963, w: Klęski elementarne na ziemiach polskich i ich skutki, red. E. Kościk, Wrocław 2013, s. 309–318.
12. Wiktor Saj. Zapomniany bohater Planu Sześcioletniego, „Z dziejów regionu i miasta. Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej”, r. 4, 2013, s. 131–140.
13. „Spontaniczność zorganizowana” – oficjalna propaganda państwowa „w terenie” na przykładzie działalności Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy w Kielcach (1945–1947), „Almanach Historyczny”, t. 13, 2011, s. 107–144.
14. Być kierowcą w PRL. Problemy zmotoryzowanych w świetle publikacji „Motoru” w latach 1955–1966, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały”, t. 10, 2011, s. 223–262.
15. Święta, rocznice, obchody – oficjalne świętowanie w Kielcach (1945–1947), „Studia Muzealno-Historyczne”, t. 2, 2010, s. 79–98.

Kontakt:

wilk.hubert@gmail.com