Pracownicy Naukowi

Dariusz Jarosz

Data i miejsce uzyskania stopnia doktora:

Lipiec 11, 1990 , IH PAN, Warszawa

Daty i miejsca uzyskania ewentualnych dalszych stopni naukowych:

habilitacja – 1998, IH PAN, Warszawa
profesor – 2003, IH PAN, Warszawa

Specjalizacja

historia społeczna Polski po 1945 roku; stosunki Polski z krajami Zachodu po II wojnie światowej

Dodatkowe informacje

Zakład/Pracownia:
Zakład Badań nad Dziejami Polski po 1945 roku

Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Udział w realizacji grantu Komitetu Badań Naukowych nr 1 H01G 027 16 (w charakterze I głównego wykonawcy), pt. „Życie codzienne w Polsce 1945–1955”, kierowanego przez prof. dr hab. Krystynę Kersten (1999–2001).
2. Kierownictwo projektu badawczego własnego, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pt. „Drogi mieszkaniowe Polaków 1944/45–1989” (2007–2010).
3. Kierownictwo projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki, pt. „Listy do władz jako źródło do badań historii społecznej PRL” (2016–2019).

Ważniejsze publikacje:

1. [wraz z Marią Pasztor] Polish-French Relations, 1944–1989, tłum. Alex Shannon, Peter Lang Edition, Frankfurt nad Menem 2015.
2. Mieszkanie się należy… Studium z peerelowskich praktyk społecznych, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2010.
3. The Collectivization of Agriculture in Poland: Causes of Defeat, w: The Collectivization of Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements, pod red. Constantina Iordachiego, Arnda Bauerkämpera, Central European University Press, Budapeszt–Nowy Jork 2014, s. 113–146.
4. [wraz z Grzegorzem Miernikiem] “Zhańbiona” wieś Okół: opowieści o buncie, Instytut Historii PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Warszawa–Kielce 2016 (nagroda tygodnika „Polityka” 2017).
5. Rzeczy, ludzie, zjawiska. Studia z historii społecznej stalinizmu w Polsce, IH PAN, Warszawa 2017.

Kontakt:

darjarosz@wp.pl