Pracownicy Naukowi

Hanna Marczewska-Zagdańska

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Grudzień 8, 1994 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja, 28.01.2010, IH PAN, Warszawa
profesor w IH PAN, 2010

Specjalizacja

stosunki międzynarodowe; historia dyplomacji amerykańskiej XIX i XX wieku; amerykańska polityka wobec imperium Habsburgów, rejonu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Rosji i Związku Sowieckiego

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Pracownia Historii Europy Wschodniej i Studiów nad Imperiami XIX i XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Projekt badawczy indywidualny „Od imperiów do państw narodowych 1914–1917: przemiany dyskursu politycznego administracji prezydenta Woodrow Wilsona wobec Europy Środkowo-Wschodniej i kwestii samostanowienia” w ramach grantu ogólnego 11H130  3982, NPRH, moduł badawczy 1.1 „Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich”. Oczekiwania – doświadczenia – konsekwencje, kierownik: prof. W. Mędrzecki  IH PAN (2014–2018)”.
2. „Imperium Habsburgów na progu I wojny światowej w raportach amerykańskich ekspertów z The Inquiry”. Referat na konferencję „Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu I wojny światowej (społeczne wyobrażenia Europy, wolności, przyszłości i wspólnot narodowych w roku 1914)” (2014–2016).
3. „Austria (Austro-Węgry) w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych XIX–XX w.” – temat badawczy realizowany w ramach dotacji bazowej.

Ważniejsze publikacje:

1. Czechosłowacja w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1933–1938, Warszawa 1996.
2. Stany Zjednoczone a Europa Środkowo-Wschodnia w latach 1933–1941, Warszawa 2008.
3. Polska w polityce traktatowej Franklina D. Roosevelta 1933–1939, „Dzieje Najnowsze”, nr 1, 1987, s. 3–20.
4. Controversies around the American Policy of Neutrality (1935–1939), „American Studies”, nr 9, 1990, s. 59–96.
5. Stany Zjednoczone wobec rozpadu systemu wersalskiego, w: Od Wersalu do Poczdamu. Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej, red. A. Koryn, Warszawa 1996, s. 96–105.
6. Wilson – Paderewski – Masaryk. Their Vision of Independence and Conceptions of How to Organize Europe, „Acta Poloniae Historica”, t. 73, 1996, s. 55–69.
7. Image międzywojennej Czechosłowacji w literaturze anglojęzycznej, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 32, 1997, s. 181–202.
8. Polityka USA w przededniu drugiej wojny światowej, w: Droga ku wojnie. Polityka europejska i amerykańska w przededniu II wojny światowej, red. T. Kisielewski, Bydgoszcz 1999, s. 157–185.
9. Franklin D. Roosevelt wobec Ligi Narodów, Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej w Hadze i bezpieczeństwa zbiorowego (1932–1936), „Dzieje Najnowsze”, nr 1, 2001, s. 89–106.
10. Stany Zjednoczone wobec aktywności Związku Sowieckiego i III Rzeszy na Bałkanach 1940–1941, w: Europa Środkowo-Wschodnia w XX w. Studia ofiarowane profesorowi Wiesławowi Balcerakowi, Warszawa 2004, s. 575–60.
11. Stany Zjednoczone a Austria w latach 1932–1945, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XL, 2005, s. 83–111.
12. Stany Zjednoczone a wojna sowiecko-fińska 1939–1940, „Dzieje Najnowsze”, z. 2, 2005, s. 21–39.
13. Council on Foreign Relations oraz kwartalnik „Foreign Affairs” jako forum dyskusyjne, doradcze i opiniotwórcze w amerykańskiej polityce zagranicznej od Woodrow Wilsona do Franklina D. Roosevelta, „Dzieje Najnowsze”, z. 1, 2009, s. 1–21.
14. Stany Zjednoczone wobec paktu Ribbentrop-Mołotow i losu republik bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii (1939–1941), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo- Wschodniej”, t. XLIII, 2008, s. 91–115.
15. Amerykański laureat pokojowej nagrody Nobla Cordell Hull – ,,ojcem narodów zjednoczonych”?, „Dzieje Najnowsze”, nr 1, 2011, s. 3–19.
16. Listy z Europy Lajosa Kossutha do “New York Times” (1853–1856), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XLVII, 2012, s. 9–30 (cyfrowa wersja ang. 2014).
17. Stosunki amerykańsko-rosyjskie w okresie wojny secesyjnej (1861–1865), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”, t. XLVIII, 2013, s. 27–54 (cyfrowa wersja ang. 2014).
18. Stany Zjednoczone wobec polityki regionalnej Polski i Czechosłowacji (1918–1939), w: Międzymorze. Nadzieje i ograniczenia w polityce II Rzeczypospolitej, red. Elżbieta Zamierowska-Rakk, Warszawa 2016, s. 267–293.
19. Amerykanie w wojnie domowej w Hiszpanii 1936–1938, w: Cudzoziemcy w wojnie domowej w Hiszpanii (1936–1939), red. Dariusz Jeziorny, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, nr 97, Łódź 2016, s. 87–106.
20. Imperium Habsburgów na progu wielkiej wojny w raportach amerykańskich ekspertów z The Inquiry, w: Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej  na progu pierwszej wojny światowej, red. Andrzej Nowak, Warszawa 2016, s. 343–375.
21. Od przyjaźni przez zerwanie do sojuszu. Meandry relacji amerykańsko- sowieckich do 1941 r., w: Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XX wieku ofiarowane Profesorowi  Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. Dariusz Jeziorny, Sławomir M. Nowinowski, Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Łódź 2017, s. 223–238.
22. Od imperium do państw narodowych 1914˜–1918. Przemiany dyskursu politycznego administracji prezydenta Woodrow Wilsona wobec Europy Środkowej i Wschodniej oraz kwestii samostanowienia, w: Metamorfozy społeczne. Perspektywy przegranych i zwycięzców Wielkiej Wojny. Zbiorowe tożsamości i indywidualne doświadczenia w Europie Środkowo-Wschodniej (1914–1921), red. Andrzej Nowak, Warszawa 2018, s. 243–298.

Kontakt:

hmarczewska@ihpan.edu.pl