Pracownicy Naukowi

Dominik Szulc

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 18, 2014 , Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

Specjalizacja

dzieje polityczne Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz stosunków polsko-litewskich w latach 1492–1569; historia ziemi lubelskiej oraz rozwoju sieci parafialnej archidiakonatów lubelskiego i zawichojskiego; genealogia

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w kościele parafialnym p.w. WNMP w Kraśniku wraz z zagospodarowaniem terenu i elementami adaptacji obiektu na cele turystyki kulturowej, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki; wykonawca, IX 2010–VII 2013.
2. „Ludność historycznego powiatu lubelskiego w latach 1594–1900 w świetle rejestracji metrykalnej”, projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł 1.1; wykonawca, I 2013–III 2015.
3. „Delimitacje polsko-litewskie w latach 1492–1569. Preliminaria, organizacja pracy i techniki procedowania komisji granicznych”, projekt realizowany ze środków Narodowego Centrum Nauki; kierownik, XII 2014–V 2017.
4. „Lublin. Historia dzielnic. W 700. rocznicę lokacji miasta”, projekt realizowany ze środków Fundacji Aktywności Obywatelskiej i Prezydenta Miasta Lublin; przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Naukowego, II 2015–XII 2017.
5. „Polsko-litewskie spory graniczne między ziemiami lubelską a brzeską w I połowie XVI wieku i ich ślady w kulturze materialnej dawnego pogranicza”, projekt realizowany w ramach dotacji statutowej IH PAN, kierownik, 15 IX 2015–31 III 2016.
6. „Epoka jagiellońska i jej dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – historia Wielkiego Księstwa Litewskiego i stosunki państwa Jagiellonów ze Wschodem”, NPRH, wykonawca, 2018–2019.

Ważniejsze publikacje:

Artykuły naukowe:
1. Michał Gliński namiestnikiem wielkoksiążęcym w Ucianie. Mało znany epizod z życia kniazia w latach 1499–1500, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. V, 2009, s. 27–50.
2. (wraz z P. Rachwałem) Metryka chrztu Henryka Wieniawskiego oraz nieudane próby jej odszukania przez Prof. Józefa Reissa i lubelską kurię biskupią latem 1926 r. Przyczynek do życiorysu kompozytora, „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. III (2011), s. 122–131.
3. (wraz z E. Zielińską) Depozyt znaleziony w ołtarzu kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kraśniku, w: Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. A. Jaworskiej i S. Górzyńskiego, Warszawa 2013, s. 231–250.
4. Problemy działalności publicznej kardynała Fryderyka Jagiellończyka, „Średniowiecze Polskie i Powszechne”, t. 9 (2013), s. 203–235.
5. Mykolo Glinskio ir Jono Zaberezinskio konflikto genezė ir pradžia 1503 metais. Valdančiojo elito pokyčiai Lietuvoje XVI amžiaus pradžioje, „Lietuvos Istorijos Studijos”, t. 33, 2014, s. 44–66.
6. Влияние литовско-московских войн на взаимоотношения Литвы с Польшей в 1492–1569 гг., „Исторический вестник”, t. 4, Mocква 2014, s. 198–226.
7. (wraz z R. Jaworskim) Картина польско-литовских взаимоотношений в польской историографии XIX–XX вв., „Исторический вестник”, t. 4, Mocква 2014, s. 114–136.
8. Острожский К. И., „Большая Российская Энциклопедия”, т. 24, Mocква 2014, s. 614–615.
9. Relikwie z kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa w Modliborzycach z II. połowy XVIII w. i okoliczności ich zdeponowania, „Res Historica”, t. 36 (2014), s. 167–178.
10. Osadnictwo historyczne i stosunki własnościowe w okolicach Modliborzyc przed powstaniem miasta, w: Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowości i gminy, pod red. D. Szulca, Lublin–Modliborzyce 2014–2015, s. 100–216.
11. Kościół i parafia Modliborzyce od połowy XVII do początku XIX w., w: tamże, s. 258–324.
12. Miejsce unii horodelskiej w polsko-litewskich negocjacjach unijnych w latach 1492–1506, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskie. Prace Historyczne” 141, z. 2, 2014, s. 339–365.
13. Wymiana dyplomatyczna między Polską a Litwą w sprawach moskiewskich w latach 1492–1569; Diplomatinės pasiuntinybės tarp Lenkijos ir Lietuvos Maskvos klausimais 1492–1569 metais, w: Tarptautinė mokslinė konferencja 1514m. Oršos mūšis: karinė pergalė ir jos ženklai. Skiriama Oršos mūšio 500 metų sukakčiai paminėti. Pranešimų tezės; Międzynarodowa konferencja naukowa „Bitwa pod Orszą 1514 r.: zwycięstwo militarne i jego znaki” poświęcona obchodom 500. rocznicy bitwy pod Orszą. Tezy referatów, Wilno 2014, s. 23–26.
14. (wraz z K. Kołodziejczykiem) Szymański Aleksander (1902–1944), działacz ludowy i komunistyczny, „Polski Słownik Biograficzny”, z. 204, Warszawa–Kraków 2014, s. 139–140.
15. Inkorporacja parafii zdezorganizowanej w Rzeczypospolitej w okresie potrydenckim na przykładzie parafii Słupie i Modliborzyce w diecezji krakowskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 106, 2016, s. 281–303.
16. Changes in the location and function of small water bodies in the upper Sanna river catchment – case study (SE Poland), „Landscape Research”, vol. 42, 2017, doi: 10.1080/01426397.2017.1296939.
17. Litewskie reformy ustrojowe lat 1564–1566 a sprawa unii polsko-litewskiej. Podsumowanie problemu w 450-tą rocznicę wejścia w życie II Statutu Litewskiego, „Східноэвропейский історичний віcник/East European Historical Bulletin” 3, 2017, s. 12–2.
18. „Na dalekiej Ukrainie…”. Uwagi o przyczynach i organizacji procesu delimitacji na marginesie książki Mykoły Krykuna „Кордони воэєводств правобережнoї України y XVI–XVIII століттях”, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 108, 2017, s. 273–282.

Edycje źródłowe:
1. Zabudowania parafii św. Stanisława Biskupa w Modliborzycach w świetle wizytacji prepozyta Antoniego Franciszka Dunin-Kozickiego z 1781 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 94, 2011, s. 317–330.

Prace pod redakcją:
1. „Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, t. I–V (2009–2014); jako redaktor naczelny.
2. Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowości i gminy, Lublin–Modliborzyce 2014–2015, ss. 592; jako redaktor naukowy.
3. Historia Micra – Historia Magna, t. I–II, 2012–2014; jako współredaktor serii.
4. „Lublin. Historia dzielnic. W 700. rocznicę lokacji miasta”, Lublin 2017, ss. 485; jako współredaktor.

Kontakt:

dszulc@ihpan.edu.pl, rocznik.ltg@interia.pl