Pracownicy Naukowi

Elżbieta Orman

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Marzec 18, 2005 , Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Habilitacja – 22.06.2018, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Specjalizacja

historia Polski XIX w.; biografistyka; historia rodzin ziemiańskich na Kijowszczyźnie i ich działalność gospodarcza w XIX wieku; dzieje inteligencji polskiej, a szczególnie pokolenia z przełomu XIX i XX wieku; historiografia w PRL-u; historia muzyki polskiej

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Polskiego Słownika Biograficznego, Pracownia XIX i XX wieku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. kierownik grantu: „Henryk Wereszycki, Stefan Kieniewicz i polskie środowisko historyczne w latach 1948–1989 – korespondencja i inne dokumenty – opracowanie i przygotowanie do druku”, nr projektu badawczego: 108 071 32/3535.
2. uczestnik grantu: „Wojna krymska – konfrontacja różnych cywilizacji”.
3. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, wydanie drukiem kolejnych zeszytów „Polskiego Słownika Biograficznego”, kierownik projektu prof. Andrzej Romanowski, zakończenie prac: 2016 r.

Ważniejsze publikacje:

1. Tahańcza Poniatowskich. Z dziejów szlachty na Ukrainie w XIX wieku, Polska Akademia Umiejętności, Fundacja Lanckorońskich, Kraków 2009, ss. 413 (Nagroda „Przeglądu Wschodniego” – 2010).
2. O paradoksach historiografii w czasach PRL-u na przykładzie korespondencji Stefana Kieniewicza i Henryka Wereszyckiego, w: Stefan Kieniewicz – Henryk Wereszycki. Korespondencja z lat 1947–1990, Instytut Historii PAN, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, s. 5–77.
3. Stefan Kieniewicz – Henryk Wereszycki. Korespondencja z lat 1947–1990, wstęp i oprac. E. Orman, Instytut Historii PAN, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 792 (Nagroda KLIO 2014).
4. W oku mikrohistorii czyli o losach polskiej rodziny pochodzenia żydowskiego w czasach Zagłady na podstawie listów Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego (1939–1942), w: Najmniej jestem tam gdzie jestem… Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939–1942), Instytut Historii PAN, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2016, s. 5–124.
5. Najmniej jestem tam gdzie jestem… Listy Zofii z Vorzimmerów Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii (1939–1942), wstęp, oprac. i komentarze E. Orman, Instytut Historii PAN, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2016, ss. 320 (Nagroda „Polityki” 2017, Nagroda Krakowskiej Książki Miesiąca 2017).
6.  Die aussergeöhnliche Tochter von Karl Lanckoroński und ihre Initiativen zur Förderung der polnischen Wissenschaft im Rahmen der Tätigkeit der Lanckorońskistiftung, w: Karl Lanckoroński und seine Zeit, red. Bogusław Dybaś, LIT Verlag, Wiedeń 2014, s. 211–325.
7. Pomiędzy obowiązkiem wobec Kościoła a Ojczyzny. Duchowni roku 1863 w biogramach „Polskiego Słownika Biograficznego”, w: Rok 1863 w kilku odsłonach, red. Eugeniusz Niebelski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 219–240.
8. Nepokorni povjesničari: Henryk Wereszycki (1898–1990) i Wacław Felczak (1916–1993) (tłumaczenie z jęz. polskiego na jęz. chorwacki prof. Damir Agičić), „Historijski zbornik”, nr 2, 2016, s. 429–436.

Dla „Polskiego Słownika Biograficznego” (w latach 2010–2017) opracowałam życiorysy ponad 50 postaci (wśród nich znalazły się m.in. Emanuel Szafarczyk (1840–1865), dowódca żandarmów-sztyletników, Henryk Szeryng (1918–1988), skrzypek, Henryk Sztompka (1901–1964), pianista, Maria Szymanowska (1789–1831), pierwsza polska pianistka estradowa i kompozytorka (wspólnie z Ireną Poniatowską), Ludwika Śniadecka (1802–1866) pierwsza miłość Juliusza Słowackiego,  żona Michała Czajkowskiego (prawdopodobnie po przejściu na islam) i działaczka Hotelu Lambert w Istambule w czasie wojny krymskiej (wspólnie z Januszem Pezdą).

Kontakt:

orman@ih.pan.krakow.pl