Pracownicy Naukowi

Dariusz Łukasiewicz

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Czerwiec 15, 1994 , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja 2005 r. Instytut Historii PAN w Warszawie
profesor w IH PAN od 2010 r.

Specjalizacja

codzienność w Polsce i Prusach w XVIII i XIX w., historia i historia historiografii Polski przełomu XVIII i XIX w.

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Historii Idei i Dziejów Inteligencji XIX i XX w.

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Dzieje Prus 1500–1947. Narodziny-mocarstwo-obumieranie, t. IV. Prusy w Rzeszy Niemieckiej 1871–1947”, projekt finansowany ze środków statutowych IH PAN (w trakcie druku).
2. „Życie codzienne w Królestwie Prus 1701–1871”, finansowane ze środków statutowych IH PAN (przygotowany do druku).
3. „Adam Skałkowski. Historyka biografia naukowa i osobista”. Projekt finansowany ze środków statutowych IH PAN.

Ważniejsze publikacje:

1. Lud w Insurekcji 1794 roku. Poglądy Adama M. Skałkowskiego po latach, „Przegląd Historyczny” 105, z. 3, 2014, s. 399–424.
2. Historia Prus, pod red. Grzegorza Kucharczyka, t. 3, Poznań 2014, s. 25–50, 72–184, 849–1051.
3.
Zło niechrześcijańskie i nieludzkie. Historia dzieciobójstwa i inne szkice z dziejów codzienności, Wydawnictwo Silva Rerum, Poznań 2014, ss. 310.
4. Z dziejów polityki sanitarnej pod pruskim zaborem (1772–1807), „Kwartalnik Historyczny”, z. 2, 2015, s. 269–302.
5. Sarmatyzm i Prusy na przełomie XVIII i XIX wieku, Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Warszawa 2015, ss. 540.
7. Sarmatyzm i Prusy w XVIII i początku XIX wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 76, 2016, s. 247–288.
8. „Bzik na punkcie mieszkania”, czyli mieszkanie i jego otoczenie w Prusach w latach 1871–1918, „Przegląd Zachodniopomorski” 4, 2016, s. 55–104.
9. Dobre i złe adresy. Szkice z dziejów mieszkania i jego otoczenia w XVII–XXI wieku, Wydawnictwo Silva Rerum, Wydawnictwo Instytutu Historii PAN, Poznań 2017, ss. 284.

Kontakt:

dlukas@man.poznan.pl