Pracownicy Naukowi

Dariusz Kołodziejczyk

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Lipiec 4, 1990 , Uniwersytet Warszawski

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja, 2001, Uniwersytet Warszawski
tytuł profesora, 2013

Specjalizacja

historia nowożytna Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu; granice i pogranicza; dzieje imperiów

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Dziejów Nowożytnych

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. „Komunikacja transgraniczna i wzajemne stosunki elit na pograniczu Imperium Osmańskiego i Rzeczypospolitej w I połowie XVIII wieku” (projekt badawczy w ramach środków statutowych IH PAN).

Ważniejsze publikacje:

1. Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamieniecki 1672–1699, Warszawa 1994.
2. Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th–18th Century): An Annotated Edition of ‘Ahdnames and Other Documents, Leiden 2000.
3. Turcja (w serii: „Historia państw świata w XX wieku”), Warszawa 2000 [także nowe wydanie: Warszawa 2011].
4. The Ottoman Survey Register of Podolia (ca. 1681): Defter-i Mufassal-i Eyalet-i Kamaniçe, Cambridge, Mass. 2004.
5. The Crimean Khanate and Poland-Lithuania. International Diplomacy on the European Periphery (15th-18th Century). A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Documents, Leiden 2011.
6. Universal Empire. A Comparative Approach to Imperial Culture and Representation in Eurasian History (współred. z P. Bangiem), Cambridge 2012 [także wydanie w miękkiej oprawie 2015].
7. Zaproszenie do osmanistyki. Typologia i charakterystyka źródeł muzułmańskich sąsiadów dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmańskiego i Chanatu Krymskiego, Warszawa 2013.
8. Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosatem w Eczmiadzynie w świetle dokumentów archiwalnych / The Relations of the Polish-Lithuanian Commonwealth with Safavid Iran and the Catholicosate of Etchmiadzin in the light of archival documents (współaut. ze S. Jaśkowskim i P. Mnatsakanyan, redakcja naukowa i wstęp historyczny), Warszawa 2017.
9. Irān va Lahestān. Munāsabāt-e farhangi va tamaddoni / Historical and Cultural Interactions of Poland and Iran (współred. z H. Kazemzadeh), Tehran 1396 [2017].

Kontakt:

darkol@uw.edu.pl