Pracownicy Naukowi

Ewelina Szpak

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Grudzień 17, 2010 , Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia społeczna PRL, historia mentalności, historia zdrowia i choroby

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. 2016–02.2019 wykonawca w ramach projektu: „Listy do władz jako źródło do badań historii społecznej PRL” – kierownik: Dariusz Jarosz, Instytut Historii PAN (NCN – Opus 9).
2. 2016–02.2019 wykonawca w ramach projektu” „Historia środowiskowa Krakowa” kierownik: dr Adam Izdebski, Instytut Historii UJ, (NCN).
3. 2012–04.2016 – kierownik projektu “Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej po 1945 r. Studium zmian”, FUGA 1, projekt post doktorski. NCN – IH PAN (strona projektu).
4. 05–12.2010 – „The Narrow Gate? Catholic Higher Education and the Social History of Lay Catholicism in People’s Poland”, kierownik: T. David Curp, Uniwersytet Ohio, Kraków, Lublin.
5. 04.2008–15.06.2010 – Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian – grant promotorski KBN; kierownik: prof. dr hab. Andrzej Chwalba.
6. 07–10.2008 – „Małe miasteczko. Goniądz w pamięci jego mieszkańców”, (Narodowe Centrum Kultury, Stowarzyszenie „Artefakty”).
7. 2006–2009 – CLIOHRES.NET – “Creating Links and Innovative Overviews for a New History Research Agenda for the Citizens of a Growing Europe”) (6 Program Ramowy) – członek grupy roboczej TWG 5: Frontiers and Identities.

Ważniejsze publikacje:

1.Człowiek jest chory wtedy jak coś go boli”. Społeczno-kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej, IH PAN, Warszawa 2016.
2. Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian, Scholar, Warszawa 2013.
3. Między osiedlem a zagrodą: życie codzienne mieszkańców PGR-ów, Trio, Warszawa 2005.
4. (razem z M. Kurkowska-Budzan, M. Stasiak, M. Jarząbek, A. Drobik) Historia mówiona: elementarz, red. R. Dąbrowski, NCK, Warszawa 2008.
5. “Nieczyste niebo” – zdrowotne i środowiskowe konsekwencje powojennej industrializacji (wybrane problemy i zjawiska), „Historyka. Studia metodologiczne”, t. 46, 2016.
6. „Twoje zdrowie w twoich rękach” – zdrowie, higiena i warunki życia w PRL, w: Szkice o codzienności PRL, pod red. Marcina Kruszyńskiego i Tomasza Osińskiego, Lublin 2016.
7. Trudne sąsiedztwo? Wiejskie stosunki własnościowe w praktyce życia codziennego, w: „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”. Społeczne skutki przekształceń własnościowych w Polsce (1944–1989), pod red. Tomasza Osińskiego, Lublin 2016.
8. Lecznictwo i problemy zdrowotne Polaków w latach 80., w: Społeczeństwo polskie w latach 1980–1989, pod red. Natalii Jarskiej i Jana Olaszka, Wydawnictwo IPN, 2015.
9. Warunki sanitarne w powojennej Polsce. Zarys problemów i dynamiki zmian (1945–1970), „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały”, nr 12, 2014.
10. Epidemie chorób zakaźnych w powojennej Polsce jako problem społeczny, w: Od powietrza, głodu, ognia i wojny… Klęski elementarne na przestrzeni wieków, pod red. Tomasza Głowińskiego i Elżbiety Kościk, Wrocław 2013.
11. Kulturowa historia zdrowia i choroby na wsi polskiej w latach 1945–1960, „Polska 1944/45–1989. Studia i materiały”, nr 11, 2013.
12. Polish historians on the road to the history of mentality, w: From Mentalities to Antropological History. Theory and Methods, red. B. Klich-Kluczewska, D. Kałwa, Kraków 2012.
13. Pojęcie zdrowia, choroby i cielesności w wiejskim postrzeganiu świata po 1945 r., czyli o zmianach mentalności na wsi polskiej, „Rocznik Antropologii Historii”, nr 1, 2012.
14. „Living and working together”. Formal and personal relations between workers of the Polish State-owned Farms, w: Negotiating Normality: Everyday Lives in Socialist Institutions, red. Daniela Koleva, Transaction Publisher, New Jersey 2012.
15. Regional History and the Regional Agenda in Romania, the Czech Republic, Poland and Slovakia, Frontiers, regions and identities in Europe, red. Steven G. Ellis, Raingard Eβer, Jean-François Berdah, Miloš Řezník, Piza 2009.
16. Female Tractor Driver, Labour Heroine and Activist: Images of New Socialist Rural Women in the Polish Communist Press (1950–75), w: Imaging frontiers, contesting identities, red. Steven G. Ellis, Lud’a Klusáková, Piza 2007.
17. Between Farm and Factory. Peasants in Urban Space in Communist Poland, w: Frontiers and identities: cities in regions and nations, red. Lud’a Klusáková, Laure Teulières, Piza 2008.
18. (razem z D. Kałwa) “Die besten Tage meines Lebens…“ Der Alltag in Staatlichen Landwirtschaftsbetrieben aus Sicht der oral history, w: Geschlechterbeziehungen in Ostmitteleuropa nach dem Zweiten Weltkrieg. Soziale Praxis und Konstruktionen Geschlechterbildern, red. Claudia Kraft, Oldenbourg 2008, s. 277–291.
19. Metody „oral history” w badaniach życia codziennego i mentalności mieszkańców dawnych PGR, w: Jak badać obyczaje. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 128–135.

Kontakt:

enka2@o2.pl