Pracownicy Naukowi

Ewa Zielińska

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 16, 2005 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

historia polityczna panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-rosyjskich; edycja źródeł dyplomatycznych z okresu panowania Stanisława Augusta

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa

Udział w grantach i projektach badawczych:
„Edycja źródeł dyplomatycznych do panowania Stanisława Augusta”, projekt zakończony (uczestnik).

Przygotowywane prace:
1.
Kontynuacja edycji „Lettres de Philippe Mazzei et du roi Stanislas-Auguste de Pologne” – wspólnie z prof. Vittorio Criscuolo.
2. Edycja „Entretiens du roi Stanislas-Auguste avec Otto Magnus von Stackelberg” z lat 1776–1779.

Ważniejsze publikacje:

1. [wspólnie z Dorotą Dukwicz] Entretiens du roi Stanislas Auguste avec Otto Magnus von Stackelberg (1773–1775), wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa 2017 [w druku].
2. [wspólnie z Adamem Danilczykiem] Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli. 1782, Instytutu Historii PAN, Warszawa 2017 [w druku].
3. Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli. 1781, oprac. Ewa Zielińska, Adam Danilczyk, Warszawa 2015.
4. Sprawa polsko-rosyjskiej komisji granicznej w latach 1778–1780, w: W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku, red. Urszula Kosińska, Dorota Dukwicz, Adam Danilczyk, Warszawa 2014, s. 339–368.
5. Korespondencja polityczna Stanisława Augusta. Augustyn Deboli. 1780, oprac. Ewa Zielińska, Adam Danilczyk, Warszawa 2012.
6. Otto Magnus Stackelberg wobec projektu skonfederowania sejmu 1782 roku. Przyczynek do praktyki polityki rosyjskiej w Rzeczypospolitej przed Sejmem Wielkim, „Kwartalnik Historyczny” 1999, z. 4, s. 73–86.
7. Skarszewski Wojciech, PSB, z. 1, s. 50–61 (część dotycząca XVIII w.).

Kontakt:

ewa_zielinska1@op.pl